Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တိုင္းရင္းမီဒီယာမ်ားကို အေလးထား စာနာပါ

တိုင္းရင္းမီဒီယာမ်ားကို အေလးထား စာနာပါ

1704

(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

တုိင္းရင္းေဒသ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို ေဒသတြင္းရွိ သခင္စစ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီက ေဖေဖၚဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိန္းသိမ္း အႏိုင္အထက္ျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔ ထိုျဖစ္စဥ္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးအေနျဖင့္ ထိုျဖစ္စဥ္အေပၚဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္သံမ်ား ေပၚထြက္လာ ၿပီး တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းဟု ဂ႐ုဏာေဒါေသာ ျဖင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ယခုျဖစ္စဥ္အျပင္ ေဒသတြင္းအေျချပဳ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ရာတုိင္းရင္းသားအလုိက္ ရပ္တည္ေနသည့္ တိုင္းရင္း မီဒီယာမ်ားအား အသြင္မ်ိဳးစံုျဖင့္ စိန္ေခၚၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေန႔တဓူဝ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိ ေနေသးသည္ကို တုိင္းရင္းမီဒီယာ ညီအစ္ကိုမ်ား အသိပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ား ျပည္တြင္း၌ လူသိမ်ားလာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုမရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္းေဒသသတင္းမ်ားေရးသား ထုတ္ျပန္ႏုိင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ စာေပ၊ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ကိုနာလည္းႏုိင္ရန္မွာမူ အခ်ိန္ေပးရန္လိုသည္။
တုိင္းရင္းေဒသအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို နဖူးေတြ႔၊ ဒူးေတြ႔ခံစားခဲ့ရၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အေၾကာက္ တရားျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အလွမ္းေဝးၿပီး အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားမွာ အစိုးရ အာဏာစက္ အျပည့္အဝမရွိျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ သယံဇာတမ်ားကို အာဏာပုိင္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မတရားထုတ္ယူမႈ၊ ႐ိုးသားၿပီး ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ဥပေဒပုိင္း နားလည္မႈ အားနည္းသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဘိုးဘြားပုိင္ေျမေနရာမ်ား သိမ္းယူမႈ စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား တုိင္းရင္းေဒသမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ရန္ အဓိကအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားမွာ တုိင္းရင္းမီဒီယာ မ်ားျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရယူေရးထက္ မိမိေဒသ၊ မိမိလူမ်ိဳးအသံ အမ်ား ျပည္သူသိရွိနားလည္ႏုိင္ေရးအတြက္ စားရ႐ံုမဆိုစေလာက္ ဝင္ေငြေလးျဖင့္ သတင္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ားကို လူမ်ိဳးစုအစြန္းေရာက္မ်ားဟု နားလည္မႈ လြဲမွားေနသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ရသည္။
တုိင္းရင္းေဒသမ်ားတြင္ သတင္းရယူမႈအပုိင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အေၾကာက္ တရားရွိေနေသးျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ေဒသမ်ားဆိုလွ်င္ သတင္းရယူေရးေတာ္တန္႐ံု မလြယ္ကူသလို လမ္း ပန္း ဆက္သြယ္ေရးဘက္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း ဥပမာအေနျဖင့္ အလြယ္တကူအငွားယာဥ္ျဖင့္ သတင္း ျဖစ္စဥ္ရွိရာသို႔ သြားလာ၍ မရႏိုင္သလို အမ်ားစုမွ လမ္းၾကမ္းၾကမ္းကို ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ သြားရျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ သတင္းဌာနႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ားထံမွ သတင္းမ်ား တစ္ဆင့္ ျပန္ဝယ္ယူရာတြင္ သင့္တင့္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမရွိသည္ကို ရံဖန္ရံခါေတြ႔ရၿပီး အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ တစ္စံုတရာအဖိုးအခမေပးဘဲ အလြယ္ တကူယူသံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။
မ်က္ေမွာက္ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာတိုးတက္လာၿပီး ကမၻာေရာ၊ ျမန္မာတြင္ပါ သတင္းမီဒီယာမ်ား ရပ္တည္ေရး ခက္ခဲလာသည့္ အေျခအေနကို အနည္းအမ်ားဆိုသလို ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး တုိင္းရင္းမီဒီယာမ်ား လည္း ဆက္ရွင္သန္ေရး လံုးပမ္းေနရသလို အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ သတင္းဌာနကို ပိတ္သိမ္းရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႔ရသည္။
တိုင္းရင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အကန္႔အသတ္ရွိသလို အမ်ားစိတ္ဝင္စားမည့္ သတင္းထက္ မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသားတန္းတူအခြင့္အေရး၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္တို႔ကို အေလးထားတင္ျပရ သည့္ သေဘာရွိသည္။ ထုိ႔အတြက္ အျခားသူမ်ားထက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယခုလို အေျခအေန မ်ိဳးကို စာနာၿပီး အေလးထားေပးပါရန္ ကရင္သတင္းစဥ္က ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္။