Home ေဆာင္းပါး ကရင္ျပည္သူမ်ား မည္သည့္အမတ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္း (ေဆာင္းပါး)

ကရင္ျပည္သူမ်ား မည္သည့္အမတ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္း (ေဆာင္းပါး)

2060

စ႐ႉခလိန္ ( စက္တင္ဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၂၀ )

ရာသီဥတုကို မိုေလဝသပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းလို႔ရခ်င္ရမည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုသည္ ခန္႔မွန္းလို႔ မရေသာႏိုင္ငံေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ “ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မွင္ေရးခ်ယ္” ဟူ၍ ခန္႔မွန္းရခက္သည္ကို ပညာရွင္မ်ားက ဥပမာေပးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရသည္။ ဆယ့္ငါးႏွစ္ဝန္းက်င္သာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္သည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက မခံႏိုင္သျဖင့္ အစိုးရကို ထၿပီးေတာ္လွန္ရင္း ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းႀကီးကို ေပၚေပါက္လာေလသည္။

လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီကို ပံုစံမပ်က္က်င့္သံုးလာႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး တိုးတက္ေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယခုအခါ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ္လည္း ၂၀ဝ၈ ခုဖြဲစည္းပံု ဥပေဒသည္ ျပင္စရာမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေန ေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကိုျပင္ရင္းႏွင့္ပင္ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းမရွိေသးသည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးလာသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ငါးႏွစ္သက္တမ္း အစိုးရအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သလို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီကလည္း အစိုးရအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္မွာ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ျပည့္ေတာ့မည္။

ယခု၂၀၂၀ျပည့္တြင္ ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အေရြးခံၿပီး တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မည္။ ထိုအခါ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးၾကမည္နည္း။ ၿပီးခဲ့ေသာ(၁၀) ႏွစ္ သက္တမ္းတြင္ မိမိမဲေပးခဲ့ၾကေသာ ပါတီႀကီးမ်ားအား မိမိတို႔အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သနည္း။ ျပန္လည္ေလ့လာ သင့္ေပသည္။ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းသလို မိမိတို႔အတြက္ အခြင့္အေရး(အက်ိဳး)ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့လွ်င္ ေပးခဲ့ရေသာမဲမွာ တန္ဖိုးရွိလွေပသည္။ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ မယ္မယ္ရရ လုပ္ေပးႏိုင္မႈ မရွိပါဘဲ ထပ္၍မဲေပးအံုးမည္ဆိုပါလွ်င္ မိမိတို႔ ရသင့္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ထပ္မံ၍ဆံုး႐ံႈးဖို႔သာ ရွိပါလိမ့္မည္။

စင္စစ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး တည္ေထာင္ထားေသာ ပါတီမ်ားရွိပါသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးတိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အက်ိဳးေတြကို ထမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းၾကမည့္သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ ထိုတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကပင္ အားေပးအားေျမာက္ ျပဳၾကရပါမည္။ မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အမတ္ေလာင္းကို အားေပးအားေျမာက္ မျပဳပါလွ်င္ မည္သူ႔ကိုသြား၍ အားေပးမည္နည္း။ အေလးအနက္စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

ကရင္ျပည္သူတို႔သည္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး တည္ေထာင္ထားေသာ ကရင္ပါတီမ်ားကိုေလ့လာ ၾကရမည္။ ယင္းကရင္ပါတီမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားသည္ မိမိ လူမ်ိဳး အတြက္ အမွန္တကယ္ ဆီေလ်ာ္ၿပီးအက်ိဳးရွိမည့္ မူဝါဒျဖစ္ရပါမည္။ တစ္ဖန္ အေရြးခံမည့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ကရင္အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေလ့လာရၾကမည္။ ထိုသို႔ ကရင္အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ ဘူးေသာ ကရင္အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လ်က္ မဲေပးလွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါမည္။ ဥပမာ အေရြးခံမည့္ ကရင္အမတ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါ ေပတံျဖင့္ တိုင္းတာလို႔ ရႏိုင္ေပသည္။

(၁)ညာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီး လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ေသာ အမတ္မ်ားျဖစ္ရမည္။ ေျပာတတ္ဆိုတတ္ ေျပာရဲဆိုရဲေသာ သတိၲ၊ ဗ်တၲိႏွင့္ ျပည့္စံုရန္လိုအပ္သည္။

(၂)မိမိအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးျခင္း
ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးေသာ အခန္းက႑မ်ား ရွိရမည္။

(၃)မိမိၿမိဳ႕နယ္ေဒသေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ား၌ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ပရဟိတမ်ားကို ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ဘူးၿပီး မိမိဝန္းက်င္တြင္ အမ်ားအက်ိဳးကို ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရမည္။(စသည္)

အထက္ပါ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးသူမ်ားသာ မဲေပးသင့္ေပသည္။ ထိုအမတ္မ်ားသည္ ယခင္က မိမိကရင္လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အမတ္ျဖစ္လာလွ်င္(သို႔မဟုတ္)ဝန္ႀကီးျဖစ္လာလွ်င္ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လိုေသာစိတ္ဓာတ္သည္ ပါလာမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိလူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို အမွန္ေကာင္းေစလိုေသာ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔တြက္ေၾကာင့္ ထိုအမတ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး မဲေပးသင့္ေပသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါဘဲ မိမိလူမ်ိဳးအက်ိဳးႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးျခင္း မရွိဘဲယခုမွအေရြးခံလ်က္ ထၿပီးကရင္ျပည္သူမ်ား အတြက္ကို ဘာလုပ္ေပးမည္။ ညာလုပ္ေပးမည္ ဆိုသည္မွာ လြန္စြာယံုရခက္ပါသည္။ အမ်ားအက်ိဳးကို အစကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးေသာ အေလ့အထ မြန္ေသာစိတ္ဓာတ္မရွိေသာ သူသည္ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္မည့္ အေလ့အထကို ယခုမွစတင္ ရမည္ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။ အေလ့အထ ဝါသနာတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အၿမဲမျပတ္ စတင္လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ႀကီးလာသည့္တိုင္ေအာင္ပါသြား ႏိုင္ပါသည္။

တခ်ိဳ႔ အမတ္မ်ားသည္ ယခုမွထၿပီး လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး ထ၍ေျြကးေၾကာ္တတ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ သာကူးအမတ္လည္း ရွိတတ္သည္။ ဂဏန္း၊ ပုတ္သင္၊ ကိုင္ပင္၊ ႏြားသိုး၊ လိပ္မ်ိဳး၊ ေခြးအ စေသာအမတ္မ်ိဳးလည္းရွိသည္။ ေပါက္ၿပဲေနေသာ ေလွကိုဖာေဖၚမရဘဲ ေရစုန္ေမွ်ာလိုက္ေနေသာ အမတ္လည္းရွိ
ႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ႕အမတ္မ်ားသည္ မည္သည့္အရည္အခ်င္းမွ ဟုတ္တိပတ္တိ မရွိဘဲ ပါတီ၏အရွိန္အဝါ
ေၾကာင့္ စိုင္ေကာ္လို႔ ခ်ံဳေပၚေရာက္သြားသည့္ အမတ္လည္းရွိမည္။ ေတြ႕ဘူးၾကေပလိမ့္မည္။ တခ်ိဳ႕အမတ္မ်ား
သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တိုင္းေရးျပည္ေရး ကိစၥမ်ားကိုနားေတာင္ျခင္းမရွိဘဲသြားၿပီး အိပ္ငိုက္ေနသူလည္း
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလးမ်ိဳးရွိသည္ကို သိထားသင့္ေပသည္။ ယင္းေလးမ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳး
မ်ိဳးေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကို ေရြးခ်ယ္မဲေပးရပါမည္။

၁။စကားသာေျပာၿပီး အလုပ္မလုပ္ေသာအမတ္။
၂။စကားမေျပာဘဲ အလုပ္လုပ္ေသာအမတ္။
၃။စကားလည္းမေျပာ အလုပ္လည္းမလုပ္ေသာအမတ္။
၄။စကားလည္းေျပာ အလုပ္လည္းလုပ္ေသာအမတ္။

၁။ စကားသာေျပာၿပီး အလုပ္မလုပ္ေသာအမတ္ဟူသည္ အေရြးမခံရခင္ ဘာလုပ္ေပးမည္။ ညာလုပ္ေပးမည္ဆိုၿပီး အာေပါင္အာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ျပည္သူကိုစည္း႐ံုးသည္။ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကို ျပည္သူအား မွည့္လံုးေပးတတ္ေလ့ရွိသည္။ အမတ္ျဖစ္လာသည့္အခါ ျပည္သူအတြက္ အလုပ္မလုပ္ခ်င္၍ ျပည္သူႏွင့္ အေတြ႕မခံျခင္း၊ မအားေသးျခင္းစသည္ျဖင့္ ဆင္ေျခေပးလ်က္ ေရွာင္လြဲေနတတ္သည္။ ျပည္သူႏွင့္အေတြ႕ခံသည့္အခါ ျပည္သူတင္ျပ ေျပာျပ သည္မ်ားကို တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေခ်ာင္ထိုးထားလိုက္သည္။ စကားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလွည့္ပတ္ေျပာတတ္ၿပီး အလုပ္မလုပ္ေသာ အမတ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံစိတ္ရလွ်င္ မိမိေဒသတြင္း လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ေလသည္။

၂။ စကားမေျပာဘဲ အလုပ္လုပ္ေသာအမတ္ဟူသည္ ျပည္သူမ်ားကို လိုရင္းတိုရွင္းသာ ေျပာတတ္သည္။ စကားကိုမ်ားမ်ား စားစားမေျပာတတ္ေပ။ မိမိလုပ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေျပာဆိုတတ္သည္။ ျြကားဝါျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ားနားလည္ေအာင္ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ ရွင္းျပေျပာဆိုၿပီး စည္းလံုးတတ္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္အမတ္ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ သူ၏စိတ္ထဲတြင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း တကယ့္ကို ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္ျပေသာ အမတ္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိေဒသတြင္ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားလို အပ္သည္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

၃။ စကားလည္းမေျပာ အလုပ္လည္းမလုပ္ေသာအမတ္ဟူသည္ မိမိပါတီ၏ အရွိန္အဝါျဖင့္ အမတ္ျဖစ္လာသူပင္ ျဖစ္သည္။ စကားေျပာနည္းသလို အလုပ္လည္းေကာင္းေကာင္း မလုပ္တတ္ေပ။ ျပည္သူႏွင့္အေတြ႔ခံပါက အလုပ္မ်ားတင္ျပေပးရမည္စိုး၍ ျပည္သူႏွင့္လည္း အေတြ႔မခံလိုေပ။ အေတြ႕ခံလွ်င္လည္း တင္ျပေပးပါမည္ဟု ေျပာၿပီးမတင္ျပဘဲ ေရွာင္လြဲေနခဲ့သည္။ မလုပ္မ႐ႈပ္မျပဳတ္ ေနတတ္ၿပီး အမ်ားကမွန္တယ္ဆိုလွ်င္လိုက္၍ မွန္လိုက္သည္။ အမ်ားကမမွန္ ဘူးဆိုလွ်င္ သူလည္းမမွန္ဘူး ဆိုၿပီးယိမ္းလိုက္ေလသည္။ စိုင္ေကာ္လို႔ ခ်ံဳေပၚေရာက္သြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မိမိေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိသလို ေျပာရဲဆိုရဲေသာ သတၲိလည္းမရွိေပ။ ေလွႀကံဳစီးေမွ်ာလိုက္သည့္ အမတ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ မိမိေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းရွိေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေခ်။

၄။ စကားလည္းေျပာ အလုပ္လည္းလုပ္ေသာအမတ္ဟူသည္ ျပည္သူမ်ားနားလည္ေအာင္ စကားကိုေျပာတတ္သည္။ ျဖစ္သင့္သည္မ်ားကိုခ်ျပသည္။ မျဖစ္သင့္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာျပသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ေထာက္ျပၿပီးရွင္းျပေလ့ရွိသည္။ ၿပီးေနာက္ တကယ့္ကို အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပၿပီး လုပ္ျပေလသည္။ အလုပ္ကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္စြာလုပ္တတ္ကိုင္တတ္သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္လည္း ေျပျပစ္ေလသည္။ ျပည္သူအေပၚ စာနာေထာက္ထားၿပီး မိဘသဖြယ္ သေဘာထားသည္။ ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားပါ၊ ဆရာမေတြကို ေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳပါ၊ စသည့္ မဆီမဆိုင္ အႏွစ္မရွိေသာ စကားမ်ားကိုလည္း မေျပာေပ။ Óဏ္ပညာႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္။ မိမိဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ေန႔မိမိသည္ ျပည္သူတစ္ေယာက္ ျပန္ေရာက္မည္ကို အၿမဲႏွလံုးသြင္းထားသည္။

သို႔တြက္ေၾကာင့္ ကရင္လူထုမ်ားသည္ မိမိမဲထည့္ေရြးခ်ယ္မည့္ ကရင္ပါတီမ်ား၏မူဝါဒႏွင့္ ကရင္အမတ္ေလာင္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ တကယ့္ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္မည့္ အမတ္ကိုသာေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔(ေရြးခ်ယ္မိဖို႔) လြန္စြာအေရးႀကီး လွအပ္ေပသည္။

စရွဴခလိမ္(ထီးထာကလုန္)