Home ေကအိုင္စီအေၾကာင္း

ေကအိုင္စီအေၾကာင္း

ကရင္သတင္းဌာန(ေကအိုင္စီ)ကို ၁၉၉၇ခုႏွစ္က စတင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လာခဲ့သည္။

ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သတင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး တို႔အေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ စေကာကရင္၊ ဗမာ ႏွစ္ဘာသာပါ၀င္သည့္ “ကရင္အမ်ဳိးသားသတင္းစာေစာင္”ကို ထုတ္ေ၀လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ခုႏွစ္ မွစ၍ “ကေညာ တာကေစာ္၊ ကရင္သတင္းစဥ္”အမည္ျဖင့္ ယေန႔ထက္တိုင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလာခဲ့သည္။

(KIC – Karen Information Center)

KIC is the Independent Media Organization.

Vision:
A peaceful, prosperous and informed society with mutual respect for the rights and views of the Karen people.

Mission:
A leading, independent news organization that reflects the views and voices of the Karen people through reliable news and information.

ေကအုိင္စီ (ကရင္သတင္းဌာန)
ကရင္သတင္းဌာန (ေကအုိင္စီ)သည္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vision)
ကရင္ျပည္သူလူထု၏ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပန္အလွန္ ယွဥ္တြဲေလးစားမႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ စည္ ပင္၀ေျပာကာ ပညာဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္သြားမည္။

ရပ္တည္ခ်က္ (Mission)
– ကရင္ျပည္သူလူထု၏ အသံမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ ေအာင္ ဦးေဆာင္ေပးေနေသာ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနျဖစ္ရန္။
– ေကအိုင္စီသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔ကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ားကို အထူးျပဳ၍ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိုမို သိရွိနား လည္ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြး ျပည့္မွီသည့္ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားရန္

သတင္းေထာက္မ်ား၏ က်င့္၀တ္မ်ား (Code of Ethic)
(၁) သတင္းသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍၊ တိက်မွန္ကန္မႈကို တာ၀န္ခံႏိုင္ရမည္။ သတင္းရ ယူရာ၌ မိမိ၏ သတင္းဌာနအမည္ကို တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာျပရမည္။
(၂) တတ္ႏိုင္သမွ် ဘက္မတူညီသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ကို ႏွစ္ခုမွ သံုးခုအထိ ေမးျမန္းေဖာ္ျပေပးရမည္။
(၃) သတင္းရင္းျမစ္ သို႕မဟုတ္ သတင္းေပးသူ၏ သေဘာတူညီမႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ၊ အမည္၊ လိပ္စာစသည္တို႕ကို ေဖၚျပျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ အမည္မေဖၚလိုသူ (Anonymous) ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သုံးစြဲမည္ဆိုပါက သတင္းအရင္းအျမစ္ အမွန္ကို အယ္ဒီတာအား အသိေပးထားရမည္။
(၄) မိမိအား ယုံၾကည္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသတင္းေပးသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ကို ၎၏ အႏၲရာယ္ရွိမႈအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္း သိမ္းထားရမည္။
(၅) သတင္းအမွားကို ေဖၚျပမိပါက၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္ (သို႕မဟုတ္) ေျဖရွင္းခ်က္ အျမန္ဆုံး ေဖၚျပေပးရမည္။
(၆) တရား႐ုံး၏ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မက်ေသးသည့္ စစ္ေဆးဆဲအမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေရးရာတြင္ တရားစြဲဆိုခံရသူ အား အျပစ္ရွိသူအျဖစ္ ေဖၚျပေရးသားျခင္း မျပဳရ။
(၇) သတင္းေရးသားရာ၌ မိမိထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မပါရွိေစဘဲ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရွင္းေစရန္ သတိျပဳေရးသားရမည္။ ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ လာဘ္လာဘ၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ တစုံတရာ ေမွ်ာ္ကိုး၍ျဖစ္ေစ၊ ရယူ၍ျဖစ္ေစ မည္သူတဦးတေယာက္အတြက္မွ် ဘက္လိုက္၍ သတင္းမေရးသားရ။
(၈) ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ ၾသဇာေၾကာင့္ မမွန္ သတင္း၊ ၀ါဒျဖန္႕သတင္း စသျဖင့္ ဘက္လိုက္ေရးသားျခင္း မျပဳရ။
(၉) လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လိင္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေနာက္ခံတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္ အေရးကို ထိပါးေစေသာ ခြဲျခား၊ ရႈံ႕ခ်၊ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည့္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္သည့္ သတင္း/သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားျခင္း မျပဳရ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစမည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
(၁၀) အျခားသူတဦးတေယာက္ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးထားသည့္ သတင္း၊ ဓါတ္ပံု၊ ေဆာင္းပါး၊ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္ စသည္တို႕ကို မူရင္းဖန္တီးသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ၍ ေဖာ္ျပလွ်င္လည္း မူလရင္းျမစ္ အမည္နာမကို ေဖာ္ျပျခင္း ရွိရမည္။
(၁၁) အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းမ်ား ေရးသားရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပ ေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား သတိျပဳ လိုက္နာရမည္။
(၁၂) အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ Facebook ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာဂ္မ်ား)မွတဆင့္ သတင္းမ်ား ရယူရာ တြင္ သတင္းခိုင္လုံမႈရွိေၾကာင္း၊ သက္ေသအေထာက္အထား ေဖၚျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက၊ သုံးစြဲျခင္းမျပဳရ။ မိမိကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ေရးသားတင္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(၁၃) ျပည္သူအမ်ား၏ ကို္ယ္က်င့္စာရိတၲကို ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္ ညစ္ညမ္းေသာ လိင္မႈကိစၥဆိုင္ရာ သတင္း၊ ေဆာင္း ပါး၊ ဓာတ္ပုံ၊ ႐ုပ္ပုံ မွန္သမွ် ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳရ။