Home ေဆာင္းပါး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သမိုင္းအျမင္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သမိုင္းအျမင္

3552

ေဒါက္တာနန္းလႈိင္
(သမိုင္းအထူးျပဳ)

နိဒါန္း
ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသည့္အခါ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၁ခုႏွစ္က ျမန္မာ့သမိုင္း၏ အခ်ဳိးအေကြ႔ ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရမိသည္။ ၁၉၆၁ခုႏွစ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယခု၂၀၁၉ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအေရးကိစၥမွာ တစ္ထပ္တည္းကဲ့သို႔ တူေန သည္ကို ေတြးမိလိုက္သည္။ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ မိမိလက္ထဲတြင္လည္း ၁၉၆၁ခုႏွစ္က ေတာင္ႀကီး၊ ျပည္လုံးကၽြတ္လုံး ညီလာခံမွ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွတင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးစာတမ္း သည္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၅ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဖဆပလဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတင္ျပသည့္ လူမ်ဳိးစုအ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟူသည့္လက္ႏွိပ္စက္စာမူသည္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ ေတာင္တန္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ ေရး႒ာနခၽွဳပ္မွ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒဟူသည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုကလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးစားရိပ္ၿမဳံတြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံညီလာခံမွတ္တမ္းသည္လည္းေကာင္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

၁၉၆၁ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ယေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ႏွစ္ရပ္ တူညီေနသည့္အခ်က္၊ ေဖာ္ျပပါ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားက လက္ဝယ္တြင္ အဆင္သင့္ရွိေနသည္ကတစ္ခ်က္၊ ဤအခ်က္မ်ားက ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ သည့္အတြက္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းသေဘာသဘာ၀
သမိုင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ယေန႔တြင္ မိမိတို႔ မေတြ႕ျမင္ရေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ပုံျဖစ္ပ်က္နည္းမ်ားမွာမူ ျပန္၍ျပန္၍ သ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရတတ္ပါသည္။ ျဖစ္ပ်က္ပုံ ျဖစ္ ပ်က္နည္းမ်ားမွာ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္၊ ပတ္၍ပတ္၍လာတတ္ၾကသည္။ (သမိုင္းမဂၢဇင္း၊၁၉၇၃၊၁၃-၁၄။)
ဤစကားကို ၁၉၇၃ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဒႆနိကေဗဒပါေမာကၡေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလည္း ဤသို႔ပင္ျဖစ္ပ်က္ပုံျဖစ္ပ်က္နည္းမွာ တစ္ေထရာတည္းပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေျခဆင္းအျဖစ္ တင္ျပလိုပါသည္။ သိရွိၿပီးသားအခ်က္မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္ခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
ပထဝီဝင္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလယ္ပိုင္းသည္ ေျမျပန္႔၊ ေအာက္ပိုင္းသည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ အေရွ႕၊ အေနာက္ႏွင့္ ေျမာက္ ဘက္မ်ားမွာ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုလၽွင္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ကို ေတာင္တန္းကုန္းျမင့္မ်ားက ဝန္းရံထား သည္။ အလားတူ ေတာင္ေပၚေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေျမျပန္႔ေနဗမာတို႔ကို ဝန္းရံထားသည့္ အသြင္သ႑ာန္ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ တိုင္းရင္းဖြားမ်ားကို သ႐ုပ္ခြဲသည့္အခါ တိဗက္-ဗမာ အုပ္စု၊ မြန္-ခမာအုပ္စု၊ တိုင္-တ႐ုတ္အုပ္စုမ်ားမွ ဆင္း သက္လာသည့္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကားမ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုခ်င္း တူေနသည့္တိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ ခ်င္း မတူကြဲျပားလာသည့္အတြက္ ရခိုင္သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ပအိုဝ္းသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ကယားသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ကယန္း သည္ ကယားႏွင့္မတူ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ကြဲျပားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ပအိုဝ္းသည္ ပိုးကရင္အျဖစ္ မခံယူလိုေတာ့ေပ။ မြန္သည္ ၀၊ ပေလာင္ႏွင့္ သီးျခားစီျဖစ္လာပါသည္။ ကယန္းသည္ လည္း ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈဟန္ျဖင့္ ရပ္တည္လာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ရာေက်ာ္ အျဖစ္ ပြားမ်ားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တဖန္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္၊ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ လက္ထက္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလလက္ထက္၊ လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္၊ ယေန႔ေခတ္မ်ားတြင္ တစ္ေခတ္ႏွင့္ တစ္ေခတ္ မတူကြဲျပားလာခဲ့သည္။ တနည္းဆိုပါလၽွင္ ပို၍ပို၍ မ်ားျပားလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသေန တိုင္း ရင္းသားမ်ားအတြင္း မ်ဳိးႏြယ္စုမတူကြဲျပားေနသည္ကို ပိုမိုေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ေျမျပန္႔ေဒသေန ပိုးကရင္အခ်င္းခ်င္းပင္ အေရွ႕ပိုးႏွင့္ အေနာက္ပိုးစကား ျခားနားေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို ပုဂံေခတ္ (၄)ဘာသာထိုး ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာက သက္ေသအျဖစ္ မီးေမာင္းထိုးျပ ေနပါသည္။ တဖန္ လူနည္းစု၊ လူမ်ားစုအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္မွာလည္း အမွန္တရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟူ၍ နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္မွာလည္း ပုဂံေခတ္ကပင္ျဖစ္ပါသည္။ နရပတိစည္သူမင္းလက္ထက္ ေရးထိုးသည့္ ဓမၼရာဇိကေက်ာက္စာတြင္ ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္သည္ အေရွ႕တြင္ သံလြင္၊ အေနာက္တြင္ မစၧဂီရိ၊ ေတာင္တြင္ ေရး၊ ၿမိတ္၊ ထားဝယ္၊ တနသၤာရီ၊ သလင္ေၾက(ဖူးခက္)စသည္ျဖင့္ အတိအလင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ေရးထိုးခဲ့သည့္ေက်ာက္စာမ်ားကို ေရတြက္ၾကည့္လၽွင္ ဗမာေက်ာက္စာက ပထမအမ်ားဆုံး မြန္၊ ပ်ဴ၊ ပါဠိႏွင့္ အျခားမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ဗမာတစ္ဦးတည္းပိုင္မဟုတ္ဘဲ မြန္၊ ပ်ဴႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္း သားမ်ားပါ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုယဥ္ေက်းမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္မွာ စုေပါင္းစပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စု ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဗမာႏွင့္အျခားတိုင္းရင္းသားခ်င္း မသင့္မတင့္ျဖစ္သည္မွာ မြန္-ျမန္မည အႏွစ္ေလးဆယ္စစ္ကစ၍ ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အင္း၀မင္းႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ျမန္မာဟု ဆိုသည္ထက္ ရွမ္းဟု ဆိုသည္က ပို၍ မွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။ သမိုင္းတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္လြတ္လပ္ခြင့္ရမည့္ ႏိုင္ငံသစ္အျဖစ္ အခြင့္အလမ္းပြင့္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ရပ္ကို တည္ခဲ့သည့္ အခါ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္အစား ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ (Union State)အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစဥ္က ဒုတိယ ကမၻာစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးခ်ိနဲ႔ေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ပီျပင္ေရရာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အဓိကအခ်က္မွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵနယ္ေျမႀကီးမားေနျခင္း (တနည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလ်ာ့ခ်ထားရျခင္း)၊ တစ္ျပည္ေထာင္မက်-ျပည္ေထာင္စု ဖက္ဒရယ္မက်သည့္စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ ဗမာအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တစ္ျပည္ ေထာင္ကို အားသန္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ရခိုင္တို႔ကမူ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္(အျပည့္)ကို လိုလားခဲ့ၾကသည္။ ေစာဘဦးႀကီးလိုလားသည့္ သီးျခားကရင္ျပည္နယ္ဆိုသည္မွာလည္း ဖက္ဒရယ္အျပည့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဖဆပလအစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္လည္းေကာင္း အသက္(၃၀)ေက်ာ္ လူငယ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံႏုနယ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းျပည္ကိစၥမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးရခါစ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဂယက္ (လက္ဝဲ-လက္်ာ)သည္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ေဆာင္မ်ား၏ စိတ္တြင္းသို႔ စိမ့္ ဝင္ထိုးေဖာက္ေနရာယူထားခဲ့ၾကသည္။ လက္ဝဲအုပ္စုက ဖက္ဒရယ္ကို မႀကိဳက္ၾကေပ။ လက်္ာအုပ္စုမ်ားက ဖက္ဒရယ္ကို လို လားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ လက္နက္ခ်င္းယွဥ္တိုက္ၾကရသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ယခုအခါ ကမၻာ့သက္တမ္းအရွည္ဆုံးျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္ ေက်ာ္ေဇာလာခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကတစ္ဖက္၊ တပ္မေတာ္ကတစ္ဖက္၊ ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရကတစ္ဖက္၊ (၃)ဖက္ ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ (၃)ဖက္တြင္ မည္သူ႔အင္အားက က်စ္လစ္ခိုင္မာေနသည္ကို အထူးစဥ္းစားဖြယ္ရာ မလိုေလာက္ေပ။ အဆိုပါအင္အား(၃)စုက တစ္စုႏွင့္တစ္စု ဟန္ခ်က္ညီ ႀကိဳးပမ္းမွသာလၽွင္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ၿပီး လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အင္အား(၃)စု ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံသည့္အခါ ျပည္တြင္းစစ္ဆီသို႔ ဦးလွည့္ သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ပြဲ အဖ်က္တရားက အမွန္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တည္ေဆာက္ေရးက အမွန္တရားျဖစ္သည္။ စစ္သည္ ႏွစ္ဖက္စ လံုးကို အ႐ႈံးေပၚေစသည့္နတ္ဆိုးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္ (ရွမ္းမူ)ကို တင္သြင္းလာၿပီး မၾကာမီ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သည္ တစ္ပါတီစနစ္သို႔ ဦးလွည့္သြားၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဦးတင္ဧ(ရွမ္းျပည္)ေျပာခဲ့သည့္ ဖားတစ္ပိုင္ငါးတစ္ပိုင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုစနစ္သည္ပင္ ေပ်ာက္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအင္အားစုမ်ား မည္မၽွအျပန္ အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီလဲ ဆိုသည့္အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတိုးမႈရရွိလာမွာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုဟု ဆိုရာတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအ ေရး လိုလားသူမ်ား ပါဝင္ေနမွာ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ႀကီးညီလာခံႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူ (၁၉၆၁)
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးလာခဲ့ရာ (၁၃)ႏွစ္ ၾကာလာသည့္အခါ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ (၂၂-၉ ၁၉၆၀)ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တရားေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအးေမာင္က အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ အစိုးရက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ ေသာအခါ အထူးစိတ္ပါဝင္စားစြာ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အႀကံဉာဏ္ရယူကာ (၇-၁၁၉၆၀)တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ အစည္းအေဝးတစ္ ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ေပါင္းစုံညီလာခံႀကီးကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စားၿမိန္ရိပ္သာတြင္ (၈ ဇြန္၊ ၁၉၆၁)ေန႔မွ (၁၆ ဇြန္၊ ၁၉၆၁)ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ညီလာခံႀကီးသို႔ ဗမာတိုင္းရင္းသားမွတပါး က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၂၂၆)ဦး၊ ေလ့လာသူ (၁၀၄)ဦး၊ ေပါင္း (၃၃၀)ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ(၁၃၀)ရွိၿပီး အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ (၂၇)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံသဘာပတိအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္-
(၁) ဦးေအစိုးျမင့္
(၂) ေစာဘိုးေအာင္
(၃) ေစာေပါေပါ တို႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ဤညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကရင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၇)ဦးတို႔မွာ-
(၁) ေစာေနာ္တင္ဘြား ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
(၂) မန္းတင္ေအာင္သန္း၊ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
(၃) မန္းၫြန္႔ေမာင္၊ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
(၄) ေစာဘလၽွံ၊ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
(၅) မန္းေအးေမာင္၊ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
(၆) မစၥတာမိုးသာ၊ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
(၇) မန္းထြန္း႐ုံ၊ ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕
(၈) ဦးသိန္းေမာင္၊ တစ္သီးပုဂၢလ စသည္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
______________________________
၁ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တတိယျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမွတ္တမ္း၊ အတြဲ(၄)၊အမွတ္(၃)၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ရက္၊ စာ-၃၇၇-၃၇၉။
(ခ) ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း၊သမိုင္းပါေမာကၡ (ၿငိမ္း)၊ (၂၀၁၆) ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ျပည္နယ္ျပည္မ ညီလာခံ၊ ရန္ကုန္၊ေခတ္ျပ တိုက္စာေပ၊ စာ-၈။

ညီလာခံအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ညီလာခံက်င္းပရသည့္ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအသြင္ ယူထားေသာ တစ္ျပည္ေထာင္အစိုးရျဖစ္သည္ကို ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (ဖက္ဒရယ္)အျဖစ္သို႔ ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ကျပား ျပည္ေထာင္စုဟုလည္းေကာင္း၊ တစ္ျခမ္းပဲ့ျပည္ေထာင္စုဟုလည္းေကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တစ္ျပည္ေထာင္အစိုးရစနစ္ကို မေက်နပ္ၾကရာမွ ပုန္ကန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ဟုလည္း ယူဆလာၾကသည္။
___________________________
၂ ၁၉၆၁ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံညီလာခံႀကီးမွတ္တမ္း၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္း ဟာရယ္ ေအဂ်င္စီ ေဖာ္ နယူးစ္ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္)၊ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ (ျပန္႐ိုက္)၊စာ-၂-၃၊၁၂၆။ ေနာင္ကို ၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ ဟု အတိုၫႊန္းမည္။
3Federal Union
4Unitary Union
၅၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊စာ-၆၉။
၆၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊စာ-၁၀၀။
၇၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊စာ-၉၀။
၈၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊စာ-၉၈။
၉၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊စာ-၉၉။

ေတာ္လွန္သည္ဟု ဆိုသည့္အထဲတြင္ ေက၊အန္၊ဒီ၊အို ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနသူမ်ားကို အဓိကရည္ၫႊန္းေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ အေျခခံဥပေဒကို အသစ္ ျပန္ေရးခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိသကဲ့သို႔ လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒအပိုဒ္ (၃)၊ အခန္း (၁၁)အရ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းအား ပို၍သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု စဥ္းစားသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းဝန္ ႀကီးမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ အခ်ိန္အားျဖင့္ ေစာလြန္းေနပါသည္။ ျပင္ဆင္ရန္ မသင့္ေလွ်ာ္ေသး ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဤသို႔အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿပိဳကြဲေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္သည္ကိုလည္း သေဘာတူထားၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ကယား၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအစိုးျမင့္ကလည္း-
{လက္႐ွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေတြမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တန္းတူညီမၽွတဲ့ လုံေလာက္တဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္မရွိ တာကို အားလုံးအကုန္လုံးက လက္ခံပါတယ္။ သည္ေတာ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ အခြင့္အေရးအာဏာ အင္မတန္ပဲ နည္းေနတာပဲ။ ဒါကို ျပဳျပင္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးပါ။ သည္ကိစၥဟာ ျပည္နယ္အေရးေရွး႐ႈၿပီးလုပ္ေပ မယ့္ သည္ဖက္ဒရယ္စနစ္ မေပၚေပါက္ခင္က လြတ္လပ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ေတာင္မွ တိုက္ခိုက္လာတာ ၅ႏွစ္၊ ၆ႏွစ္ တိုက္ခိုက္လာတဲ့အခါမွာ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ အကုန္လုံးဝိုင္းၿပီး အႏွိမ္ခံရတာပဲ} ဟု ဆိုပါသည္။
ဤညီလာခံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၏ရွမ္းမူကို က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေခၚယူညႇိုႏႈိင္းေသာ အစည္းအေဝးပင္ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာသူ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တိုင္းက ေထာက္ခံျခင္းမျပဳေၾကာင္းကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ သီးျခားခြဲထြက္ေရးမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ (သို႔မဟုတ္) ဖက္ဒရယ္မူကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ဒူးဝါးေဇာ္လြန္း (ဗန္းေမာ္-အေရွ႕)က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေပါင္းစံု၏ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္ နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးကို အျမန္ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ေရးကို အစိုးရက ကမထျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္းမွာ ထိုေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ မေတြ႔ရေပ။

______________________
၁၀၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊ စာ-၁၀၃၊၁၀၄။
၁၁၁၉၆၁ ေတာင္ႀကီးညီလာခံ၊ စာ-၁၀၄-၁၀၇၊၁၀၈။

၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ ေတာင္တန္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး႒ာနခ်ဳပ္ (ရတစညဖအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္)မွ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒကိုလည္းေကာင္း ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရွမ္းမူသည္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ (တနည္း-ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာျပည္နယ္)အျဖစ္ ဦးတည္ေသာ အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၅၀ခုႏွစ္၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာတြင္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ေက၊ အဲန္၊ ယူ ကိုယ္စားလွယ္ (၃)ဦးတို႔ ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအျပည့္ရွိေသာ ျပည္နယ္၊ လြတ္လပ္သည့္ ျပည္နယ္ပုံစံႏွင့္ တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္မည္ဟု သုံး သပ္မိပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္စာတမ္းတြင္ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့သည့္စကားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း က်င္းပသည့္ ဖဆပလညီလာခံတြင္ ဗဟို ႀကိဳးကိုင္ပင္မျပည္ေထာင္စု (ယူနီထရီစတိတ္) ဖြဲ႔စည္းရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု အတိအ လင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံးၿပီးသြားသည့္ေနာက္တြင္ ၎၏အႀကံေပးခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ပစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဦးခ်န္ထြန္း(ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္)က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခခံဥပေဒသည္ သေဘာတရားအရ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္ သမိုင္းပညာရွင္ ၾဟဳတင္ကာအား ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ဤအဆိုကိုပင္ ရွမ္းမူတြင္ ကိုးကား၍ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (ဖက္ဒရယ္မူစစ္စစ္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျပည့္အဝ)ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္သန္လာခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္က်င့္သုံးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဆြီဇလန္၊ ဩစ ႀတီးလ်၊ ကေနဒါတို႔ႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ေဝဖန္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကေနဒါမွတစ္ပါး က်န္ (၃)ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ (ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းသည့္ဖက္ဒရယ္)ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္စစ္စစ္မူကို တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင့္တခဲ့သည္မွာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးယူစဥ္ ကပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလအစိုးရမွ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုမ်ားက ဖက္ဒရယ္ကို မလိုလားသည့္အုပ္စုျဖစ္သည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း က ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္တြင္းေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို အားနည္းေစသည့္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု အခါ ေခတ္ေနာက္က်သည့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သြားၿပီဟုဆိုပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္(၂၀၀)ခန္႔က အေမရိကန္၊ ဆြီဇလန္၊ ကေနဒါ တို႔တြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္စနစ္ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရခါစမွသည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဖက္ဒရယ္အျပည့္ကို လိုလားသည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကတစ္ဖက္၊ ဗဟိုအစိုးရက အားသာသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လိုလား သည့္ ဗမာအမ်ားစုပါေသာ အာဏာရအစိုးရတစ္ဖက္ အင္အားၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္ေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္တြင္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ အျပည့္အဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အစြန္းေရာက္လာ လၽွင္ သီးျခားတစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားေပၚထြက္လာ သည္ကို သာဓကအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားသည္ ယခုအခါ ခ်က္က တစ္ႏိုင္ငံ၊ စလိုဗက္ က တစ္ႏိုင္ငံ၊ လစ္သူေယးနီးယားက တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားမ်ားက မေက်နပ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအစြန္းႏွစ္ဖက္ေပၚမွ လြတ္ကင္းၿပီး တည္ ေဆာက္ဖို႔ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္ဟုဆိုဆို၊ အေျခခံဥပေဒဟုေျပာေျပာ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ပုံကို မေက် နပ္ၾကရာမွ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုပါလွ်င္ လူမ်ဳိးစုအေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု(တစ္ႏိုင္ငံလုံး)အေရးအ ၾကား အေဝမတည့္သည့္ျပႆနာဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါဦးမည္။ သမိုင္းဒႆနပညာရွင္ ဝီလ္၊ ဒူးရန္႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းစနစ္မ်ား တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရအခက္ခဲဆုံးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ႏွင့္ ယခုျဖစ္ ေနသည္မွာ အေတာ္ကိုပင္ တူညီေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေခတ္တြင္လည္း မည္သို႔ ရပ္တည္သင့္ သည္ကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္မည္ဟု ဆိုလၽွက္……….။

12Unitary State
၁၃ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးစာတမ္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံႀကီး၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅)ရက္၊စေနေန႔၊စာ-၁၆၊၂၉။
၁၄ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏တင္ျပခ်က္၊ (၂၄-၅-၁၉၆၉)၊ လက္ႏွိပ္စက္မူ၊ တကၠသိုလ္ဗဟိုစာၾကည့္ တိုက္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊စာ-၁။
¬¬