Home ရုပ္သံ Radio Karen: KNUႏွင့္ ကရင္ပါတီမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္း မႈျပဳလုပ္ခဲ့

Radio Karen: KNUႏွင့္ ကရင္ပါတီမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္း မႈျပဳလုပ္ခဲ့

843