Home ေဆာင္းပါး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရး

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရး

3486

မန္းေအာင္ျပည္စိုး

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႀကိဳတင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တပ္ မေတာ္အစိုးရမွ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟူ၍ အေျခခံဥပေဒ သံုးႀကိမ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္း အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္သူတို႔ အမွတ္တမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္တစ္ရပ္မွာ ထိုဥပေဒသံုးခုစလံုးကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္အခ်က္ တစံုတရာ တစ္ ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မရွိခဲ့ပဲ ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ ရပ္စဲဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းသာရွိေၾကာင္း သတိမူမိၾကရန္ ျဖစ္ ပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တစ္ခုမွ ေမးျမန္းသိရွိခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အရ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ့ ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စာေရးသူတို႔ ထိုႏိုင္ငံေရာက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)နီးပါးအ တြင္း ဖ်က္သိမ္းရပ္စဲခဲ့ဖူးျခင္းမရွိဘဲ (၁၀၃)ႀကိမ္တိတိ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေအာင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည့္ သေဘာျဖစ္ ေၾကာင္း နားလည္ရပါသည္။ ယခုအခါ မိမိတို႔၏ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပအဆိုျပဳ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးလာၾကသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္းရန္ ဟူသည့္ကိစၥတြင္ ထိုဥပေဒသည္ တကယ္တမ္း ဖ်က္သိမ္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ မလိုအပ္သည္ကို ေလ့လာဆန္း စစ္ရပါမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာမဟုတ္ပဲ အမွန္တကယ္ ျပင္ဆင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္း ရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္္သာလွ်င္ ျဖစ္ရပါမည္။

ရပ္စဲဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေသာ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသက္၀င္ဆဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား သည္ တိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ အခြင့္အေရး ဘယ္မွ်ရွိ၍ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို သမိုင္းျဖစ္ ရပ္မ်ားအား ျပန္ေျပာင္း ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ရင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုပါသည္။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ ဘိလပ္(လန္ဒန္) သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သြားေရာက္ေဆြးေႏြးေသာအခါ “ေအာင္ ဆန္းဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္” ဟူေသာ ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ကို ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက အဂၤလိပ္အစိုးရထံ ရိုက္ပို႔ သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခမ်ာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး ျပန္ လည္လံုးပမ္းခဲ့ရပါသည္။

ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္(Divide and Rule) အရ အဂၤလိပ္တို႔က ၎တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္ေထာင္ကို ၁၈၉၄ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ” ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု စည္း မ်ဥ္းဥပေဒ” (1894 –Kachin Hills Regulation) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္ေထာင္ကို ၁၈၉၆ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာ “ခ်င္းေတာင္တန္း ေဒသဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစည္းမ်ဥ္း” (1896 – Chin Hills Regulation) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ ေထာင္စုကို ၁၉၂၂ခုတြင္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ “ဖက္ဒရယ္ရွမ္းျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစည္းမ်ဥ္း” (1922- Federal Shan State Act)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၌ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ “ဗမာျပည္အက္ ဥပေဒ” (1935- Burma Act)ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဗမာျပည္ေထာင္ ( Burma Proper or Ministerial Burma) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားလြတ္လပ္လ်က္ သီးျခားအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု(၄)ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္အျဖစ္ ၁၈၇၅ခုႏွစ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ကရင္နီ(၀ါ)ကယားျပည္ေထာင္သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့စဥ္က အေရးအႀကီးဆံုး အေျခခံမူတစ္ရပ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီးသည္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ မိမိ၏ဆႏၵအရသာ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ (Voluntary Association)ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

မန္းေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ ေအာက္ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုးကို ျမန္မာျပည္မ (Burma Proper) အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္၊ ရခိုင္၊ မြန္တို႔ပါ၀င္ေနၿပီး ထိုတိုင္းရင္းသားမ်ား ကို ဗမာတို႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ထိုစဥ္က သီးျခားကရင္ျပည္အလြန္႔အလြန္ အလိုရွိခဲ့ေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအ ဖို႔ ျပသာနာႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ညိွႏိႈင္းစည္းရံုးမႈအရ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္မွတ္ထိုးရန္ လက္ခံ လာခ်ိန္၌ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဇံေ၀က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ရခိုင္ျပည္အေရး စဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္ပါ၀င္ေသာ ဗမာျပည္အေရးထက္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔၏ အေရးတို႔က ပို၍အေရးႀကီး ေၾကာင္း ျပန္ေျပာသျဖင့္ ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္က နားလည္မႈေပးခဲ့ရသည္ဟု ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖို႔လည္း ထိုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပြဲသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မဟုတ္ပဲ ေလ့လာသူေလးဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလ့လာသူမ်ားမွာ ေစာစိုင္းေခ၊ ဦးလွေဖ၊ ေစာခ်စ္တီး၊ ေစာ၀ီရီေက်ာ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ အေရာက္ေနာက္က်၍ မည္သည့္အေၾကာင္းခ်င္းရာကိုမွ် ဂဃဏန မသိရွိခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ထိုစဥ္က ကရင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီးျဖစ္သည့္ KNU ကလည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို သေဘာမတူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရတန္းတူခြင့္ (Political Equality) ကို ၁၉၄၇ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ( ၇)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအရ ဗမာမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့သည္။

သမိုင္းကိုေလ့လာသူမ်ား သိရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဗမာႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးရယူဖို႔ ညိွႏိႈင္းၾကရာ၌ ရွမ္းေစာ္ဘြားစ၀္ေရႊသိုက္က “မိမိတို႔ အဂၤလိပ္ကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ဖန္ ဗမာကြ်န္ မျဖစ္လိုေၾကာင္း”ကိုလည္း ေကာင္း၊ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္ကလည္း “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရဲ႕လား” ဟူသည့္ ေမးခြန္းကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္းက ျပန္လည္ေျပာၾကားရာ၌ “တိုင္းရင္းသားမ်ား အဂၤလိပ္ကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္ လွည့္၍ ဗမာကြ်န္ မျဖစ္ေစရေၾကာင္း၊ မိမိရဲ႕လူမ်ားကို ေျပာဆို၍မရပါက မိမိကိုယ္တိုင္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး ကခ်င္ ျပည္ထူေထာင္ေရးကို ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ခိုင္မာသည့္ ကတိေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိ၍ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ပါက ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္လိုလွ်င္ ခြဲထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဟူသည့္အပိုဒ္ကို စာခ်ဳပ္ထဲထည့္သြင္းရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးႏုတို႔က သေဘာမေတြ႔လွေသာ္လည္း အတူတကြ လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ပါမည္ဟူသည့္ ကတိေၾကာင့္ ထိုအပိုဒ္ကို ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္ သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။

၁၉၄၈ခု လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးခဲ့သည့္ ကရင္နီျပည္နယ္က ျပည္ေထာင္စုတြင္ပါ၀င္လာ ျခင္းျဖင့္ ဗမာျပည္ေထာင္၊ ခ်င္းျပည္ေထာင္၊ ကခ်င္ျပည္ေထာင္၊ ရွမ္းျပည္ေထာင္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ေထာင္ဟူသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚလာၿပီး ၾကယ္ႀကီးတစ္လံုးကို ၾကယ္ငယ္ငါးလံုး၀န္းရံထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အလံကို ပံုေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း စာေရးသူ တို႔ ေကာင္းစြာ မွတ္မိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းမလွ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လုပ္ႀကံခံရၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ဆက္လက္ ရယူသည့္ ဦးႏုတို႔၏ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားထူေထာင္လိုသည့္ မွ်တျခင္း၊ တန္းတူျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း တည္းဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ ပန္းတိုင္မ်ားမွေသြဖီသြားလ်က္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အစား တစ္ျပည္ ေထာင္စနစ္(Unitary System) သို႔ခ်ီတက္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားက ရိပ္စားမိလာၾကသည္။

တန္းတူညီတူရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုအခ်င္းခ်င္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုအာဏာပါ၀ါကို လူဦးေရမ်ားျပားသည့္ ဗမာတို႔က ရယူ လိုက္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားခံစားလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အဓိကအႀကံေပး ေရးဆြဲေပးခဲ့ေသာ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးခ်န္ထြန္းက “၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ဟာ အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု (Federal) ျဖစ္ေပမယ့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ (Unitary) စနစ္ပဲ” ဟူ၍ အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသူမ်ား သိရွိႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၁၄)ႏွစ္မွ် ၾကာျမင့္လာေသာ ၁၉၆၁ခုႏွစ္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ တိုင္းရင္းသားလိုလားသည့္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မည့္ ေတာင္ႀကီးတိုင္းရင္းသားညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီး (၁၀)ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ႏိုင္သည့္ဟူသည့္ ၁၉၄၇ ခု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ကလည္း စဥ္းစားသံုးသပ္လာၾကပါသည္။

“တုိင္းရင္းသားေတြ ျပည္ေထာင္စုက မခြဲထြက္ခ်င္ေအာင္ ငါတို႔ဗမာေတြက က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကရမွာေပါ့” ဟူ၍ ေျပာဆိုမိန္႔ ၾကားခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္၌ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ(ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္) ျဖစ္၏၊ မျဖစ္၏ ဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကအလည္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကသည့္ ေတာင္ႀကီးတိုင္းရင္းသားညီလာခံကို “ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ခြဲထြက္ျခင္း” ဟူေသာ လြဲမွားသည့္ အဓိပါယ္ ေဖာ္ညြန္းခ်က္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက အာဏာသိမ္းလိုက္သည္မွစ၍ တိုင္းရင္း သားတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေရာ္ရည္ခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း ၁၉၄၇ခု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ နိ႗ိတံျခင္းႏွင့္ အတူ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါသည္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား နစ္နာဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းကို ျပန္ေျပာင္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးေန၀င္းေခတ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌လည္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ မယ္မယ္ရရ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေရးဆြဲထားသည္ကို မေတြ႔ရေပ။ တစ္ပါတီတည္းေသာ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ စနစ္ေအာက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သာေကာင္းေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပထားပါ သည္။

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအျပင္ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းတို႔ကို ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေမာ္ လၿမိဳင္ခရိုင္ႏွင့္ သထံုခရိုင္တို႔ကို မြန္ျပည္နယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ေပါင္း (၇)ခုႏွင့္ တိုင္း(၇)တိုင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႀကီး (၈)မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းတို႔အတြက္ ျပည္နယ္(၈)ခုမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ (၇)ခုႏွင့္ တိုင္း (၇)တိုင္း ဖြဲ႔စည္းထားေပရာ တိုင္း(၇)တိုင္းသည္ ဗမာ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ၁၉၇၄ ခုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်သည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ သည္မွန္ေသာ္လည္း ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္မရွိသျဖင့္ သူတို႔ တေတြသည္ လူအမ်ားစု မဟာလူမ်ိဳးႀကီးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

မွတ္မွတ္ရရေဖာ္ျပရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏သေဘာထားခံယူခ်က္” ဟူသည့္ ေၾက ျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မွလြဲ၍ တိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ အထူးအေထြ အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ မေတြ႔ရွိရေပ။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္လည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ေပၿပီ။ ၎အစား နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလ တြင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္လာသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အခန္းေပါင္း (၁၅)ခန္းရွိၿပီး ပုဒ္မ ေပါင္း (၄၅၇)ခုရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား(၅) ခုလည္းပါသည္။ အခန္း (၁၅)ခန္းအနက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခန္းမွာ အခန္း(၈)ျဖစ္ေၾကာင္း ညြန္းဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအခန္းတြင္ “တိုင္းရင္းသား” ဟူသည့္ စကားရပ္ကို မေတြ႔ရဘဲ “ႏိုင္ငံသား” ဟူသည့္စကားရပ္ကိုသာ ေတြ႔ရသျဖင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၌လည္း တိုင္းရင္းသား မ်ားအေရးကို အေလးထား ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ခံစားမိပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(၁)ပါ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း၌ က႑ရပ္အလိုက္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး (၁၁)ခုေအာက္တြင္ အေၾကာင္းအ ရာေပါင္း (၁၂၃)ခုရွိၿပီး ဇယား(၂)ပါ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း၌ က႑ရပ္အလိုက္ ေခါင္းစဥ္ (၈)ခု ေအာက္တြင္ အေၾကာင္းအရာေပါင္း (၄၁)ခုသာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳးခ်ိဳးလိုက္လွ်င္ ဥပေဒျပဳခြင့္ ၃:၁ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနပါသည္။

ဥပေဒျပဳခြင့္တြင္ ပူးတြဲအာဏာ ( Concurrent Power)ကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားျခင္း မရွိပါ။ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ အေရးမပါလွေသာ အေၾကာင္းခ်က္ (၁၀)ခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရ မည့္ အခြန္အခ (၁၉)ခုကိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ထိုအခြန္အခမ်ား ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႔ရွိရပါ။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳခြင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ကြာျခားေနပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လက္မွတ္ျဖင့္ (၂၉-၅-၂၀၀၈)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပုျပဌာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ျဖစ္ၿပီးသားကိစၥၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို NLD ပါတီအတိုက္အခံဘ၀တြင္ ရွိစဥ္က လက္သန္းေပါင္း (၅)သန္း၏ တို႔မွင္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါသည္။

ယခုတဖန္ NLD ပါတီ၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့မႈအေပၚ ၂၀၀၈ခု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၅)ဦးျဖင့္ဖြဲ႔ စည္းၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအဆိုကို ကနဦးတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္က ကန္႔ ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ၎တို႔ပါ၀င္လာပါသည္။ NLD ပါတီမွ ဦးေဆာင္တင္ သြင္းသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပုဒ္မေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး ျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကမူ ပုဒ္မ (၂၆၁) တစ္ခုတည္းကိုသာ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အျခားသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ပုဒ္မ – ၅၉(စ)၊ ပုဒ္မ- ၂၆၁၊ ၂၆၂၊ အခန္း(၇)ပါတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ က႑မ်ား၊ ပုဒ္မ- ၄၃၆၊ အခန္း(၁၂)ပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အျခားျပင္သင့္ ျပင္ထိုက္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို NLD ပါတီကျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပလာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ပုဒ္မ-၂၆၁ကိုသာျပင္ဆင္လိုျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံေနၾကျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခ်က္အားလံုးသည္ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္သာ ျဖတ္သန္းသြားရမည္ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ေထာက္ခံမွ အတည္ျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ တစ္ဦးမွ်သာ ကန္႔ကြက္မည္ဆိုလွ်င္ပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဆို ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သေဘာတူညီမႈရယူၿပီးမွသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္သူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

တပ္မေတာ္ကလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ပါဟူ၍ မေျပာခဲ့၊ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ အေျခခံခိုင္မာလာၿပီး ေအးခ်မ္းတည္ ၿငိမ္မႈရွိလာလွ်င္ စစ္တန္းလ်ားျပန္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္အရမေအာင္ျမင္ေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မွ ျပည္သူမ်ား အာရံုေျပာင္းသြား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟုပဲေျပာေျပာ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို ကတိအတိုင္း အျပင္ျပသည္။ (ျပင္၍ ရသည္မရသည္ အပထား)ဟုပဲဆိုဆို၊ သို႔ကလို NLD ပါတီကို ေထာက္ျပၾကသည္မ်ားရွိသည္။

ပုဒ္မ -၂၆၁ ကိုသာ ျပင္လိုသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ျပည္နယ္/ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္နယ္တိုင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားကသာ ေရြးေစရန္ဟူသည့္ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား လႊမ္းမိုးေနသည့္ ၎တို႔ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မည္သို႔ရွိ သည္ကို မသိႏိုင္ပါ။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာ၌ လမ္းေၾကာင္း (၃)သြယ္ေတြ႔ရွိရၿပီး ၎တို႔မွာ (၁) လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီလမ္းေၾကာင္း၊ (၂) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ – ၄၃၅ ပါျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏(၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက တင္ျပလာလွ်င္ လက္ခံေဆြးေႏြးမည့္ လမ္းေၾကာင္း၊(၃) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစုပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္သည္။

စာေရးသူအဓိကထားတင္ျပလိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကပဲ ျပင္ဆင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ အသစ္ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ထည္သြင္းစဥ္းစား အေလး ထားသင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈)တြင္ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ “တုိင္းရင္းသား” ဟု မေဖာ္ျပဘဲ “ႏိုင္ငံသား”ဟု ေဖာ္ညြန္းထားသည္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ား နားမလည္ႏိုင္ပါ။ ဘ၀င္လည္း မက်လွပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ (၂၁)ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္က ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္(Union Accord)၌ ” ခြဲမထြက္ရ” ဟူသည့္စာပိုဒ္ကို ထည့္သြင္းေစလိုသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကမူ မထည့္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-(၃၈၃)တြင္လည္းေကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားက တို႔တာ ၀န္အေရးသံုးပါးကို လက္ခံထားၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔စဥ္လွ်က္ “ခြဲမထြက္ရ” ဟူသည့္အပိုဒ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ထပ္မံ ထည့္ သြင္းခ်င္ရသနည္း…….. ေျပာေၾကးဆိုပါလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ပင္ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ႏိုင္ သည္ဟု ေျပာခဲ့ေသးေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားကမွ် ခြဲထြက္မည္ဟူသည့္ ေလသံမၾကားရေသာအခ်ိန္ ၌ ဤအပိုဒ္(Clause)ထည့္သြင္းလိုျခင္းကို တိုင္းရင္းသားတို႔ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိစၥ၊ ျပည္နယ္အေျခခံ ဥပ ေဒေရးဆြဲေရးကိစၥတို႔ကိုလည္း မေဆြးေႏြးႏိုင္ဟု ေျပာဆိုလာသည့္အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေ၀၀ါးရပ္တန္႔ေနသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ KNU ႏွင့္ RCSS တို႔ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ သာဓကကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၃ အေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ ၁၉၄၇ ဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ စဥ္းစားမႈ မရွိခဲ့ ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မမွန္ကန္၊ မတည့္မတ္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား မည္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွ် မခံစား လိုက္ရေပ။ ၁၉၇၄ ဥပေဒက်ျပန္ေတာ့လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ်ေရရာမႈ မရွိ။

ယခု ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္မူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မူလအခြင့္အေရးဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားတို႔အဖို႔ ထိေရာက္ခိုင္မာသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိ။ ယခုျပင္ဆင္ဖို႔လံုးပန္းေနၾကသည္။ ၅၉(စ)ကိုျပင္မည္…..တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာမွ်သက္ဆိုင္မႈမရွိ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။ မျပင္တာလည္း ေကာင္းသည္။ သို႔မဟုတ္က ဘဂၤလီမ်ား မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မင္းမူသြားမည္ဟု ဆိုသူကဆိုသည္။

ဥပေဒပုဒ္မ-၆၀ ကိုမူ ျပင္ရန္ စဥ္းစားၾကပါသေလာ….. အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားက သမၼတမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကမည္ဆိုသည္မွာ မွ်တမႈရွိပါ၏ေလာ….. တိုင္းရင္းသားတို႔ဘက္မွ အစြန္းေရာက္တင္ျပေနျခင္း မဟုတ္ပါ။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔တြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားသန္႔သန္႔ ပါ၀င္မႈရွိပါသေလာ…. ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ စိုင္းေမာက္ခမ္းကို ဒုတိယသမၼတ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားတို႔အေပၚ သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ျပသလိုျခင္း သက္သက္လား။ တကယ္တမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ သမၼတႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ဆိုလွ်င္ အနားပင္ကပ္၍ ရမည္မဟုတ္ေခ်။ ျဖစ္ေစလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အလွည့္က် သမၼတႀကီးျဖစ္ခြင့္ဥပေဒ ျပဳစုျပဌာန္း ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ သမၼတႀကီး (၃)ဦး ေရြးခဲ့သည့္ေနရာ၌ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးက သမၼတ ႀကီးျဖစ္သြားသနည္း။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႀကီး(၈)ခုရိွသည့္အနက္ ဗမာလူမ်ိဳးက လူမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ အလွည့္က်စနစ္တြင္ ဗမာကို သမၼတႀကီး(၂)ႀကိမ္ျဖစ္ခြ င့္ျပဌာန္းၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အလွည့္က်(၁)ႀကိမ္စီ ျဖစ္ခြင့္ေပးလွ်င္ေကာ တရားမွ်တမႈ မရွိႏိုင္ပါသေလာ…… ေနာက္တစ္ခ်က္ စဥ္းစားရန္ရွိသည္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားေရာ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား…. ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုမ်ိဳးႏြယ္စုငယ္မ်ားသည္ မည္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးထဲ ၌ ပါ၀င္ေနသနည္း….. ဆိုၾကပါစို႔၊ ပအို၀့္သည္ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္ဆိုပါက ရွမ္းတိုင္းရင္းသား သမၼတႀကီးျဖစ္ခြင့္ရွိခ်ိန္ ၌ ပအို၀့္လူမ်ိဳးစုကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

ပုဒ္မ – ၃၅၂ တြင္ ” ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိဈ ကိုးကြယ္ရာဘာသာသာသနာ၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးစသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ခြဲျခားမႈမျပဳရ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားရာ လြန္စြာ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ၌ မွ်တဆီေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ျမင္

ေနရပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာစမစ္သ္ဒြန္းျဖစ္ခဲ့ရာမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး စတင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမွ် စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္မလာေတာ့ပဲ ဗမာမ်ားသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ က်န္အျခားတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးတစ္ေလမွ် သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စံုၾက၍ေလာ……သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားခ်ိဳးႏွိမ္မႈရွိေနသေလာ…….တပ္မေတာ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို အျမင့္ဆံုး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရာထူးအထိသာ ခန္႔ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ ယခုပုဒ္မကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ၌ လြန္စြာအားနည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၁၊ ၃၆၂ တို႔ကို စဥ္းစားရာ ၌ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းသင့္ေၾကာင္း ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳက အဆိုျပဳရာ ၌ ” ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ မျပဌာန္းႏိုင္ပါက လြတ္လပ္ေရးသည္ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေသာ အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးမွ်သာျဖစ္သြားမည္” ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။

“Religion is matter of individual conscience, while politics is social science. We must see to it that the individual enjoys his rights, including the right to freedom of religious, belief and worship. We must draw clear lines between politics and religion because the two are not the same thing. If we mix religion with politics, then we offend the spirit of religion itself” ဆိုလိုခ်က္အက်ဥ္းမွာ “ဘာသာတရားဟာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးမူကား လူမႈ၀န္းက်င္တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါတယ္၊ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ား ရယူခံစားခြင့္ရွိသည့္အထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးဟာ မတူညီေၾကာင္း၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခြဲျခားထားသင့္ၿပီး ၎ႏွစ္ခုကို ေရာယွက္ထားပါက ဘာသာတရားတည္ရွိမႈကို ပစ္ပယ္ထား တဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တာပဲ”
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဖဆပလ ညီလာခံတြင္ ေရးဆြဲတင္သြင္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ(မူ ၾကမ္း)၌ ပုဒ္မ -၁၄ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

14(1).The abuse of the church or of religion for political purpose is forbidden.
14(2). The state shall observe neutrality in religious matters.
14(3). Religion communities whose teaching is not contrary to the Constitution are free in practice and exercise of their religion and religious ceremonies are also free to have school for the education of priests; but schools shall, however, be under the general supervision of the State.

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၁၉၄၇ ခုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အထက္ပါအ တိုင္း ေရးဆြဲတင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးၿပီးေနာက္ (၂၄-၉-၁၉၄၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၂၁ ၌” ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာႀကီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မူရင္းပုဒ္မကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္အခါ ခရစ္ယာန္ဘာသာအမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကေသာ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း တိုင္းရင္းသားတို႔က အႀကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ကို ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ- ၃၆၁ သည္ ၁၉၄၇ ခု ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ- ၂၁ႏွင့္ တူညီေနပါသည္။

ပုဒ္မ -၃၆၂ တြင္မူ “အျခားဘာသာမ်ားသည္ ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိေနၾကေသာ ဘာသာသာသနာမ်ားျဖစ္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္” ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားပါက ပုဒ္မ ၃၆၁တြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဂုဏ္ ထူး၀ိေသသႏွင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၃၆၂တြင္ အျခားဘာသာမ်ား ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္ ျပည့္စံု၏ မျပည့္စုံ၏ မေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ သေဘာထားမ်ား ကြဲလြဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္မိၾကေစလိုပါ သည္။

ဗမာလူမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတစ္ဦး၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္ကို အလ်ဥ္းသင့္၍ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ မိမိတို႔နိုင္ငံ၌ ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ႏွင့္ ၂၀၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္သူအကုန္ယူ (First Past the Post- FPTP) ဟူသည့္စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးခဲ့သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အထိနာခဲ့ၾကၿပီး ပါတီႀကီးမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗမာပါတီမ်ား)သာ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာအနက္ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳ (Proportional Representation _ PR)ဟူသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏုိင္ငံ (၉၅)ႏိုင္ငံရွိေၾကာင္း၊ အႏိုင္ရသူခ်ည္းသာ လႊတ္ေတာ္ ထဲေရာက္ေနရသည္မဟုတ္ဘဲ ဒုတိယ၊ တတိယအႏိုင္ရသူမ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိေစႏိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ၂၀၀၈ထဲ၌ မရွိပါ။

ထိုဥပေဒရွိပါက လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ေရးသားသကဲ့သို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး သေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစ ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပဌာန္းျခင္းမွ အထူးေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရပါသည္။