Home ေဆာင္းပါး ေနရာတိုင္းမွာ သူ႔မ်က္ႏွာ

ေနရာတိုင္းမွာ သူ႔မ်က္ႏွာ

2743

ေနရာတိုင္းမွာ သူ႔မ်က္ႏွာ

မန္းေအာင္ျပည္စိုး

(၁)
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၇၊ ၈၊ ၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႀကိမ္ေရာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ကေလးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ဆီအမ္ရိမ္( Siem Reap ) ၿမိဳ႕တြင္ တည္းခိုခဲ့ရပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေကာ့ကရိတ္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ဆံုး ဖားအံၿမိဳ႕ သာသာေလာက္သာရွိသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ခန္႔မွန္းမိသည္။ ျမန္မာျပည္မွာကဲ့သို႔ပင္ လမ္းမ်ား သိပ္မေကာင္းလွ၊ ေရာက္ရွိခ်ိန္ ၾသဂုတ္လဆိုျဖင့္လည္း မိုးရြာသည္ကို မေတြ႔၊ ဖုန္မ်ားပင္ထလိုက္ပါေသးသည္။ ေစ်းဆိုင္ကႏၷားႀကီးမ်ားလည္း မေတြ႔ရပါ။ တည္းခိုရေသာ Regency Angkor ဟိုတယ္ပင္ အေတာ္အ သင့္သာျဖစ္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခုေတာ့ ေျပာစရာရွိသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ၿမိဳ႕ကေလးတိုင္း၏ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား၊ လမ္းမႀကီး မ်ားအားလံုးလိုလို ၌ ေတြ႔ရတတ္ေသာ ေခြးေလေခြးလင့္ မ်ား ထိုၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ား ၌ မေတြ႔ရ၊ တည္းခိုရာဟိုတယ္ရွိ လမ္းမ်ား၌လည္းေကာင္း ၊ အျခားသြားေလရာလမ္းမ်ား ၌လည္းေကာင္း၊ ေခြးတစ္ေကာင္မွ် မေတြ႔ရ သည္မွာ မိမိအဖို႔ အံ့ၾသသဖြယ္ျဖစ္ရပါသည္။ ေခြးေလေခြးလြင့္မ်ားကို ခမာျပည္သူမ်ား မည္သို႔ရွင္းလင္းသုတ္သင္ ပစ္လိုက္သည္ကို မေမးျဖစ္သည္ ပင္ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္မိသည္။ ၎တို႔ေခြးသားမစားေၾကာင္း ကိုကားသိလိုက္ရပါသည္။

ထိုၿမိဳ႕တြင္ တည္းခိုခြင့္ေပးျခင္း၊ တည္းခိုေစျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ကို ေနာက္ပိုင္းမွသိရသည္။ ထိုၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွစ္မိုင္ခန္႔မွ် ေဝးေသာ အန္ေကာဝပ္ဘုရားေက်ာင္း တည္ရွိရာေဒသ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သိရွိ ၿပီးသားျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အန္ေကာဝပ္( Angkor Wat) ဘုရားေက်ာင္းႀကီး သည္ ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမွႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္အေဆာက္အဦး တစ္ခုျဖစ္ၿပီးလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီကတည္းက ကေမၻာဒီးယားဘုရင္မ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ခိုင္ခန္႔မာေက်ာသည့္ အေဆာက္အဦး တစ္ခုျဖစ္သည္။

စာေရးသူတို႔သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရေသာေန႔တြင္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လာေရာက္ေလ့လာသူေပါင္း (ခန္႔မွန္း) ၅၀၀၀ ဦးရွိမည္ထင္ပါသည္။ ေလ့လာသူတစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၀) ေဒၚလာေပးေဆာင္ရပါသည္။ ကေမၻာဒီးယား ေငြ (ကေမၻာဒီးယား ေဒၚလာ) ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ၆၀၀၀၀ က်င္သင့္ပါသည္။ ထိုရရွိေသာဝင္ေငြကို ကေမၻာဒီးယား အစိုးရက အသံုးမျပဳဘဲ ၂ရာခိုင္ႏွႈန္းကိုသာ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးအေထြေထြ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ စရိတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး၊ က်န္ ၈ရာခိုင္ႏွႈန္းကို ႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳး ေရးအတြက္ ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသို႔ ေပးေဝလွဴဒါန္းလိုက္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမွႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံေဒသ၏ ေလ့လာေရးမွ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳေၾကာင္း မသိရွိရေသာ္လည္း ကေမၻာဒီးယား၏ အစီအမံမ်ားမွာ ဝမ္းသာၾကည္ႏူး ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။

(၂)
စာေရးသူမထင္မွတ္ပါ၊ ေမွ်ာ္လည္းမေမွ်ာ္လင့္ပါ။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ေလ့လာမည့္ အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔တြင္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ( ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၄) လခန္႔ သာကြာျခားၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ကေမၻာဒီးယားသို႔သြားေရာက္ခြင့္ ႀကံဳသျဖင့္လည္း ဝမ္းသာမိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္(၁၄)ဦး ပါရွိၿပီး အားလံုးကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၂ အပါအဝင္ KNU ၏ နယ္ဘက္စစ္ ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္(၈)ဦး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကရင္လူမွႈ အဖြဲ႔အစည္း၊ ကရင္ဘာ သာေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ၊ ေပါင္း (၅) ဦးႏွင့္ မိမိပါတီကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး စုစုေပါင္း (၁၄) ဦးျဖစ္ပါသည္။

သည္တစ္ခါေရာက္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕မွာ သီဟာႏူးဗီးလ္(Sihanouk Ville) ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး သီဟာႏူျပည္ နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ သည္ၿမိဳ႕ကို ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ၏ ကြယ္လြန္သူမင္းသားႀကီး (ေနာင္ဘုရင္ျဖစ္လာသူ) ႏိုရိုဒြန္ သီဟာႏူ၏ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မွည့္ေခၚထားေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ရပါသည္။ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ၏မင္းသားႀကီး သီဟာႏူကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားမစိမ္း၊ သိဘူးၾကားဘူး ၾကၿပီးသားျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ သူ႔ေခတ္သူ႔ခါတြင္ လြန္စြာၾသဇာႀကီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေမၻာဒီးယား ခမာနီတို႔၏ ႏွိပ္ကြပ္ေတာ္လွန္မွႈျဖင့္ မင္းသားႀကီးသီဟာႏူ ဒုကၡပင္လယ္ေဝခဲ့ရၿပီး ရာထူးအာဏာ စြန္႔ရသည့္ အေနအထား ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း သူတို႔ ၏ သမိုင္းက ေဖာ္ျပပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေမၻာဒီးယား၏ ဘုရင္စနစ္မွာ ဆက္လက္တည္တ့ံလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ဘုရင္စနစ္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါ သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ သီဟာႏူ၏ သားက ဘုရင္အျဖစ္ ဆက္လက္အုပ္စိုးလ်က္ရွိေသာ္လည္း တကယ့္ အာဏာကိုင္စြဲထားသူမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

(၃)
မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို လြန္စြာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ ကမ္းေျခဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ (Sokha Beach Resort Hotel) တြင္ ေနရာခ်ထားပါသည္။ တည္းခိုသူအဝင္အထြက္ ပ်ားပန္းခတ္မွ် ဆီႏွင့္ ေရခတ္ေနသည့္ ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ကာ ယခင္တစ္ေခါက္ေရာက္ခဲ့ဘူးသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဆီႏွင့္ေရ လိုအဆမတန္ ကြာျခားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အိပ္ခန္းေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ေရကူးကန္၊ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ရာဌာန၊ မီနီဘား(စားေသာက္ခန္း)၊ Spa ေခၚအႏွိပ္ခန္း၊ ကာစီႏိုေလာင္းစကားရံု၊ ဂိမ္းကစားသည့္အခန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္း၊ စင္တင္ေတးဂီတ၊ KTV ေခၚ သီခ်င္းဆိုခန္း၊ လဟာျပင္ စားေသာက္ဆိုင္(ပင္လယ္ဘက္သို႔ ရွႈစားေငးေမွ်ာ္ရင္း ) စသည္စသည္ျဖင့္ ရင္ႏွင့္အမွ်ခံစားရႊင္ျမဴးဖြယ္ရာ စံုလင္လွေသာ ကေမၻာဒီးယား အမ်ိဳးသားပိုင္ ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔အုပ္စု ေလ့လာေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စပြန္ဆာေပးသည့္အဖြဲ႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္အဖြဲ႔ (Center for Peace and Conflict Studies) ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိအား KNU ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ခ်ိတ္ဆက္ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကနဦး၌ ခရီးစဥ္၏ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ကို မသိရွိခဲ့ရေပ။ ခရီးစဥ္၏ ပထမေန႔ (၂၅. ၁၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ တည္ းခိုရာဟိုတယ္၌ CPCS( Center for Peace and Conflict Studies) ၏ ကေမၻာဒီးယား ဌာေနကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွႈအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး မြန္းလြဲပိုင္း ေရာက္ ေသာအခါ သီဟာႏူဗီးလ္ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဆိုသူက ၎တို႔၏ၿမိဳ႕၊ ၎တို႔၏ျပည္နယ္ ၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအေနအထားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈ မ်ားအေၾကာင္းကို အေတာ္မ်ားမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။ ၎တို႔ႏို္င္ငံသည္ ျပင္သစ္၏ ကိုလိုနီႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ္လည္း ယခုအခါ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈကို အမ်ားဆံုး ရရွိထားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရ၏ ေပၚလစီမွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လွ်င္ၿပီးေရာ မည္သူ႔ဆီကျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈကိုလက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းသြားပါသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိမိက သူတို႔ႏိုင္ငံ၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမွႈအား ဦးစားေပးသည့္အေနအထားကို ေစာဒကမတက္လို ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးယိုယြင္းႏိုင္မွႈ၊ လူမွႈေရးခ်ဳိ႕ယြင္းနိမ့္က်သြားႏိုင္မွႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မွႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမွႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားကိစၥမ်ား စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မည္သို႔ထည့္ သြင္းစဥ္းစားထားပါသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေမးျဖစ္လုိက္ေပ။

ေနာက္တရက္ (၂၆.၁၁.၂၀၁၉) ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတစ္ပိုင္းလံုး၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ တက္ႂကြလွႈပ္ရွားသူ အသက္(၅၀)ႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက မိမိတို႔အဖြဲ႔အား ယမန္ေန႔က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္ ျပည္နယ္အုပ္ေရးမႉးဆိုသူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအျမင္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းလာေရာက္ရွင္းလင္းသြားပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ ရွင္းျပခ်က္အရ သီဟာႏူဗီးလ္ၿမိဳ႕တြင္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွသာ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ တစ္ၿမိဳ႕လံုးတရုတ္လက္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား အလ်င္အျမန္ေပၚ ေပါက္လာေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ အနိမ့္ဆံုး(၈)ထပ္မွ အျမင့္ဆံုးအထပ္ ၄၀အထိ ရွိေၾကာင္း ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားအမ်ားစုသည္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ခမာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ လစာအ နည္းငယ္သာရေသာ ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းမ်ား၌သာ လုပ္ကိုင္ၾကရေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပတိုက္တာ အေဆာက္အဦး၊ ရုပ္ျဒပ္လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေပၚေပါက္ေရးကိုသာ ဦးတည္သျဖင့္ ယခု(၂)ႏွစ္ေက်ာ္(၃)ႏွစ္ အတြင္းတစ္ၿမိဳ႕လံုး အထပ္ျမင့္တိုက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ားျပည့္လွ်ံေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္ႏွင့္ ခမာႏိုင္ငံသားပိုင္ ဆိုင္မွႈ အခ်ဳိးအစားမွာ ကာစီႏိုရံုတြင္ တရုတ္ရာႏွႈန္းျပည့္၊ ေဟာ္တယ္တြင္ တရုတ္ ၈၀ ရာႏွႈန္း၊ ခမာ၂၀ရာႏွႈန္း၊ Spa ေခၚ အႏွိပ္ခန္းႏွင့္ KTV ေခၚေတးဂီတခန္းမ်ားလုပ္ငန္းတြင္ တရုတ္တို႔ကသာ ရာႏွႈန္းျပည့္နီးပါး ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ခမာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ အခ်က္အခ်ာေဒသမ်ားတြင္ တရုတ္လူမ်ိဳး အမ်ားစုေနထိုင္ၿပီး ခမာတို႔မွာ ၿမိဳ႕နီးခ်ဳပ္စပ္အစြန္အဖ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကရေၾကာင္း၊ ဤၿမိဳ႕ေန လူဦးေရ (၄)သိန္းအနက္ တရုတ္(၂သိန္း) ႏွင့္ ခမာလူမ်ိဳး(၂)သိန္းရွိေၾကာင္း၊ ဤသို႔တရုတ္ၿမိဳ႕ (China Town ) အျဖစ္ သီဟာႏူဗီးလ္ၿမိဳ႕အား ဖန္တီးလာသည္ကို မိမိတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မွႈ၊ ခိုးဆိုးတိုက္ခိုက္မွႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမွႈ၊ ယဥ္ေက်းမွႈႏွင့္ လူမွႈေရးခ်ိဳ႕ယြင္းနိမ့္ပါးသြားမွႈ စသည္တို႔ကို ယမန္ေန႔ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တင္ျပသြားသည္ကို ေတြ႔ရွိပါသည္။

ထိုေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ CPCS အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား အစုသံုးစုခြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္လာဖြယ္ရွိသည့္ တရုတ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မွႈ၊ တရုတ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈ၊ တရုတ္ တို႔၏ ေနရာတကာတိုင္း၌ ပါဝင္ပတ္သက္မွႈ၊ တရုတ္ၿမိဳ႕ (China Town) တည္ေဆာက္လိုမွႈ စသည္တို႔ကို ေဝဖန္သံုးသပ္ေစခဲ့ပါသည္။

(၄)
( ၂၇.၁၁. ၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဟိုတယ္မွ နံနက္စာ (Breakfast) သံုးေဆာင္အၿပီး CPCS မွစီ စဥ္ေပးေသာ Mini Bus တစ္စီးျဖင့္ နံနက္ပိုင္းတစ္ပိုင္းလံုး တစ္ၿမိဳ႕လံုးေလ့လာရန္ ထြက္ခြာလာၾကသည္။ ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကရိန္းႀကီးမ်ားေနရာ(၂၀) ခန္႔၌ ေတြ႔ရသည္။ အေဆာက္အဦးမ်ားကို နီးကပ္စြာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာစီႏို၊ KTV၊ Spa ဆိုင္းဘုတ္မ်ား အစီအရီ တန္းစီလ်က္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္၍လားမသိ ….. လမ္းမ်ား မွာ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနၿပီး ျပန္႔ျပဴးညီညာမွႈမရွိပါ။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပး ခန္း(၇)ေနရာခန္႔သာ ရွိၿပီး အားလံုးတရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားပိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားကိုလည္း မေတြ႔ရပါ။ အစိုးရအေဆာက္အဦးမ်ားမေတြ႔ရသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ေနရာတြင္ ဝင္းက်ယ္ႀကီး တစ္ခု အတြင္း သပ္ရပ္ခန္႔ညားထည္ဝါ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ အိမ္တစ္လံုးကိုေတြ႔ရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္၏ အိမ္ဟု လိုက္လံပို႔ေဆာင္သူက ရွင္းျပသည္။ သက္ေတာ္ရွည္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ တရုတ္တို႔က ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္တစ္လံုးစီေဆာက္ေပးသည္ဟု ဆက္လက္ေျပာျပသည္။ ေၾသာ္… တ႐ုတ္၏ၾသဇာ ၊ တရုတ္၏ပါဝါ အာဏာ လႊမ္းမိုးမွႈဒဏ္မခံႏိုင္ရျခင္းမွာ ဒါ့ေၾကာင့္လားဟု ေတြးထင္မိသည္။ စာရွႈသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ကေမၻာဒီးႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕၏ အေနအထားကို ရိပ္စားမိေလာက္ၿပီးထင္ပါသည္။

(၅)
အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္တို႔၏ ခ်ိတ္ဆက္မွႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္း၊ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း ရခိုင္မွ တရုတ္အထိ သြယ္ တန္းေသာ ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမွာ အေကာင္အထည္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈရွိသည္ကို သာမန္ျပည္သူမ်ား မသိႏိုင္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတြင္လည္း တရုတ္တို႔ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ပါဝင္ေနၾကာင္း တစြမ္းတစသာ သိရွိရပါသည္။

မိမိတို႔ အစုအဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ားအဖြဲ႔၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ ၊ ကရင္လူမွႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ မိမိတို႔ ကေမၻာဒီးယားခရီးစဥ္၏ တကယ့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ကို ယခုမွသာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းသိရွိလာရပါသည္။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တြင္ ကရင္မ်ားသာ (အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းအတြက္ ႏွိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည့္အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလာရပါသည္။ ေရႊကုကၠိဳလ္ ၿမိဳင္ ေက်းရြာကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာၿမိဳ႕ (High Technology Smart City ) အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ရန္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီႏွင့္ Julian Yatai International Company တို႔က ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈ ေကာ္မတီ (MIC) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး MIC (Myanmar Investment Committee) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာက္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ ေျမ(၆၂) ဧက၌သာ ကနဦး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၀၀) ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရလည္း သိရွိေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧကေပါင္း ၂၉၆၅၂.၆ ဧက အထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဤကိစၥမွန္မမွန္တပ္အပ္ေသခ်ာစြာမသိႏိုင္ပါ။ သိသာထင္ရွားသည္တစ္ခုမွာ BGF တပ္ဖြဲ႔ပိုင္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ျပည္သူမ်ား မသိရွိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ တည္ေထာင္မည္ကို ေဒသခံမ်ားမႀကိဳက္ပါက မကန္႔ကြက္ႏိုင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ မကန္႔ကြက္ရဲေအာင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းေလာ… KNU ၏ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ဤကိစၥကို ဂဃနဏ မသိရွိလိုက္ရပါ။ အစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး KNU ၏ ကိစၥမဟုတ္၍ သိရန္မလိုဟုလည္း သေဘာထားေကာင္းထားပါလိမ့္မည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္၍ မိမိတို႔ေဝဖန္ ေထာက္ျပ ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမျမင္ေတာ့ပါ။ မိမိတို႔၏ ဆႏၵကို တင္ျပေမတၱာရပ္ခံရံုသာရွိပါေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ NCA စာခ်ဳပ္၌ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက ႏွစ္ဖက္ညွိႏွိႈင္းၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ရွိပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလအနည္းငယ္ခန္႔က ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ တရုတ္မ်ားရမ္းကား၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္သတင္း၊ ဆိုင္မ်ားတြင္ တရုတ္စာသားပါေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုျဖဳတ္သိမ္း လိုက္ျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္ တရုတ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေနၿပီး… ရန္ကုန္တြင္ အသစ္ေဖာ္ထုတ္မည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေဒသမ်ား၌လည္း တရုတ္ေတြေျမအမ်ားအျပား ဝယ္ယူထားၿပီးၿပီးဟု ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရႊကုကိၠဳလ္ၿမိဳင္ေက်းရြာတို႔တြင္လည္း တရုတ္မ်ား မည္ေရြ႕မည္မွ် ေရာက္ ရွိေနထိုင္ၿပီးျဖစ္သည္…စသည္စသည္ျဖင့္ သတင္းမ်ိဳးစံုထြက္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ား၌ လည္း တရုတ္တို႔ေနရာယူမွႈမ်ားစြာရွိသည္သာမက၊ ICJ တရားရံုးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံမထြက္ခြာမီကေလးတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးလာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပံု၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား မၾကာခဏ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီး လက္ပြန္းတတီး ရွိေနၾကပံု၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မ်ားကလည္း တရုတ္ႏွင့္ ပလဲပနံသင့္ေနၾကပံုမ်ား ကိုမိမိတို႔ၾကားသိေနရသည္။ ေနရာတကာ တရုတ္ေတြႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးေနၿပီလား…..။

ေဟာ.. ယခုျမဝတီၿမိဳ႕ ေသာင္ရင္းကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကာစီႏိုေလာင္းကစားရံုမ်ား တည္ေဆာက္ ထားၾကသည္။ ေရႊကုကၠိဳလ္တြင္လည္း တည္ေဆာက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ၾသဇာအရွိန္အဝါကို ရယူတည္ေဆာက္ၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမဝတီမွေန၍ ေရႊကုကၠိဳလ္သို႔ အလြယ္တကူ သြားႏိုင္ေအာင္ လမ္းေဖာက္ဦးမည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္ေသာ ေလာင္းကစား ဥပေဒတြင္ ကာစီႏိုမပါသျဖင့္ ကာစီႏိုရံုမ်ားကို ေျဗာင္ေျဗာင္ တင္းတင္း ဖြင့္လွစ္ကစားေနၾကသေလာ.. မည္သူ၏ သေဘာတူညီခ်က္၊ မည္သူအမိန္႔ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သည္ျဖစ္ေစ.. ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္သင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ…။

(၇.၁.၂၀၂၀) ရက္ေန႔နံနက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ဖြင့္ၾကည့္ရာ၌ ေအာက္ပါေၾကျငာတစ္ခုကိုေတြ႔ရပါသည္။
ဖဲေဝဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္
မ (၅၀၀)ေယာက္
လစာ-ဘတ္(၉၀၀၀)မွ (၁၂၀၀၀)
ရက္မွန္ေၾကး- ဘတ္(၁၀၀၀)
ျမဝတီၿမိဳ႕ရွိ ကာစီႏိုရံုတစ္ရံုမွ ေၾကာ္ျငာဟု သိရသည္။ မက္ေမာေလာက္သည့္ လုပ္ခလစာပင္ျဖစ္ ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပးႏိုင္၍လည္း ဝမ္းသာႀကိဳဆိုသင့္သည္။ ဤလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းလာပါက ႀကီးပြားတိုးတက္စီးပြားျဖစ္မည့္သူ မည္သူျဖစ္ မည္နည္း….ႏိုင္ငံေတာ္လား… အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လား… တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလား.. သို႔မဟုတ္ မရွိဆင္းရဲသား၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္လား… ရွည္ရွည္ေဝးေဝး ခ်င့္ခ်ိန္ေဝဖန္သံုးသပ္ၾကရပါမည္။

(၆)
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ သီဟာႏူဗီးလ္ၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တိုက္တာ အေဆာက္အဦးေပၚလာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမွႈ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ္လည္း မျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ လူမွႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမွႈ၊ အက်င့္စာရိတၱ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမွႈမ်ားကို ႀကီးစြာေသာ သတိသံေဝဂတရားထားရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာတိုင္းမွာ သူ႔လက္သူ႔ေျခ၊ ေနရာတိုင္းမွာ သူ၏လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ပါဝင္ပတ္သက္မွႈ၊ ေနရာတိုင္းမွာ တရုတ္ တို႔၏ မ်က္ႏွာကို ေမာ္ၾကည့္ေနရမွႈမွ ကင္းေဝးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရပါသည္။

မန္းေအာင္ျပည္စိုး