Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပအုိဝ္း ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ PNLO တုိက္တြန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပအုိဝ္း ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ PNLO တုိက္တြန္း

2368

မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပအုိဝ္း ျပည္သူမ်ား တက္ႂကြစြာ ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ ပအုိဝ္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-PNLOက ယေန႔ (မတ္ ၂ဝရက္)က်ေရာက္ေသာ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔အတြက္ေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာ၌ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

“က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ား
ကို ကိုင္စြဲ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ ခုိင္ခိုင္ မာမာ ရပ္တည္ၿပီး ၂၁-ရာစုပင္လုံညီလာခံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္အဆင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား တက္ႂကြစြာ ဆက္လက္ ပါဝင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္” ဟု တုိက္တြန္းထားသည္။

PNLOသည္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပအုိဝ္း ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟုိပုံးၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎မွရရွိခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲရပ္လဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တတိယအႀကိမ္ အထိျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

PNLO အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ NCA လမ္းအေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္သြားရန္ ဆႏၵရွိေသာ္ လည္း လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက ပါဝင္ဦးေဆာင္သည့္ အင္အားႀကီး တုိင္းရင္းသား လက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNUႏွင့္ ရွမ္း(သွ်မ္း)ျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္း ေရးေကာင္စီ-RCSS တုိ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ယာယီရပ္တန္႔ေနမႈ မ်ားရွိေနသလုိ က်န္တုိင္းရင္းသားအားလုံးပါဝင္ေရးအတြက္လည္း ညႇိႏႈိင္းေနဆဲ အေျခအေနတြင္ရွိေနေသး သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစေရး၊ အားလုံး ပါဝင္ေရးမူကို အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘဝတူ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြကုိလည္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေပါင္း ကူးတံတားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယေန႔ေပးပုိ႔သည့္ PNLO၏ သဝဏ္လႊာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ပအုိဝ္းေဒသအသီးသီးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ပအုိဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္လည္း အသီးသီးျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ဥပဓိ႐ုပ္သည္ ႏုိင္ငံေရး ၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ သတင္းမီဒီယာ အစရွိသည့္ က႑အသီးသီး နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား၏ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းႏုိင္စြမ္းေပၚ မူတည္ၿပီး ၎ဥပဓိ႐ုပ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ရပ္တည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း PNLOက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

PNLO သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္ စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔တြင္ တစ္ဖြဲ႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ သထုံျပည္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ေသာ သုဝဏၰဘူမိ သထုံျပည့္ရွင္ သထုံၿမိဳ႕ ေရႊစာရံေစတီေတာ္ မူလဒါယိကာ သူရိယစႏၵာမင္းႀကီး၏ ေမြးေန႔ေတာ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကုိ အစဲြျပဳ၍ ပအုိဝ္း အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ သထုံၿမိဳ႕ ေရေက်ာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ပအိုဝ္းျပည္သူတစ္ေသာင္း(၁၀,၀၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ လူထုအစည္းအေဝးႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ ေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားအရ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္(ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ခုႏွစ္ တေပါင္း လျပည့္)ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။