Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျပည္ေထာင္စုအေရးထိ စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ မဲေပးၾကပါ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ျပည္ေထာင္စုအေရးထိ စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ မဲေပးၾကပါ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

973

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျပည္ေထာင္စုအေရးထိ စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ မဲေပးၾကပါ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ က်င္းပသည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လည္း ျပည္တြင္း၌ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေပးေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စတင္ၿပီးဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ကနဦး ေျပာလိုသည္မွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုက ေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ “ျမန္မာ့ နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဒီမိုကေရစီ”ဟု ၫႊန္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ဆိုလ်င္ပို၍ အလွမ္းေဝးသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို အေျချပဳထားသည့္ ပါတီ၊ အင္အားစုအသီးသီးတို႔ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အျငင္းပြားလို၍မဟုတ္ေသာ္ျငား ၂၀၀၈ ထက္ ပိုေကာင္းသည့္အေ႐ႊ႕တစ္ခုကို တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ထက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး အတူတကြ တြန္းလွန္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗမာတိုင္းရင္းသား အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ စုစည္းေနထိုင္သည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးသည္သာ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္ကို အားလုံးအသိ ျဖစ္သည္။ ဤႏိုင္ငံကို ေခတ္အဆက္ဆက္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္”ဟု အမည္တပ္ေခၚ ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကို ဗဟိုကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ျပည္နယ္ မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းတည္ေထာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုပုံစံထက္ တစ္ျပည္ေထာင္ပုံစံျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္ ထိ ႏိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ဘဲ ႏွစ္ ၇၀ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ သမိုင္းတြင္ အထင္အရွားျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ အသြင္ ျဖစ္ရန္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ေျပာဆိုႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းကို တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိျပည္နယ္၊ မိမိေဒသအတြက္သာၾကည့္ၿပီး အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူမ်ား အျဖစ္ အႀကီးအကဲမ်ားက အလြယ္မွတ္ယူကာ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ိဳးထက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ေတြးေတာစဥ္းစားကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳး ပမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တစ္ပါတီ သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုကသာ အာဏာရရွိေရးအသြင္ မျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဆိုလို သည္မွာ အာဏာရွင္ကိုေတာ္လွန္ျခင္းသည္ အာဏာရရွိရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈ၍ ေတာ္ လွန္ျခင္းသာျဖစ္ရေပမည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်ဥ္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တပ္ႏွင့္ တပ္က ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ ပါတီ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား အသီးသီးရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုံးပြင့္ဆိုင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ျဖစ္တည္ေနသည္ဟု ဆို၍ရသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆယ္ႏွစ္တာကာ လကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို မည္သူတို႔ ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကသနည္း။ မိမိတို႔ အမ်ိဳးသားေရး သြင္ျပင္လကၡဏာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္ စစ္ပုံစံအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အသီးအပြင့္မ်ား ထင္ရွားလာေအာင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သာ ပုံေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပည္နယ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အေရးအရာ မွသည္ ျပည္ေထာင္စုအေရးအထိ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ မဲေပးရန္ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းလိုပါသည္။