Home သတင္း ‘အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ’သို႔

‘အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ’သို႔

333

‘အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ’သို႔

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္)

(၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ မႈတို႔နဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနဲ႔ အခ်က္ ၅ခ်က္ပါတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုလည္း ထုတ္ ျပန္လာပါတယ္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဆန္းစစ္တင္ျပလိုပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပထမဦးစြာ ဆန္းစစ္တင္ျပပါရေစ။

(၁၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ(NUCC)ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ‘ျပည္သူ႔ညီလာခံ’ဟာ အျမင့္ဆုံး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ‘ျပည္သူ႔ညီလာခံ’ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား ‘သက္တမ္း’ ကို ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ထားသလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပမထား၍ မသိရပါ။ ျပည္သူ႔ညီလာခံသက္တမ္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအ ၾကားမွာ ျပည္သူ႔ညီလာခံက ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုအပ္သလို ထိန္းညႇိႀကီးၾကပ္ေရးအ တြက္ အဓိကတာဝန္အရွိဆုံး အဖြဲ႕အစည္းမွာ (NUCC) ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကိုဖတ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ က်ေနာ့္နားလည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ (NUCC)ကို De jure နဲ႔ De facto ဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ ၂ခုကို အေျချပဳၿပီး အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၈ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ စုဖြဲ႕ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယေန႔ကာလရဲ႕ အခ်က္အခ်ာတာဝန္က “မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စု တိုက္ဖ်က္ ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္”ကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾကရမွာပါ။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို (NUCC)က ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳမယ္လို႔လည္း နားလည္ထားပါတယ္။ (NUCC)ဟာ ဒီေန႔ကာ လရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ “အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု”အတြက္ အေျခခံအစျပဳခ်က္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါ တယ္။

“မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ)စစ္အုပ္စုတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္”ဟာ ႀကီးမားသေလာက္ က်ယ္ျပန႔္ပါတယ္။ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ပတ္ပတ္ လည္မွာ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ တျခားကိစၥရပ္ေတြေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ၂၈ဖြဲ႕ထံက သေဘာထားအျမင္ေတြကို စုစည္းရတဲ့ကိစၥကသည္ပင္လွ်င္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခား ပါဝင္သင့္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္လာေအာင္ စုစည္းဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) ဆိုတဲ့ အမည္ဂုဏ္ျဒပ္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ ျပန႔္ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ “အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး” ဆိုတဲ့ စကားစုဟာ အင္မတန္က်ယ္ျပန႔္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစု တစ္စုနဲ႔တစ္စုရဲ႕ ညီၫြတ္ေရး သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစု ၃စု၊ ၄စုရဲ႕ သီးျခား/ကြက္ၾကားညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အဘယ္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုမွ ခ်န္လွပ္ေဘးဖယ္ထားတဲ့ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ ညီၫြတ္ ေရးကို ဆိုလိုတာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကၿပီး “မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္းအၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး” အခ်က္အခ်ာလုပ္ငန္းစဥ္ကို လက္ခံတဲ့ လူမ်ိဳးစုတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အစုအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ တခဲနက္ေသာ ညီၫြတ္ေရးကိုသာ “အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး” လို႔ ဂုဏ္နဲ႔ျဒပ္ ကိုက္ညီေအာင္ ေခၚဆိုသတ္မွတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳတဲ့ က်ယ္ျပန႔္တဲ့ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

“အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ”ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို စုစည္း သတ္မွတ္ရာမွာ ခြဲေဝရာမွာ ပါဝင္တဲ့ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစုအဖြဲ႕ေတြအၾကားမွာ တန္းတူရည္တူ ဒီမိုကေရစီနည္း က် စုေပါင္းညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး စုေပါင္းသေဘာတူဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့ အစုအဖြဲ႕လို႔ သတ္မွတ္ဆိုလိုတာလို႔ က်ေနာ္ နားလည္ယူဆပါတယ္။

အဲဒီလို တခဲနက္ေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးဆိုတဲ့ အေျခခံနဲ႔ “မင္းေအာင္လႈိင္-စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စု တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး” ဆိုတဲ့ အခ်က္အခ်ာ တာဝန္ႀကီး ၂ရပ္ ကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာလည္း စစ္အုပ္စု၊ စစ္ျဗဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားနဲ႔ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ၂ရပ္၊ ေျခလွမ္း ၂ရပ္ အေရးႀကီးမႈဘက္မွာ ဒီဂရီအတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာေတာ့ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ၊ အဆင့္ဆင့္တက္လွမ္းရမယ့္ ေလွကားထစ္မ်ားသဖြယ္ တိက်တဲ့ ေရွ႕ေနာက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ရွိရမွာပါ။ ‘လက္ခ်ဳပ္အပ္ ခ်ဳပ္သလိုပါပဲ’ အပ္က အရင္ေရွ႕ေဆာင္ ထိုးေဖာက္သြားၿပီးေတာ့မွသာ အပ္ေဖာက္သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းခ်ည္က တြဲစပ္ေပးသြားရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ “မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္ (စကစ) စစ္အုပ္စုတိုက္ဖ်က္ေရး” လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ပထမ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတာဝန္အျဖစ္ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပါ။ ဒီလုပ္ငန္းကို က်က်နန၊ ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ တဲ့ ေျခလွမ္းရဲ႕ေနာက္မွာ “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး” လုပ္ငန္းတာဝန္ဟာ ဖဝါးေျခထပ္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပါ။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း လြဲေခ်ာ္ေနရင္ သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုစလုံး ကို တၿပိဳင္နက္ထဲ လုပ္ေနရင္ ဘာကိုမွ မယ္မယ္ရရ ေကာင္းမြန္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘဲ ေယာင္ဝါးဝါး ျဖစ္ေနပါလိမ့္ မယ္။ လက္သီး ၂လုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထိုးတဲ့အခါ အားမျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္ နက္ထဲ ေ႐ြ႕မယ္ဆိုရင္ ေမွာက္လ်က္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ျပန္လဲက်တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

သို႔ပါ၍ ပထမတာဝန္ျဖစ္တဲ့ “မင္းေအာင္လႈိင္ – စိုးဝင္း အၾကမ္းဖက္(စကစ) စစ္အုပ္စုတိုက္ဖ်က္ေရး” အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လက္ေတြ႕စစ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား၊ နယ္ေျမေဒသမ်ားအၾကား ပီပီျပင္ျပင္၊ ခ်ိတ္ဆက္မိမိ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါလို႔ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ပါတယ္။

စစ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တစ္စုံတစ္ရာ ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္႐ြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္တဲ့အခါမွာ ‘အပ္သြား ရာခ်ည္ပါ’ ဆိုသလို က်န္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒေရး စတဲ့ကိစၥေတြကို လက္ေတြ႕လက္ငင္း လိုအပ္ခ်က္အ တိုင္း ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္ပါတယ္။ အခုလို အခ်ိန္ကာလမွာ ‘အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေနၾကမယ္၊ ဖက္ဒရယ္ပုံစံကိစၥ အျငင္းပြားေနၾကမယ္၊ အစိုးရဖြဲ႕ေနၾကမယ္’ဆိုရင္ ဘာမွျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ အျငင္းပြားမႈ မ်ားနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ညီၫြတ္ေရး အစည္းေျပပါလိမ့္မယ္။

ဒီေနရာမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) တည္ေထာင္ျခင္း (၆၁)ျပည့္အခမ္းအနားမွာ (KIO)ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ ေျပာၾကားတဲ့ မိန႔္ခြန္းထဲက “အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရး ယခုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ေနာင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အေရးရွိလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ကို ယခုအ ခ်ိန္တြင္ မေခ်မႈန္းႏိုင္ပါက အနာဂတ္တြင္ အျမစ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ပိုမို ခက္ခဲသြားႏိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ သတိေပးခ်က္ကို အားလုံး က အေလးအနက္ထားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ‘စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ’နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကလည္း ႀကိဳဆိုစရာနဲ႔ အားတက္ စရာပါ။ တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာဟာ တိက်တဲ့ မူဝါဒနဲ႔လက္ေတြ႕က်ၿပီး တကယ္တမ္း လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ ဒိုင္းနမစ္ျဖစ္တဲ့ ‘စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ’ မ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုကေတာ့ “ျပည္သူ႔ညီလာခံ – အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (NUCC) – အမ်ိဳး သားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)” စတဲ့ အဆင့္ဆင့္စုဖြဲ႕မႈေတြအၾကား ‘အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ – လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ – လုပ္ ငန္းတာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္’ စတဲ့ မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ တိက်ရွင္းလင္းၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္၊ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ စုဖြဲ႕မႈေတြနဲ႔ လုံးေထြးေနၿပီး ဘာကိုမွ လုပ္လို႔မရ တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

“အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး” ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ျဒပ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့စုစည္းမႈနဲ႔ ညီၫြတ္မႈကို အျမန္ဆုံး တည္ ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။