Home သတင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ

240

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္)

ဒီေန႔တစ္ပတ္ေဆာင္းပါးကေတာ့ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး ပထမႏွစ္ ပတ္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတာမို႔ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ”တို႔အေၾကာင္းကို သုံးသပ္ေရးသားတင္ျပလိုပါ တယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္ေန တာမို႔ တစ္ခုခ်င္း သီးျခားစီျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ျဖစ္ေစ သုံးသပ္တင္ျပသြားပါ့မယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ျပည္သူအမ်ားစုက လိုလားတဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္း (ဝါ) မဲေပးတဲ့နည္းနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရတယ္ဆိုတာ အင္မတန္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းလြယ္ကူတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္း (ဝါ) မဲေပးတဲ့နည္းကေတာ့ ျဖစ္စဥ္အစအဆုံး (မဲဆြယ္ကာလ – မဲေပးတဲ့ေန႔ရက္ – မဲရလဒ္ေၾကညာျခင္း – ရလဒ္နဲ႔အညီ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ျခင္း) ဟာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ဖို႔ေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ညစ္ပတ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ စတဲ့လုပ္ရပ္ေတြ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ပါရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ အေျပာင္းအလဲဟာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ပီျပင္စြာ ေပၚထြက္လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ၿပီးေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈဆိုတာ အႂကြင္းမဲ့သန႔္ရွင္းမႈ၊ အႂကြင္းမဲ့တရားမွ်တမႈရယ္လို႔ ဘယ္ မွာမွ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရသန႔္ရွင္းမႈနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရတရားမွ်တမႈသာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ညစ္ပတ္ၿခိမ္းေျခာက္ မႈေတြ အလြန္မ်ားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ညစ္ပတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ အင္မတန္နည္းပါးတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလို႔ပဲ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ခြဲျခားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ အမွတ္ထင္ထင္အျဖစ္ရဆုံး အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါ ေတြကေတာ့ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အမွတ္ထင္ထင္ ျဖစ္ရသ လဲဆိုေတာ့ ပထမအခ်က္က ျပည္သူေတြဟာ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြအၾကားကေန သူတို႔အသဲၾကားက မဲတစ္ျပားကို သူတို႔ႏွစ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေပးခဲ့ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵျပပြဲတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ (၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွအပ) က်န္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၁၉၆၀ – ၁၉၉၀ – ၂၀၂၀ ျပည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ (ဝါ) တခဲနက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေတြဟာ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရလို႔ပါပဲ။

ျပည္သူေတြဟာ အင္မတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းလြယ္ကူတဲ့နည္းနဲ႔ သူတို႔ရင္ထဲက ဆႏၵကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ္ေဖာ္ျပသေပးအပ္ ခဲ့ေပမယ့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ၾကရတယ္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္း မဟုတ္။ သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈထဲမွာ သုံးႀကိမ္၊ သုံးခါတိတိ ႀကဳံခဲ့ၾကရတယ္။ ျပည္သူေတြလက္နဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ တခဲနက္ဆႏၵဟာ ေျခေထာက္နဲ႔ဖ်က္ဆီးပစ္တာ ခံခဲ့ၾကရ တယ္။ ဒီေနရာကေန စၿပီး “ျပည္သူ႔ဆႏၵ” အေၾကာင္းကို စတင္ သုံးသပ္ပါ့မယ္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵ
ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔ ႏွစ္သက္လိုလားတာကိုျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္ မလိုလားတာကိုျဖစ္ေစ လမ္းမေပၚထြက္တဲ့ နည္း သို႔မဟုတ္ မဲေပးတဲ့နည္းနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ျပသေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါကို ဆႏၵျပတယ္လို႔ေခၚပါတယ္။ ျပည္သူေတြက သူတို႔ ဆႏၵကို စတင္ ေဖာ္ထုတ္တဲ့နည္းလမ္းက အၿမဲတမ္း ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနည္းလမ္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္တာ ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးမႈေတြဆိုတာက အုပ္စိုးသူလူတန္းစားရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ အဆြယ္အပြားက အကြက္ခ် လုပ္ႀကံဖန္တီးတာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ရပ္၊ ဒီလိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ အေရးေတာ္ပုံ ႀကီးေတြကို သ႐ုပ္ဖ်က္ဖို႔နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းဖို႔ အာေဘာ္ဖန္တီးတာပဲျဖစ္တယ္။

“ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္လာလို႔ မလႊဲမေရွာင္သာ ပစ္ခတ္ရပါတယ္” ဆိုတာ အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားရဲ႕ လုပ္ႀကံလွည့္ျဖားေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ “မိုးေပၚေထာင္ပစ္တာ မပါဘူး – ပစ္ရင္ တည့္ တည့္ပစ္တယ္”၊ အၾကမ္းဖက္သမား မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း (စကစ) စစ္အုပ္စုက “ေခါင္းကို မွန္ေအာင္ပစ္” ဆိုတဲ့ စကားေတြဟာ လက္ေတြ႕သာဓကေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး (ရွစ္ေလး လုံး)နဲ႔ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ဒီမိုကေရစီေရးေတာ္ပုံ(ေႏြဦး)ေတြကို စစ္အုပ္စုက လူမဆန္တဲ့နည္းေတြ အၾကမ္း ဖက္ ၿဖိဳခြဲေခ်မႈန္းခဲ့ၾကသလို ရစရာမရွိေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ သ႐ုပ္ဖ်က္ခဲ့/ သ႐ုပ္ဖ်က္ေနၾကဆဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒီေနရာ က စၿပီး “အၾကမ္းဖက္မႈ”အေၾကာင္းကို စတင္သုံးသပ္ပါ့မယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈ
“ျပည္သူ႔ဆႏၵ”အေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပထားတဲ့အထဲမွာ “ျပည္သူေတြက သူတို႔ဆႏၵကို စတင္ေဖာ္ထုတ္တဲ့ နည္းလမ္းက အၿမဲတမ္း ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နည္းလမ္းပဲျဖစ္တယ္”လို႔ က်ေနာ္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ စကားႏိုင္လုၿပီး တစ္ဖက္သတ္အျမင္နဲ႔ ငါ့စကားႏြားရ တင္ျပတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူထုအစိတ္အပိုင္း ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသား သပိတ္၊ အလုပ္သမားသပိတ္၊ လယ္သမားသပိတ္၊ ဝန္ထမ္းေပါင္းစုံသပိတ္၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြပါဝင္တဲ့ သံဃာ သပိတ္ (ဝါ) ပတၳနိကၠဳဇၨန ဆိုတာေတြမွာၾကည့္ပါ။ အၿမဲတမ္း ေအးေအးေဆးေဆး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပဲ၊ စည္းကမ္းရွိရွိတဲ့ ဦးတည္ရာစုရပ္ကို ခ်ီတက္ၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔လက္ထဲမွာ ဘာလက္နက္မွ မပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာအလံနဲ႔ ေႂကြး ေၾကာ္သံပိုစတာေတြကိုပဲ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကိုပဲ စည္းကမ္းရွိရွိ အတိုင္ အေဖာက္ညီညာစြာနဲ႔ တခဲနက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကတယ္။

တုတ္ေတြ၊ ဒိုင္းေတြ၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးေတြ၊ ၁၂ဗို႔ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္ေတြ၊ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ေတြ၊ မီးသတ္ ကားေတြ၊ အခ်ဳပ္ကားေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႐ိုက္ႏွက္ပစ္ခတ္ၿပီးစတင္ အၾကမ္းဖက္တာ ဘယ္သူေတြလဲ။ ရဲတပ္၊ စစ္တပ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဆႏၵျပတဲ့ လူတန္းႀကီးေတြထဲ ေရာေႏွာလိုက္ပါလာတဲ့ သူတို႔သြင္းထားတဲ့ ဒလွ်ိဳဒလန္ေကာင္ေတြက ရန္စ မယ္၊ မဖြယ္မရာ လုပ္ျပမယ္၊ ဆဲမယ္၊ ခဲနဲ႔ေပါက္ခိုင္းမယ္။ ဒါေတြကို ႐ုပ္သံသတင္းေတြ၊ သတင္းစာေတြမွာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဆႏၵျပေနတဲ့ လူထုႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲတာပါပဲ။

ဒီညစ္ပတ္ေကာက္က်စ္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ (ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ)မွာလည္း လုပ္ခဲ့သလို၊ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ (ေႏြဦးအေရးေတာ္ပုံ)မွာလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ လက္ပံတန္းမွာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ၿဖိဳခြဲစဥ္ကလည္း ေက်ာင္းသားေတြက “ေရသန႔္ဘူးနဲ႔ေပါက္လို႔” တုတ္နဲ႔ဒိုင္းကိုင္ထားတဲ့ ရဲတပ္က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲရတာတဲ့။ ဘယ္ ေလာက္မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္တဲ့ လိမ္ညာမႈျဖစ္ပါသလဲ။ မခံမရပ္ႏိုင္လို႔ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က တကယ္ပဲ ေရသန႔္ဘူးနဲ႔ ေပါက္တယ္ထားပါအုံး။ ဘယ္လိုမွ ႀကီးမားတဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ျဖစ္စရာအေၾကာင္း လုံးဝ မရွိပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ သက္သက္ ‘ရမယ္ရွာ’ တာပါ။

ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပည္သူေတြ၊ ဆႏၵျပသူေတြဘက္က စတင္တာ လုံးဝ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ေအာင္ ရန္စမႈမ်ိဳးစုံကို အုပ္စိုးသူေတြဘက္ကပဲ တမင္အကြက္ခ်ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး အေရးေတာ္ပုံကို သ႐ုပ္ဖ်က္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အေရးေတာ္ပုံကို စိတ္ႀကိဳက္ အင္အားသုံးၿပီး အၾကမ္း ဖက္ၿဖိဳခြဲတယ္၊ သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးတယ္ဆိုတာပါပဲ။
ဒါေတြက လမ္းမေပၚက ဆႏၵျပပြဲကို အုပ္စိုးသူစစ္အုပ္စုက အင္အားသုံးၿပီး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲတာတာ၊ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္တာ၊ ဖမ္းဆီးတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳး ေဖာ္ျပဖို႔ က်န္ပါေသးတယ္။ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈကို မေဖာ္ဘဲ ပ်က္ကြက္လို႔ ဘယ္လိုမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ (ဝါ) ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဖ်က္သိမ္းပစ္မႈဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကီးပါပဲ။ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈဟာ လမ္းမေပၚက ဆႏၵျပပြဲေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲသလို ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြ မရွိဘူးဆို ေပမယ့္။ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္လာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ အင္မတန္ ႀကီး မားက်ယ္ျပန႔္ပါတယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္တယ္ဆိုတာ လူထုဆႏၵကို အၾကမ္းဖက္တာပါပဲ။ ျပည္ သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ တခဲနက္ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ေျဗာင္အက်ဆုံး အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအေပၚ စစ္အုပ္စုက အၾကမ္းဖက္ခဲ့တာဟာ သမိုင္းလက္ေတြ႕ျဖတ္သန္းမႈထဲ မွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ သုံးႀကိမ္သုံးခါရွိၿပီဆိုတာ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲ”အေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပရာမွာ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ပထမတစ္ႀကိမ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ပထစ အစိုးရနဲ႔ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး တိုင္း ျပည္အာဏာကို လုယက္သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္တယ္။
ဒုတိယတစ္ႀကိမ္က ဗိုလ္ေစာေမာင္ – ဗိုလ္သန္းေ႐ႊ – ဗိုလ္ခင္ၫႊန႔္ (နဝတ/နအဖ)စစ္အုပ္စုက ၁၉၉၀ျပည့္၊ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္တယ္။
တတိယတစ္ႀကိမ္က ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ – ဗိုလ္စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္(စကစ)စစ္အုပ္စုက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရး ထားတဲ့ ‘၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ’ကို ေက်ာ္လြန္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ တတိယအႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္တယ္။

သုံးႀကိမ္သုံးခါဆိုေတာ့ အင္မတန္ကို လြန္လြန္းသြားပါၿပီ။ ဒါရဲ႕တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးဆက္က အခုအခါမွာ တစ္တိုင္း တစ္ျပည္လုံးအႏွံ႔ ေပၚေပါက္လာေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ အုံႂကြမႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔အဝန္း ေဒသတိုင္း မွာ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားလာေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈေတြဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အထြက္ရလဒ္ပါပဲ။

ျပည္သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေအးခ်မ္းေသာနည္းနဲ႔သာ သူတို႔လိုလားတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ႀကိဳးစားမႈမွန္သမွ် သဲထဲေရသြန္သလို အၾကမ္းဖက္ဖ်က္သိမ္းပစ္တာပဲ ခံခဲ့ၾကရ တယ္။ ျပည္သူေတြ လက္နဲ႔ႀကိဳးစားၿပီး ေရးခဲ့သမွ် စစ္အုပ္စုက ေျခနဲ႔ဖ်က္ဆီးပစ္တာခံၾကရတယ္။ အဲဒီလိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ခံစားရတဲ့ လက္ေတြ႕ဘဝကေန ျပည္သူေတြကို မိမိဆႏၵလိုလားခ်က္ကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လက္ျဖန႔္ေတာင္းဆိုလို႔ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ လက္ေတြ႕အသိ၊ မိမိလိုလားခ်က္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ေတာင္း ဆိုမွသာ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့အသိကို သဘာဝက်စြာ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေပးလိုက္တာပါပဲ။ သေဘာေပါက္နားလည္ေစခဲ့ တာပါပဲ။

ေတာင္ေပၚေျမျပန႔္ေက်းလက္ေတြမွာ တူမီးဆိုတာ အမဲပစ္ဖို႔ပါ။ သားေကာင္ပစ္ဖို႔ပါ။ လူကိုပစ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုေတာ့ ျပည္သူေတြေဆာင္ထားတဲ့၊ အသားဟင္းစားရဖို႔အလို႔ငွာ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ တူမီးက စစ္အုပ္စုေခ်မႈန္းေရး အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသေတြမွာ တူမီးထက္ ပိုမို မီးအားေကာင္းၿပီး ေခတ္မီ အစြမ္းထက္တဲ့ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ေတြ တစတစ ကိုင္ေဆာင္လာႏိုင္ေနၾကၿပီ။

ဒီမိုကေရစီကို၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရးကို ေသနတ္နဲ႔ လက္ေတြ႕က်က် ေတာင္းဆို၊ တည္ေဆာက္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရေတာ့မယ္။ ေသနတ္နဲ႔ ေတာင္းဆို လို႔ရလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရးတို႔ကို အရွည္သ ျဖင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ သစ္လြင္ေနေအာင္ ေသနတ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရလိမ့္မယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္ေနတဲ့ “စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၊ စစ္ျဗဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား”ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္မွာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ေတာ္သစ္ဟာ ဘယ္သူမွ တားဆီးလို႔မရႏိုင္ဘဲ မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔ စစ္အုပ္စုဆန႔္က်င္ တိုက္ ဖ်က္ေရးေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုအသီးသီးအၾကားမွာ လက္ေတြ႕လိုအပ္ေနတဲ့အခ်က္က အျပန္အလွန္ နားလည္မႈနဲ႔ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲအတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပါပဲ။