Home သတင္း ရြာေက်ာင္းၿပိဳက်သြားသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ေဆာင္မဲ့ စာေျဖဆုုိရ

ရြာေက်ာင္းၿပိဳက်သြားသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ေဆာင္မဲ့ စာေျဖဆုုိရ

3480

မတ္လ ၆ရက္၊ ၂ဝ၁၉ ခုုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

ကရင္ျပည္နယ္၊ ပုုိင္က်ဳံၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားကယ္အုုပ္စုုရွိ ႏုုိ႔ဖုုိးခီးေက်းရြာတြင္ ဝါးျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်းရြာ မူလတန္း စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မွာ လြန္ခဲ့ေသာသုုံးလခန္႔က ၿပိဳက်သြားခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ စာသင္ရင္း စာေမးပဲြကိုုလည္း ေက်ာင္းေဆာင္မဲ့စြာ ေျဖဆုုိေနရသည္ဟုု သိရသည္။

၎စာသင္ေက်ာင္းကိုု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးေနသူ Karen Unity Hope Network မွ ေစာမုုိေရွး က “ေက်ာင္းၿပိဳက်ၿပီးကတည္းက ကေလးေတြက ေျမႀကီးေပၚမွာ စာသင္လုုိက္၊ ဘုုရားေက်ာင္းရဲ႕ Hall ခန္း(ခန္းမ)မွာ စာသင္လုုိက္လုုပ္ေနပါတယ္။ ဘုုရားေက်ာင္းက လည္း ေဆာက္လုုပ္ေနဆဲဆုုိ ေတာ့ အဆင္ေျပသလုုိပဲ စာသင္ရ တယ္။ အခုု အတန္းတင္စာေမးပဲြဆုုိ ဘုုရားေက်ာင္းHall ခန္းမွာပဲ ေျဖဆုုိၾကတယ္”ဟုု ေကအုုိင္စီသုုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုုိပါ ႏိုု႔ဖုုိးခီး စာသင္ေက်ာင္းကိုု ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုုံး၏ ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန (KED) လက္ေအာက္ခံ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၆ဝ ဦးအား ဆရာမ ၄ဦးမွ တာဝန္ယူ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

ႏုိ႔ဖုုိးခီး ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းကိုု အျမန္ဆုုံး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ခ႐ုုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကရင္ ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန(KED)၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူတုုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟုု တာဝန္ရွိ သူ KED အတြင္းေရးမႉး ေစာေလာအယ္မူးက ေျပာသည္။

“ေက်ာင္းကိုု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုုိ႔က ခ႐ုုိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္က ပညာေရး တာဝန္ရွိသူေတြက လုုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ေက်ာင္း ၿပီးရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ ဘယ္လုုိပုုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ေက်ာင္းကိုု ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနလဲ ဆုိတဲ့အပုုိင္းက် ေတာ့ သက္ ဆုုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆုုံၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္သြားမွာပါ။”ဟုု ပဒိုေစာေလာအယ္မူးက ေကအုုိင္စီသုုိ႔ ေျပာသည္။

ၿပိဳက်သြားသည့္ ဝါးစာသင္ေဆာင္ေနရာကိုု အစုုိးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ NGO အဖဲြ႔အစည္းတုုိ႔ကလည္း တည္ေဆာက္ေပးရန္လာေရာက္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားဘက္က မိခင္ဘာသာစကားကိုု အျပည့္အဝ သင္ၾကားခြင့္မရ မည္ကိုု စုုိးရိမ္သျဖင့္ ယင္းကမ္းလွမ္းမႈကိုု လက္မခံၾကေၾကာင္း Karen Unity Hope Network မွ ကရင္လူငယ္ ေစာမုုိေရွးက ေျပာသည္။

“သူတုုိ႔လက္မခံတာက ႏွစ္ခုုရွိတယ္။ တစ္ခုုက အစုုိးရ ေက်ာင္းလာေဆာက္သြားရင္ သူတုုိ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုပဲ ျပန္အသုုံးျပဳမွာ။ ကိုုယ့္ကရင္စာ အျပည့္အဝ သင္ရမွာ မဟုုတ္ေတာ့ဘူး ရယ္။ ေနာက္တစ္ခုုက အရင္က ဆုုိ သူတုုိ႔ စာသင္ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္းေလး ေဆာက္ထားၿပီးတုုိင္း ဗမာစစ္တပ္က လာလာၿပီး မီး႐ႈိ႔ပစ္တယ္။ ဒီအနာေဟာင္းေတြေၾကာင့္ လက္မခံတာ လည္း ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာ ရရင္ အစုုိးရပညာေရးစနစ္ ကိုု သူတုုိ႔ လုုံးဝ လက္မခံတာ။”ဟုု ေစာမုုိေရွးက ေျပာသည္။

ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ား ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္မႈအဖဲြ႔-KTWG ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္စာ ရင္း အရ KNU နယ္ေျမအတြင္း KED ပညာေရးေအာက္တြင္ အဆုုိပါ ႏိုု႔ဖုုိးခီးစာသင္ေက်ာင္း အပါအဝင္ ေက်ာင္း ေပါင္း (၁,၅၈၆)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၈၁,၄၉၃ဦးကုိ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၁၁,၂၁၉ဦးမွ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစုုိးရတုုိ႔အၾကား ၂ဝ၁၂ခုုႏွစ္က ျပည္နယ္အဆင့္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီး ေနာက္ပုုိင္း ကရင္ျပည္နယ္ တြင္KNU နယ္ေျမ အပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္ ေရာေႏွာအုုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစုုိးရပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ပညာေရးဆုုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပညာေရးဝန္ ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္လာမႈမ်ား ေၾကာင့္ KED ၏ ပညာေရးအတြက္ ထုုိးႏွက္မႈ တစ္ခုုျဖစ္ေစသည္ဟုု သုုံးသပ္ေျပာဆုုိမႈမ်ားရွိသည္။