လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး
ပဲခူးတိုင္းတြင္ KNU မွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ နယ္လံုကန္႔ကြက္

ပဲခူးတိုင္းတြင္ KNU မွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ နယ္လံုကန္႔ကြက္

KIC News

ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိနယ္ေျမတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ KNU-ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံးမွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀက…

Read more…
Jan
1
ပဲခူးတိုင္းတြင္ KNU မွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ နယ္လံုကန္႔ကြက္
ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေစာၾကည္လင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေစာၾကည္လင္းႏွင့္ ေ…

KIC News

“ၿပီးျပည့္စုံတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရေပမဲ့ အေကာင္းဆုံး အေနအထားျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုလုိ႔ပဲ ျမင္တယ္။” --------------------------------------------------------------------------------------------------- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း…

Read more…
Jan
1
ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေစာၾကည္လင္းႏွင့္ ေ…
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကရင္ႏွင့္မြန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားကို USAID ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကရင္ႏွင့္မြန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားကိ…

KIC News

ဇြန္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား အေမရိကန္၏ ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔ -USAIDမွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္ သူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကရင္ႏွင့္ မြန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင…

Read more…
Jan
1
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကရင္ႏွင့္မြန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားကိ…
ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားသင္တန္းသို ့ရန္ကုန္တုိင္း စာ/ယဥ္ သင္တန္းသား ေစလႊတ္မည္

ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားသင္တန္းသို ့ရန္ကုန္တုိင္း စာ/ယဥ္ သင္တန္းသား ေစလႊတ္မည္

KIC News

ဇြန္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဝါးျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သင္တ…

Read more…
Jan
1
ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားသင္တန္းသို ့ရန္ကုန္တုိင္း စာ/ယဥ္ သင္တန္းသား ေစလႊတ္မည္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္ေပးရန္ ENAC တုိက္တြန္း

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္ေပးရန္ ENAC တုိက္တြန္…

KIC News

ဇြန္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝေပးရန္ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳလုိသည္ဟု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာစင္တာ (ျပည္ေ…

Read more…
Jan
1
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္ေပးရန္ ENAC တုိက္တြန္…

သတင္း

ပဲခူးတိုင္းတြင္ KNU မွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ နယ္လံုကန္႔ကြက္

June 18, 2018

ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိနယ္ေျမတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ KNU-ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံးမွ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေ... Read more ►

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကရင္ႏွင့္မြန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားကို USAID ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့

June 15, 2018

ဇြန္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား အေမရိကန္၏ ႏိုုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔ -USAIDမွ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္ သူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရ... Read more ►

ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားသင္တန္းသို ့ရန္ကုန္တုိင္း စာ/ယဥ္ သင္တန္းသား ေစလႊတ္မည္

June 15, 2018

ဇြန္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဝါးျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ျခင... Read more ►

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္ေပးရန္ ENAC တုိက္တြန္း

June 15, 2018

ဇြန္ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝေပးရန္ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳလုိ... Read more ►

ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား

ကင္ – ထရန္႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက ေပးတဲ့ အေတြးနဲ႔အျမင္

June 13, 2018

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ရက္) တကယ္ေတာ့ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ျပႆနာဟာ စစ္ေအးေခတ္ရဲ႕ ႂကြင္းက်န္ျပႆနာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီျပႆနာကို ဆံုးခန္းတုိင္... Read more ►

ထုိးႏွက္မႈမ်ားေအာက္က နယ္စပ္ကရင့္ပညာေရး

May 29, 2018

စအုိင္ဆူး ေမ ၂၉ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ အနက္ေရာင္ ဘြဲ႔ဝတ္စုံအျပည့္ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ လူငယ္ေမာင္မယ္ေလးေတြ သစ္၊ ဝါး အေျချပဳၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦးငယ္ေလးေတြကေန မိသားစ... Read more ►

ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေစာၾကည္လင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

June 16, 2018

“ၿပီးျပည့္စုံတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရေပမဲ့ အေကာင္းဆုံး အေနအထားျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုလုိ႔ပဲ ျမင္တယ္။” ——————————————————R... Read more ►

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း (အင္တာဗ်ဴး)

May 29, 2018

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည့္အတြက္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ၿမဳိ႕ခံျပည္သူမ်ား ေျပာျပခ်က္အေပ... Read more ►