Home ေဆာင္းပါး (၇၀) ႀကိမ္ေျမာက္ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔

(၇၀) ႀကိမ္ေျမာက္ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔

3194

မန္ေအာင္ျပည္စိုး

(၁)
၂၀၂၀ခုႏွစ္ဩဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔သို႔ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဩဂုတ္လ(၁၂)ရက္ ေန႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္အေပါင္းပါမ်ား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈခံရၿပီး က်ဆံုးသြားခဲ့သည့္ေန႔ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔ထိုရက္ကို ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားက “ကရင္အာဇာနည္ေန႔” ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳ ေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၁ခု ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေစာဘဦးႀကီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ေကာ္သူးေလအစိုးရ၏ အစည္းအေဝး၌ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ကရင္အမ်ိဳး သားအေရးတို႔အတြက္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည့္ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးေန႔ရက္ကို “ကရင္အာဇာနည္ေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္ကမၺည္းတင္ရန္ တညီတညႊတ္တည္း သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္မွ ယခု ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)တိတိ အႀကိမ္(၇၀)ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကရင့္သမိုင္းကို တေစ့တေစာင္း ျပန္လွန္ၾကည့္လွ်င္ KNU ေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၈၈၁ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ စတင္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ ခဲ့ေသာ “ေဒါကလု” ေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္း (Karen National Association KNA) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဂ်ပန္မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္သည့္ ၁၉၄၂-၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဩဇာတိကၠိမ ေမွးမွိန္လာ ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ KCAB (Karen Central Advisory Board) ေခၚ ကရင္ဗဟိုအႀကံေပးအဖြဲ႕ KCO (Karen Central Organization) ေခၚ ကရင္ဗဟိုအဖြဲ႕၊ BKNA (Budhist Karen National Organization) ေခၚ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း၊ KYO (Karen Youth Organization) ေခၚ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ ကရင့္အမ်ိဳးသားအေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းသည့္ ကရင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရခါနီး ၁၉၄၇ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၅) ရက္ေန႔တြင္ ယေန႔ကရင့္သမိုင္း၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတည္ၿမဲေနသည့္ KNU (Karen National Union) ေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးပူးေပါင္းၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္ဦးေဆာင္(ေ႐ွ႕ေဆာင္)အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ KNU ကို ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရႏွင့္ဂ်ပန္တို႔က ကနဦး အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၉ခု ဇန္နဝါရီလ(၃၁)ရက္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ၿပီး ေနာက္မွ ဦးႏု အစိုးရ၏ မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံခဲ့ရၿပီး NCA (Nation -wide Ceasefire Agreement) လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွသာ

တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျပန္လည္အသိမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ KNU ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူခဲ့ၾကပါသည္။
စဥ္ အမည္ တာဝန္ယူသည့္ကာလ
၁။ ေစာစံဖိုးသင္ ၁၉၄၇-၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီမွေမလ
၂။ ေစာဘဦးႀကီး ၁၉၄၇- မွ-၁၉၅၀
၃။ စေကာလယ္ေတာ ၁၉၅၀-မွ-၁၉၅၇
၄။ ေစာဟန္တာသာေမႊး ၁၉၅၃-မွ-၁၉၆၃
၅။ မန္းဘဇံ ၁၉၆၃-မွ-၁၉၇၅
၆။ ေစာဘိုျမ ၁၉၇၆-မွ-၂၀ဝ၀
၇။ ေစာဘသင္စိန္ ၂၀ဝ၀-မွ-၂၀ဝ၈
၈။ ေစာတာမလာေဘာ ၂၀ဝ၈-မွ-၂၀၁၂
၉။ ေစာမူတူးေစးဖိုး ၂၀၁၂-မွ-ယေန႔ထိ
ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ေစာဘဦးႀကီးမွာ အထင္ရွားဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။
ေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၀၅ခုႏွစ္တြင္ အဖ ေစာသာျမတ္ႀကီး၊အမိ ေနာ္ေအးႏုတို႔မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ မီးရထားလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ဘဲဂယက္ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ ပစ္ခတ္ သက္ျဖတ္ျခင္းခံရသျဖင့္ အသက္(၄၅)ႏွစ္အရြယ္၌ ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၂)
ကရင္အာဇာနည္ေန႔ ေပၚေပါက္လာပံုအက်ဥ္းကို ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ကရင္အာဇာနည္ဆို သည္မွာဘာလဲဟူသည့္ ေမးခြန္းကို အေျဖရွာၾကရန္ လိုပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အေပါင္း ပါမ်ားကို တိုင္းျပည္၏ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေစာဘဦးႀကီးသည္ ကရင္ျပည္ရရွိေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း သူကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္ျဖစ္ေစ၊ ယခု အခ်ိန္အထိျဖစ္ေစ၊ ကရင္မ်ားလိုလားရယူခ်င္သည့္ ကရင္ျပည္အမ်ိဳးအစားကို မရရွိခဲ့ေပ။ ေစာဘဦးႀကီး ကိုယ္တိုင္၌ကမူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသ တည္ၾကည္စြာျဖင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳခဲ့သည္။

စင္စစ္ေစာဘဦးႀကီးသည္ လူမိုက္၊ လူရမ္းကားတစ္ဦးမဟုတ္ခဲ့ပါ၊ လန္ဒန္မွ ဟိုစဥ္က ဥပေဒဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ေသာပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာ္လည္း မာန္မာနေထာင္လႊားျခင္းမရွိ၊ မိမိ၏ကရင္အမ်ိဳးသား မ်ားအတြက္ ႐ိုက်ိဳးသိမ္ေမြ႕စြာ အမႈထမ္းခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ စစ္ကိုမလိုလားဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အထူးပင္ရရွိလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါးကို ကရင္တပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခ်ိန္၌ ဦးႏု၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုျပဳခ်က္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္ခံအ ေကာင္ထည္ေဖာ္ခ်ိန္တြင္ ဦးႏုႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းတို႔က ၄င္းတို႔၏ကတိကဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ အိႏိၵယ အစိုးရထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား၊ သံခ်ပ္ကာ ကားႀကီးမ်ား အကူအညီရယူ စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ကရင္တပ္မ်ားကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရာ KNU တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ဌာနခ်ဳပ္ အင္းစိန္မွ ေတာင္ငူသို႔လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဖာပြန္သို႔လည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္း၍ ခုခံခဲ့ရသည့္ အေျဖသည္ ေစာဘဦးႀကီး၏ ႐ိုးသားျဖဴစင္ကတိတည္မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ နဘူး-ေထာ့ေကာ္ကိုးရြာသို႔ စည္း႐ံုးေရးသြားေရာက္ရာ၌လည္း မိမိ၏လံုၿခံဳေရးကို ဂ႐ုမျပဳဘဲ မိမိ၏ကရင္ေသြးခ်င္းမ်ား “မိမိကိုကာကြယ္မွာဘဲေလ” ဟူသည့္ ႐ိုးသားေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ၿပီး လံုေလာက္ေသာလံုၿခံဳေရးအေစာင့္အေ႐ွာက္မယူခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ KNDO တပ္မွ ေစာေမာင္အဲ၏ သစၥာေဖာက္သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခံရကာ အသက္ေပးခဲ့ရသည့္ သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မွာလည္ လြန္စြာေၾကကြဲစရာေကာင္းလွပါသည္။ ႐ိုးသားျဖဴစင္မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ ရသည့္ အသီးအပြင့္မွာ တန္ဖိုးႀကီးလွပါေခ်တကား…။ မိမိ၏ဖခင္ လယ္ပိုင္ရွင္ႀကီး ေစာသာျမတ္ႀကီးက လယ္သူရင္းငွားမ်ားထံမွ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစားမႈမ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သျဖင့္ ဖခင္ႏွင့္အႀကီးအက်ယ္ စကားမ်ားခဲ့ျခင္းသည္လည္း သနားညႇာတာတတ္သည့္ ပင္ကိုယ္စိတ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ကရင္လူငယ္မ်ား မအူပင္ဘဏ္မွ ေငြမ်ားကို တိုက္ခိုက္လုယူေသာအခါ မိမိပိုင္လယ္ဧက(၁၀ဝ၀)ကို ေရာင္းခ်ၿပီး ျပန္လည္ေပးေလွ်ာ္မည္ဟူသည့္ မိမိ၏ေသြးခ်င္းမ်ားအေပၚ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာထားမႈကိုလည္း မေလးစား၍မရပါ။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္း၊ ကရင္ဗမာခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ျခင္း၊ ကရင္ျပည္ရရွိေရး၊ ကရင္တိုင္း ရင္းသား (၄၅၄၁၀ဝ)ကို စည္း႐ံုးလွ်က္ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ အသံတိတ္ ဆႏၵျပႏိုင္ေရး စီမံႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အသက္ေသသည္အထိ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ျခင္း၊ နားလည္ ခြင့္လႊတ္သိီးခံစိတ္ရွိျခင္း စသည္တို႔သည္ အာဇာနည္တို႔၏ဂုဏ္ပုဒ္၊ ဂုဏ္ထူးဝိေသသမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု ကံုလံုေပမင့္လည္း ျမန္မာအုပ္စိုးသူအဆင့္ဆင့္က သူ႕အား အာဇာနည္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေပ။သို႔ရာတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကမူ ေစာဘဦးႀကီးကို ကရင္အာဇာနည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ကမၸည္းေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။

(၃)
ကရင္အာဇာနည္ေန႔ကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ စဥ္စားဆင္ျခင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ကရင္မ်ားသည္ မည္သူ႔ကို ကရင္အာဇာနည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကမည္နည္း…။ ကရင္အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္းစံုက ညႇိႏိႈင္းသတ္မွတ္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္သာဖန္တီးၿပီး က်ဆံုးသြားၾကေသာ ေစာဘဦးႀကီး၊ မန္းဘဇံ ၊ ေစာဘိုျမ၊ ေစာဘသင္စိန္ မန္းရွာလားဖန္းတို႔ကို ကရင္အာဇာနည္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္ပါ အတိုင္းေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

” Honouring to the martyrs who decided Karen’s own political destiny” ကရင့္ႏိုင္ငံေရးၾကမၼာ ကရင္သာဖန္တီးသည့္ အာဇာနည္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳ (အေလးျပဳ) ၾကပါစို႔ …ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ ထင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကလည္း ၁၉၅၀ခု ဩဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္အတူ လက္နက္မခ်တန္းေသသည္အထိ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာစိုင္းေခအပါအဝင္ (၉)ဦးကို ကရင္အာဇာနည္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကရင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကမူ ရန္သူ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါဘယႏွင့္အျခားအေၾကာင္းတစ္ခု ခုေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားၾကသည္ျဖစ္ေစ ကရင္အမ်ိဳးသားအေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကပါက ကရင္အာဇာနည္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစလိုၾကပါသည္။

ေစာဘဦးႀကီးက်ဆံုးခဲ့သည့္ေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ ကရင္အာဇာနည္ေန႔သတ္မွတ္ျခင္းကို ကရင္ အားလံုးက လက္ခံၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူ႕ကို ကရင္အာဇာနည္မ်ားဟူ၍ မည္သည့္အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ရမည္ကို ယေန႔ရွိေနေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိလာ ပါသည္။ ၄င္းကိစၥသည္ ကရင္တို႔အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၄)
ကရင့္သမိုင္းကို ထပ္ဆင့္ဋီကာခ်ဲ႕မည္ဆိုပါက ကရင္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကသနည္း..၊ ႐ိုး႐ိုးေျဖရလွ်င္ “လိုခ်င္တာမရလို႕” ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ သီးျခားကရင္ျပည္ရရွိေရး အတြက္ (၂၈-၂-၁၉၄၇)ရက္ေန႔တြင္ KNU က ေဒါက္တာဘေမာ္အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုခ်က္(၆)ခ်က္ကို တင္ျပရာ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူေရးႏွင့္သီးျခားကရင္တပ္မ်ား ထားရွိေရးဟူသည့္ အခ်က္(၂)ခ်က္သာ လိုက္ေလ်ာခဲ့ျခင္း၊ ေစာဘဦးႀကီးသည္ သီးျခားကရင္ျပည္ရရွိေရးအတြက္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ လန္ဒန္သို႔ သြားေရာက္အေရးဆိုခဲ့ေသးေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိျခင္း၊ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကရင္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား နည္းပါးေနျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လန္ဒန္သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သြားေရာက္အေရးဆိုရာ၌ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ မပါရွိျခင္း၊ လန္ဒန္တြင္ သီးျခားကရင္ျပည္ေပးအပ္ေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔က တစ္ခြန္းတပါဒမွ် ဖြင့္မေျပာခဲ့ျခင္း စသည္တို႔သည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ KNU ၏ အေထြေထြမေၾကနပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ဤသည္တို႔မွာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္ရန္ အစပ်ိဳး သေႏၶတည္လာေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၈ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္ေပးရန္ ေစာဘဦးႀကီးဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက ဖဆပလအစိုးရထံ တရားဝင္တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို တစ္လျပည့္ေျမာက္သည့္ ၁၉၄၈ခု မတ္လ(၃)ရက္တြင္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ပိုမိုေလးနက္ေစရန္အတြက္ KNU သည္ တစ္ျပည္လံုးရွိ ကရင္လူထုကို စည္း႐ံုးေဆာ္ဩၿပီး ၁၉၄၈ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကရင္လူထုဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပလွ်က္ ေအာက္ပါေျြကးေၾကာ္သံ(၄)ရပ္ကို ပိုစတာျဖင့္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အသံတိတ္စည္းကမ္းရွိစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။
၁- ကရင္ျပည္ခ်က္ျခင္းေပး၊
၂- ကရင္တစ္က်ပ္၊ ဗမာတစ္က်ပ္ ခ်က္ျခင္းျပ၊
၃- လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္း အလိုမရွိ၊
၄- ျပည္တြင္းစစ္ အလိုမရွိ၊

ဤေျြကးေၾကာ္သံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္အဓိပၸာယ္မ်ား သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ကရင္ လူထု (၄၅၄၁၀ဝ)ဦး တက္ေရာက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဤပြဲသည္ ႏိုင္ငံ့သမိုင္းတြင္ အသံတိတ္စနစ္ျဖင့္ စည္းကမ္းေသဝပ္မႈအရွိဆံုး ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၁)ရက္ေန႔ကိုလည္း “ကရင္ အမ်ိဳးသားေန႔” အျဖစ္ ယေန႔ထိတိုင္ သတ္မွတ္ေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့ပါသည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဘာမွ်အရာမေရာက္သည့္ အျပင္ ကရင္မ်ားသည္ လူဆိုး၊ သူခိုး၊ ဓားျပမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာသတင္းစာမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးပုတ္ခတ္ ေရးသားလာၾကသည္။ ခ်ဳပ္ၿပီးတင္ျပရလွ်င္ (၂၇-၁-၁၉၄၉)ရက္ေန႔တြင္ စမ္းေခ်ာင္းရွိ KNU ဗဟို႐ံုး ကိုလည္းေကာင္း၊ (၃၁-၁-၁၉၄၉)ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာပိုင္းတြင္ အင္းစိန္ရွိ KNDO ဗဟိုစခန္းႏွင့္ သမိုင္းရွိ KNDO စခန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္၊ လူေနရပ္ကြက္မ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ ဖဆပလတပ္မ်ားက တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္သည့္အျပင္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ KNDO ကရင္

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္တို႔ကို မတရားအသင္းမ်ားအျဖစ္ ဦးႏုအစိုးရက ေၾကညာလိုက္ ေသာအခါ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တစ္ျပည္လံုးရွိ ကရင္မ်ားထံသို႔ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ရရာလက္နက္၊ ရွိသည့္အင္အားတို႔ျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရကို ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ (၃၁-၁-၁၉၄၉) ရက္ေန႔တြင္ မလႊဲမရွာင္သာ ညြန္းၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုေန႔သည္ “ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္ လွန္ေရးေန႔” ဟူ၍ သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ကရင္မ်ား မိမိလိုခ်င္တာမရလို႔ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲခဲ့ရသည္ ဆိုျခင္းထက္ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိျခင္းစသည့္ ေလးနက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိလိုခ်င္သည့္အခြင့္အေရးအတြက္ ခုခံေတာ္လွန္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါက ပို၍ မွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။

(၅)
လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူျခင္းဟူသည့္ ေလာကပါလ တရားမ်ားကိုအေျခခံ၍ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစား စံစား လိုခဲ့ၾကပါသည္။ A-D (၆)ရာစုေလာက္တြင္ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ ျမန္မာဘုရင္မင္းအဘိရာဇာ စတင္နန္းစံခဲ့သည္ဟု သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ရဖူးပါသည္။ A-D (၁၈၂၄)ခုတြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္၊ A-D (၁၈၅၂)ခုတြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ကရင့္သမိုင္းအစ ပဏာမကိုမူ A-D (၁၈၈၁)ခုေလာက္တြင္မွ စတင္သိရွိလာရ သည္ဟုဆိုရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ကရင္မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေရာက္ရွိလာသည့္ B-C (၇၃၉)ခုႏွင့္ တေကာင္းဘုရင္အဘိရာဇာ စတင္အုပ္စိုးသည့္ A-D (၆)ရာစုကို ေပါင္းလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၇၃၉)ခုႏွစ္ ၾကာရွည္ေသာကာလအတြက္ ကရင့္သမိုင္းမည္သို႔ရွိသနည္း…။ မိမိတို႔ မသိရပါ။ ထို႔ျပင္ B-C (၇၃၉)မွ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ျဖစ္သည့္ A-D (၁၈၅၂)အထိ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၉၁)ခုႏွစ္ ရွည္ၾကာ ကာလတြင္လည္း မိမိတို႔ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏အေျခအေနကို သမိုင္းမတင္ႏိုင္ခဲ့ေသးပါ။ ျမန္မာဘုရင္၏ လက္ေအာက္ခံ ကရင္ေစာ္ကဲမ်ား၊ စေကာ္မ်ားေလာက္သာရွိသည္ဟု ေျပာဆိုသံၾကားရပါသည္။ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ၿပီး၍ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ေရာက္ခါမွ ကရင္မ်ား၏ အေၾကာင္းတေစ့တစ္ေစာင္းသိရွိလာရပါသည္။ A-D (၁၈၆၀)ခုႏွစ္ ေဒါက္တာတီသံျပာ တို႕အုပ္စု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားေရာက္ခဲ့သည္မွအစ ကရင္တို႔၏လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သိရွိလာခဲ့ရပါသည္။

၁၈၈၅ခု ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားေရး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့သလို ကရင္တို႔သည္လည္း အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိဖို႔ အထူးႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ခဲ့ သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရခါနီးတြင္ သီးျခားကရင္ျပည္ရရွိေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးကို ေစာဘဦးႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ KNU အဖြဲ႕အစည္းႀကီးက အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္၊ မြန္၊ ကရင္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္မ(Burma Proper) တြင္ ပါရွိသျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး လက္မွတ္ထိုးခြင့္မရပဲ ဗမာျပည္မ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေစာစိုင္းေခ၊ ေစာခ်စ္တီး၊ဦးလွေဖ၊ေစာဝီရီေက်ာ္ တို႔လည္း ပင္လံုသို႔ အေရာက္ေနာက္က်သျဖင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရခဲ့ျခင္းသည္လည္းေကာင္း-စသည္တို႔ေၾကာင့္ KNU သည္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းလြတ္လပ္ေရးအမွန္ရရန္အတြက္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ေသ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မခံခဲ့ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္မ်ားႏွစ္သက္လက္ခံျခင္းမရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ကရင္ တို႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးမွသည္ ေ႐ွ႕ပိုင္း၌ တင္ျပခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ညီမွ် တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား၊ ကိုယ့္ႀကံမၼာ ကိုယ္သာဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဘဦးႀကီးကိုယ္တိုင္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာသိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ ေအာက္ပါမူေလးခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ လက္နက္ခ် အညံ့ခံ အ႐ံႈးေပးျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အလ်ဥ္းမလုပ္ပါ
(For us Surrender is out of question)
၂။ ကရင္ျပည္အသိအမွတ္ျပဳေရး ၿပီးျပည့္စံုေစရမည္
(The recognition of Karen State must be complete)
၃။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္နက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္ထဲတြင္ရွိရမည္
(We shall retain our arms)
၄။ ကြ်န္ႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးႀကံမၼာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘာသာ ဖန္တီးမည္
(We shall decide our own political destiny)
အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္တကြ ကရင္တိုင္းရင္းသားအားလံုး ခံယူထား ၾကသည့္ အဓိကခံယူခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွိစရာမလိုေပ။

ကရင္မ်ားလိုလာေတာင္းတ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ အေရးအရာမ်ားရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အာဇာနည္ ေစာဘဦးႀကီးက ကရင္တို႕အား ေ႐ွ႕ေဆာင္လမ္းျပ နည္းေပးလမ္းညႊန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ ဩဂုတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔ကို ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ဟုသတ္မွတ္လွ်က္ ေစာဘဦးႀကီးကို ရည္ညႊန္းသည္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ကရင့္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဂုဏ္ေျပာင္စြာ အသက္ေပးလွဴခဲ့ၾကသူ အားလံုးကို ရည္ညႊန္းဂုဏ္ျပဳသည့္ေန႔ဟူ၍ ကရင္လူႀကီးတစ္ဦးက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။

(၆)
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ စပ္ႏြယ္ေသာ ေစာဘဦးႀကီး၏ မွတ္သားဖြယ္စကားအခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေျပာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
၁ – ခြဲမထြက္ေရး၊ ကရင္ျပည္သတ္မွတ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ေစာဘဦးႀကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ေျပာၾကားသည့္စကားမွာ “ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျပည္ေထာင္စုမွခြဲမထြက္ခ်င္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္မွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္သာရွိသည္။ ထိုနည္းတူ ဗမာမ်ားက ကရင္ျပည္ ေပးခ်င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္သာရွိသည္”
၂ – ၁၉၄၈ခု မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႕တြင္ ကရင္ျပည္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္ ေစာဘဦးႀကီးတို႕အျပန္အလွန္ေျပာၾကားသည့္ စကားမ်ားမွာ
ဦးႏု…”က်ဳပ္တို႕ ဖဆပလအစိုးရဟာ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအတိုင္း စီမံေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ကရင္ျပည္ေပးလို႔မရဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔ေတာင္းတဲ့ ကရင္ျပည္မေပးတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ က်ဳပ္တို႔ တိုက္ခိုက္ၾကဖို႔ဘဲရွိေတာ့တယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္လို႔ ကရင္က ဗမာရဲ႕လည္ပင္းကို ခုတ္ရင္ ဗမာက သိုးကေလးလို လည္စင္းေပးမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ႏွစ္ခ်က္ျပန္မခုတ္အားရင္ေတာင္မွ တစ္ခ်က္ေတာ့ က်ိန္းေသျပန္ခုတ္မွာဘဲ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဥသွ်စ္သီး(၂)လံုးကို အခ်င္းခ်င္းထုရင္ ထုတဲ့အသီး ေရာအထု ခံတဲ့အသီးေရာ (၂)လံုးစလံုးကြဲၿပီး ႏွစ္(၅၀)အတြင္း ကရင္နဲ႕ဗမာ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ ၾကည့္ခ်င္ၾကေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး”
ေစာဘဦးႀကီး .. “အဲဒီလိုမ်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္(၄)ခ်က္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ က်ဳပ္တို႔ဟာ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကရင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ကို ေဖာ္ျပရတာဘဲျဖစ္တယ္၊ က်ဳပ္တို႔မွာ ေတာင္းဆိုရမဲ့ တာဝန္ရွိတယ္၊ ေပးတာမေပးတာကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ လက္ထဲမွာဘဲရွိတယ္”
၃ – မအူပင္ဘဏ္ကို ကရင္လူငယ္(၁၉)ဦးက ေဖာက္ထြင္းခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁၄-၃-၁၉၄၈) တြင္ ေစာဘဦးႀကီးေျပာခဲ့သည့္စကား.. “မအူပင္ဘဏ္တိုက္ကိုသြားၿပီး ေဖာက္ထြင္းလုယူခဲ့တဲ့ လူ(၁၉)ေယာက္ဟာ ကရင္လူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္၊ KNU အဖြဲ႕ဝင္ေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေငြေတြကို တာဝန္ယူၿပီး ျပန္ဆပ္ ေပးပါမယ္၊ က်ဳပ္မွာ ေငြေတာ့မရွိပါဘူး၊ လယ္ဧက(၁၀ဝ၀)ရွိပါတယ္၊ အဲဒါကို ဗမာႏိုင္ငံအစိုးရလက္ထဲ အပ္ပါ့မယ္”
၄ – KNU ၏ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ (၁၇-၇-၁၉၅၀)တြင္ ေစာဘဦးႀကီးေျပာခဲ့သည့္ စကား…

(က) ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သလို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လည္းျဖစ္ရမည္၊
(ခ) မိမိတို႔အားလံုး ရန္ကုန္ဆင္းၿပီး လည္စင္းမေပးသေရြ႕ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္
႐ံႈးနိမ့္စရာအေၾကာင္းလံုးဝမရွိ၊
(ဂ) ကရင္ျပည္ရရွိႏိုင္ေရး နည္းလမ္း(၃)သြယ္မွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။
– ရန္သူက ေပးခ်င္သည့္ဆႏၵေၾကာင့္ ရရွိျခင္း၊
– ရန္သူကို အႏိုင္တိုက္၍ရရွိျခင္း၊
– ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အရပ္ရပ္၏ ဖိအားတြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ရရွိျခင္း၊
(ဃ) ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေတာ္လွန္ေရးတြင္ လူထုသည္အဓိက ရင္းျမစ္ျဖစ္ၿပီး လူထု၏ ခ်စ္ခင္ေလးစား တန္ဖိုးထား ကူညီပံ့ပိုးမႈရယူရန္လိုအပ္သည္။
(င) ကြ်နု္တို႔၏ အာနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ရ မည္။

ေစာဘဦးႀကီး၏ အထက္ပါအဖိုးအနဂၣထိုက္လွသည့္ စကားမ်ားကို အေလးထားလွ်က္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ဒြန္တြဲထားေပးသင့္ပါသည္။ ယေန႔ KNUu NCA သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ္လည္း ကရင္မ်ားရယူလိုသည့္ ပန္းတိုင္ မေရာက္ရွိေသး သျဖင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး မၿပီးဆံုးေသးေၾကာင္း အားလံုးသတိမူအပ္ေပသည္။

ကရင္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးၿပီးေနာက္ (၁)ႏွစ္ (၁၉၅၁)မွစ၍ ယေန႔အထိ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပၿမဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔၌ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ (၂၀၁၅)တြင္မွ က်င္းပလာႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မက်င္းပႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္မႈအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေန ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။ ကရင္အာဇာနည္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရေသာအားျဖင့္ ကရင္အာဇာနည္ ေက်ာက္တိုင္ကို ေစာဘဦးႀကီးေမြးဖြားရာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ဘဲဂယက္ရြာ၌ KNU မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဦးေဆာင္စိုက္ထူေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုအခ်ိန္၌ ေစာဘဦးႀကီး၏ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမေဆာင္(၁)ခုကို အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္အနီးတြင္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္း၍ စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္းလဲ သိရွိရပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေထာ့္ေကာ္ကိုးရြာတြင္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ေစာစိုင္းေခ အပါအဝင္တို႔၏ သခ်ႋဳင္းအုတ္ဂူ(၉)ခုကို KNU/KNLA-PC မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သူတို႔တေတြက်ဆံုး အသက္ေပးလွဴသြားခဲ့သည့္ အာဇာနည္ကုန္း ေနရာ၌ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္း၊ အ႐ိုးအိုးတို႔ ထိုေနရာ၌မရွိပါ။ ေစာဘဦးႀကီး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို မသၿဂႋဳလ္မီ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ အဂၤလီကန္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း စိန္႕မက္သ႐ူးေက်ာင္းေတာ္၏ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး (Reverend A- Movin) က ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းၿပီးမွ က်ိဳကၡမီေရျပင္က်ယ္သို႔ ေရခ်သၿဂႋဳလ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၃)ႏွစ္ခန္႔ကလည္း KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္(ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားသံုးဆူ ေဒသ)၌ ေစာဘဦးႀကီး၏ ကိုယ္အထက္ပိုင္း႐ုပ္တုပံု စိုက္ထူရန္ ထုလုပ္စီစဥ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တားျမစ္ျခင္းခံရသျဖင့္ ယေန႔အထိ မစိုက္ထူျဖစ္ခဲ့ပါ။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသအမ်ားစုႏွင့္ ျမစ္ဝကြ်န္း ေပၚရွိ ေဒသမ်ားတြင္ အာဇာနည္ ေစာဘဦးႀကီး အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုခုစိုက္ထူ ေဆာက္လုပ္လိုၾက ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားက ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ျခင္းခံရမည္စိုးသျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။ ယုတ္စြအဆံုး ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပရန္ပင္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကပါသည္။ႏိႈင္းယွဥ္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ျပည္လံုး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထိမ္းအမွတ္မ်ိဳးစံု ရွိေနၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီး႐ုပ္တု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အားကစားကြင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာလံုးကြင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္တိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စာၾကည့္တိုက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တံတား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေငြစကၠဴ စသည္ျဖင့္ ေျပာမကုန္ေအာင္ရွိေနပါသည္။ သို႕ျဖစ္ရာတိုင္းရင္းသားတို႔အား မိမိဂုဏ္ယူေလးစားရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ေလးတစ္စံုတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ ေဆာက္လုပ္ ဖန္တီးစီမံခြင့္ျပဳရန္ မသင့္ေပ ဘူးလား….ဟူ၍ ႐ိုးသားစြာေစာဒကတက္လို ပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္-ေခ်ာင္းဆံုတံတားႀကီးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္တံတားအစား မြန္တိုင္း ရင္းသားမ်ား လိုလား သည့္အမည္တစ္ခုခုေပးလိုက္လွ်င္ မည္သို႔မ်ား ထိခိုက္နစ္နာပါမည္နည္း… လြတ္လပ္ေရးရယူရာ၌ မိမိတို႔ကယန္းမ်ားႏွင့္ဘာမွ်မဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္တုတည္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္းသည္ မွန္ကန္ပါ၏ေလာ…

၁၉၄၇ခု ကရင္တို႔၏ ခုခံစစ္(သို႔မဟုတ္) ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအလံုးစံုေအာင္ျမင္ခဲ့ပါလွ်င္ ကရင့္သမိုင္းသည္ ယခုအေျခအေနႏွင့္ မတူပဲတစ္မ်ိဳးတဖံု ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာေနပါသည္။ ကရင္ တို႔၏ခုခံစစ္၊ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးမေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀) သို႔ပင္တိုင္ခဲ့ေပၿပီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္တို႔ လိုလားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊ ဆႏၵအမွန္ မရရွိေသးေပ။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေပၚေပါက္လာရသည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးအျဖစ္ ကရင္မ်ားအသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ အကယ္၍ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသာ မရွိခဲ့လွ်င္ ကရင္တို႔၏ဘဝ နင္းျပားသာသာရွိေနႏိုင္သည္ဟု သမိုင္း၏ျဖစ္ရပ္မ်ားအရ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ ေျပာၾကားႏိုင္ေပသည္။

(၇)
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိမ္(၇၀) ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေစာဘဦးႀကီးက်ဆံုးခဲ့သည္မွာ (၇၁)ႏွစ္ တင္းတင္းရွိခဲ့ေပၿပီ။ သို႕ေသာ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ ေရးခရီးၾကမ္းကား မၿပီးဆံုးေသးပါ။ ရယူလိုသည္မ်ား အစစ္အမွန္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရပါဦးမည္။

ထိုသို႔ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရာ၌ ေစာဘဦးႀကီးအပါအဝင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအေရးအတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ၾကေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဝမ္းနည္းပူေဆြး၊ ေၾကကြဲ ငိုေျြကးေနမည့္ အစား ၄င္းတို႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္၊ မိန္႔မွာ ညႊန္ျပခဲ့ေသာ အမွာစကားမ်ား၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ခဲ့သည့္ စ႐ိုက္ဓေလ့မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္း နမူနာရယူေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရင္း (၇၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔လား ….ဟူ၍။

မန္းေအာင္ျပည္စိုး