Home ေဆာင္းပါး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦးနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေၾကညာခ်က္

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦးနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ေၾကညာခ်က္

1398

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္)

“ျပည္သူ႔အသံ – လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ-လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ ျပည္သူတုိ႔ လိုအပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္”ဟု မည္သုိ႔ပင္ ဟစ္ေအာ္ေနေစကာမူ အရင္းစစ္လိုက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေရႊမန္းညြန္ျပေနသည့္ တီးလံုးတီး ကြက္အတုိင္း လိုက္နာတီးမႈတ္အသံုးေတာ္ခံေနသည့္ ၾသခက္စၾထာတီးဝုိင္းမွ်သာျဖစ္သည္။

“ပါတီစြဲ၊ဝါဒစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ” ကင္းရွင္းရမည္ဟူေသာ စကားကို ဆီမန္း မန္းသကဲ့သုိ႔ ရြတ္ဖတ္ေျပာဆုိေလ့ ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးဦးေရႊမန္းသည္ “ဦးေအာင္ေသာင္း” ဆုိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို အသံုးခ်ခဲ့ေလၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ဦးေရႊမန္းသည္ “ဦးေအာင္ေသာင္း” အား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အျဖစ္သာ ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ ပါတီစြဲ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအစြဲ)၊ အုပ္စုစြဲ (နဝတ- နအဖ စစ္အုပ္စုအစြဲ)တုိ႔ျဖင့္ပါ ကာကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ယင္းသုိ႔ “ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ အုပ္စုစြဲ” တုိ႔ျဖင့္ ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည့္ “ဦးေအာင္ေသာင္း ကာကြယ္ေရး” မဟာ ပြဲေတာ္ႀကီးထဲတြင္ အတိုက္အခံပါတီႀကီးဟု ဆုိအပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္၍ အားတက္သေရာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ “ဦးေအာင္ေသာင္းကာကြယ္ေရး” ပူပူေႏြးေႏြးတခဲနက္ သေဘာတူေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကေသာ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး”တရားကို အစဥ္လက္ကိုင္ထားေသာ၊ “တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ”ကို ဟစ္ဟုပ္သီခ်င္းဆိုကဲ့သုိ႔ ပြစိပြစိ ရြတ္ဆုိေလ့ရွိေသာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)၏ အခ်ိဳ႕ေသာေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေျပာဆုိမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ “စာေရးဆရာထင္လင္းဦး၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာ သူ၏သေဘာထားသာျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ လက္ေရွာင္သြားခဲ့ေလသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဤလုပ္ရပ္ကို တရားက်စရာေကာင္းလွသည္ဟု ေျပာရမည္ေလာ၊ အလြန္လက္ေတြ႔က်ပါေပသည္ ဟု မွတ္ခ်က္ေပးရမည္ေလာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကေမာက္ကမႏုိင္လြန္းသည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ မေျပာတတ္ ေတာ့ပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ “ဦးေအာင္ေသာင္း”ကာကြယ္ေရးအတြက္ အားတက္သေရာရွိခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ စာေရးဆရာထင္လင္းဦးအတြက္မူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤမွ် စိမ္းကားလက္ေရွာင္ရက္ခဲ့ပါ သနည္း။ စာေရးဆရာထင္လင္းဦးသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ႀကီးမႉးခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး၊ (ပီအာ) ကန္႔ကြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြေဟာေျပာေရးသားေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ထုတ္ေဝေသာ “ဒီလိႈင္းစာေစာင္”၏ လက္သံေျပာင္လွသည့္ ပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းေဝးမွပင္ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ရွင္းလင္း ခဲ့မႈသည္ စာေရးဆရာထင္လင္းဦးအေပၚ ပစ္ပစ္ခါခါ လုပ္ရာေရာက္ပါသည္။ သူ၏ အျခားေသာ ေရးသားေဟာ ေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ထိခိုက္နစ္နာႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ စာေရးဆရာထင္လင္းဦး၏ ေဟာေျပာ ခ်က္အခ်ိဳ႕၌ တစုံတရာျပႆနာရွိေနဟု ဆိုလွ်င္ပင္ စာေရးဆရာထင္လင္းဦး ကိုယ္တုိင္(စာျဖင့္/ႏႈတ္ျဖင့္) ေတာင္းပန္ခ်က္၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ေတာင္းပန္ခ်က္ စသည္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ရံုမွ်ေလာက္ျဖင့္ လံုေလာက္ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၂/၁၁/၂၀၁၄ သည္ စာေရး ဆရာထင္လင္းဦး အေပၚ ရက္စက္ျပင္းထန္လြန္းရာက် လြန္းေနပါသည္။

ဤေၾကညာခ်က္ပါသေဘာထားမ်ားသည္ “ကိုယ္ျဖစ္ ကိုယ္ခံရမည္” ဆိုသည့္ သေဘာ၊ (မရည္ရြယ္ေသာ္ လည္း) အညြန္႔ခ်ဳိးလုိက္သည့္ သေဘာဘက္သို႔ သက္ေရာက္ေနၿပီး၊ ရဲရဲေတြး၊ ရဲရဲေျပာ၊ ရဲရဲေဟာေျပာ၊ ေရးသားလိုၾကသည့္ တက္သစ္စ လူငယ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဟာေျပာလိုမႈအတြက္ အတားအဆီး သဖြယ္မျဖစ္ေစသင့္ပါ။

မွ်တစြာေျပာဆိုရပါလွ်င္ စာေရးဆရာထင္လင္းဦး၏ ေဟာေျပာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသေဘာထား မဟုတ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းႏုိင္သည္ဆိုလွ်င္ “ဦးေအာင္ေသာင္းကာကြယ္ေရး” အတြက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွအမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပါဝင္ေထာက္ခံရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုထံ တင္ျပရွင္းလင္းခ်က္ေပးရန္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၌ တာဝန္ရွိပါသည္။ ရွင္းျပရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။