Home သတင္း တရားမွ်တမႈအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္ေရးကို သတၱိရွိရွိ တြန္းလွန္စို႔

တရားမွ်တမႈအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္ေရးကို သတၱိရွိရွိ တြန္းလွန္စို႔

323

တရားမွ်တမႈအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးပေပ်ာက္ေရးကို သတၱိရွိရွိ တြန္းလွန္စို႔

မႏိုက္အြာ

(၃ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၂၁)

၂၀၂၁ခုႏွစ္အတြက္ ၁၆ရက္တာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာေဆာင္ပုဒ္မွာ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈ ယခု အဆုံးသတ္မည့္ လိေမၼာ္ေရာင္ကမာၻႀကီး (Orange the world: End violence against women now!” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အေရာင္မ်ားစြာထဲတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္သည္ ေတာက္ပထိန္လင္းသည့္အသြင္ ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံအ သီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးစုံ အဆုံးသတ္ျခင္းျဖင့္ လူသားအားလုံးကို မီးေမာင္း ထိုးကာ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ပုဒ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရး ၁၆ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လိင္ႏွင့္ က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ခြင့္ျပဳ သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလႊတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းထံ ကရင္လူ႔အ ခြင့္အေရးအဖြဲ႕(Karen Human Right Group – KHRG)က ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး၊ စားဝတ္ ေနေရးမ်ား ခက္ခဲလာၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိသလို အထူး သျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပိုမို ဆိုးဝါးလာသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ပဋိပကၡၾကားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ဆင့္ကဲ ခက္ခဲလာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေနရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ KHRG အဖြဲ႕က ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အဓမၼသိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ ဆင္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ခံရ ျခင္းမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လမ္းျပအျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ လူသားဒိုင္းသဖြယ္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၂၁၊ ဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူ ၅၀,၀၀၀ အပါအဝင္ ျမန္မာ ျပည္၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႐ြာသားေပါင္း ၁၇၇,၀၀၀နီးပါးမွာ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ထိုသို႔ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားထဲတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားစြာ ပါဝင္သည့္အျပင္ ထြက္ေျပးေနစဥ္အတြင္း သားဖြားခဲ့ရသည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ရွိ ေသာ သားသည္မိခင္မ်ားပါ ပါ၀င္သည္ဟု KHRG က ဆိုသည္။

၎အေျခအေနဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုံး၀ ကင္းရွင္းသြား သည္ကိုသာ ျမင္ေတြ႕လိုသည္ဟု အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး-KWO ၏ ျပည္တြင္းေရးရာ လူမႈေရးတာဝန္ခံ ေနာ္ဒါးမူက ေကအိုင္စီကို ေျပာသည္။

“ေရွ႕ဆက္အနာဂတ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုံး၀မရွိေတာ့တာကို ျမင္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်က္ခ်င္း ေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ က်မတို႔ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာဆိုရင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရွိဖို႔ လိုေသးတယ္။ ေနာက္တခုက ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုတယ္” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

KWO သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးကို ႏွစ္ ၄၀နီးပါး တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကရင္လူထုအေျချပဳ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ယႏွစ္ က်ား-မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး (၁၆)ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ လူတိုင္း မတရားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာ၌ သတၱိရွိရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစုံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအား ရပ္တန႔္ရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း (မုဒိမ္းမႈ) တို႔သည္ အဆိုးဆုံး ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအမႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လူတိုင္း ႏႈတ္ဆိတ္မေနသင့္ ဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အ တြက္ KWO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုထားသည္။

KWO ကိုယ္စားျပဳကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)-WLB တြင္ လက္ရွိ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္ဆဲဆဲကလည္း “အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္တယ္ဆိုတာ ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္တယ္။ ဥပေဒကို ခ်ိဳး ေဖာက္တယ္ဆိုတာ လက္ခံဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒါေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သူေတြဆိုရင္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈေတြ လုပ္ရမယ္။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေတြ လုပ္ရမယ္။ က်မတို႔ ထုတ္မေျပာဘူးဆိုရင္၊ အေရးယူမႈေတြ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ဒီအ ၾကမ္းဖက္မႈေတြက ပေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။”ဟု ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ခုႏွစ္က ဒိုမီနီကန္သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ သမၼတ Rafael Leonidas Trujillo Molinau က ၎ကို ဆန႔္က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ေမရာဘဲလ္ ညီအစ္မသုံးဦး ကို ထိုေန႔တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ သည့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၅၄/၁၃၄ ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔ ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔အျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ သည္။

ထို႔အတူ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔မွစ၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အထိ ၁၆ရက္ၾကာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ က်ား-မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားပေပ်ာက္ေရး၊ အဆုံးသတ္ေရးတို႔အတြက္ ပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ တကာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္မ်ားတြင္သာမက ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌လည္း ၁၆ရက္တာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားေနသည့္ၾကားက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ စည္း မ်ဥ္းမခ်ိဳးေဖာက္ဘဲ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ပုံစံမတူဘဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း KWO က ေျပာဆိုသည္။

အုန္းဖ်န္ဒုကၡသည္စခန္း KWO ဥကၠဌ ေနာ္ေထြးေထြးက “ကိုဗစ္ကူးစက္မႈေတြေၾကာင့္ စခန္းတြင္းက ရပ္ကြက္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု၊ တစ္လမ္းနဲ႔တစ္လမ္း မသြားလာဖို႔ေတာင္ ေလာ့ေဒါင္းခ်ထားေနရတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ က်မတို႔ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပၚလာပုံေတြ၊ ပညာေပးမႈေတြကို အရင္ႏွစ္ေတြလို လူစုလူေဝးနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ရပ္ကြက္တိုင္း ၾကားႏိုင္တဲ့အထိ ေလာ္စပီကာနဲ႔ေဟာေျပာတာမ်ိဳးလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။”ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ပညာေပးမႈမ်ား၊ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္း မသြားဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုအ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္သြားႏိုင္ေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးထုမ်ားတြင္သာမက အမ်ိဳးသားထု အပါအဝင္ လူတိုင္းကိုယ္စီ တာ ဝန္ရွိသည္ဟု WLB အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕ဝင္ ေနာ္ဆဲဆဲက ေျပာသည္။

ေနာ္ဆဲဆဲက “အမ်ိဳးသမီးအေပၚျဖစ္ေစ၊ ကေလးအေပၚျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈ မရွိဖို႔အတြက္ က်ေနာ္၊ က်မတို႔ လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ္ ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚ စဥ္းစားခ်က္မ်ိဳး အားလုံးမွာ ရွိလို႔လိုပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြကိုလုပ္တာက အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ သူတို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူးဆိုၿပီး အဲလိုေနတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။ က်မတို႔အား လုံး အတူတကြ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ရမယ္။”ဟု ေကအိုင္စီကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအားလုံး အဆုံးသတ္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာ၌ လူတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသလို အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက မၾကာခဏ ေထာက္ျပေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သလို ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ ေရးကတိကဝတ္ ေၾကျငာခ်က္ (Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict)ကို ေထာက္ ခံထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျပည့္အဝ ကာကြယ္မႈေပးရန္ အားနည္းခဲ့ ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားက တာဝန္ယူ မႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရွိသလို ထိခိုက္နစ္နာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈလည္း မရရွိခဲ့ေၾကာင္း KHRG က ေထာက္ ျပခဲ့သည္။

KHRG စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးတာဝန္ခံ ေစာနႏၵစူး “အဓိကကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ အားလုံး သည္ အမွန္တရား ေပၚေပါက္ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာသိရွိရသေလာက္ ဒီအရာေတြအတြက္ အမွန္တရားမေပၚ ေပါက္ဘဲနဲ႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြ အခုခ်ိန္ထိ ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအရာေတြ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ က်ေနာ္တို႔လုပ္ရမယ္။”ဟု‌ ေျပာဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အသြင္သ႑ာန္အားလုံးကို အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ လူတိုင္းတြင္တာဝန္ရွိသလို အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၊ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကလည္း တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို သတၱိရွိရွိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္လည္း လိုအပ္လွေပသည္။

သို႔မွသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ၊ စိတ္မလုံၿခဳံမႈမ်ား အပါအဝင္ သိသာထင္ရွားေသာ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈမ်ားကို နည္းလမ္းရွာႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ကိုးကားခ်က္##
– https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day/background