Home ထိပ္တန္းသတင္း အမ်ုဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္္

အမ်ုဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္္

2235

(ေစာမ်ိဳးမင္းသူ)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လာမဲ့ ငါးႏွစ္တာအတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဒီစီမံကိန္းထဲမွာ အားသာခ်က္နဲ႔ အျပဳသေဘာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ားစြာရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ အားသာခ်က္ (၄)ခ်က္ရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ အစိုးရက ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြနဲ႔ သုေတသန၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီးေတာ့ ဘက္ေပါင္းစုံ စဥ္းစားၿပီး ျပဳစုထားတဲ့ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အေတာ္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

(၁) အစုိးရပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ (၃)မွာ မတူကြဲျပားျခားနားတဲ့ ဘာသာ စကားေျပာေသာ တုိင္းရင္းသား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ား ျပဳစုေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ သင္ၾကားေပးျခင္းဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ သိသာတဲ့ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုပါ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ပညာေရးနယ္ ပယ္မွာ ဖြင့္လုိက္တဲ့သေဘာလည္းျဖစ္သလုိ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ျခင္း ကို formal education sector မွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထည့္သြင္းလုိက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစားေပးမႈလုပ္ ငန္းထဲက တစ္ခုလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ က်ေနာ္တို႔က ဝမ္းသာႀကိဳဆုိရမွာပါ။

(၂) ေနာက္တစ္ခုေတာ့ 21st Century Competencies အပါအဝင္ ကေလးလူငယ္မ်ားရဲ႕စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္မႈနဲ႔ ေဝ ဖန္ပုိင္းျခားႏုိင္မႈမ်ားကုိ တြန္းအားေပးမဲ့ အစီအစဥ္မ်ားလည္း သိသိသာသာ ပါဝင္လာတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါက အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းျပဳစုရာမွာ အဓိကထားၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ကိစၥပါ။ IT နည္း ပညာပိုင္းကို ဦးစားေပးသလုိ Critical Thinking အပိုင္းလည္း ပုိၿပီး တြန္းအားေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၃) သူငယ္တန္းပညာေရးအၿပီး ပညာသင္ႏွစ္ စုစုေပါင္း (၁၂)ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကို ျပန္ လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကလည္း သိသာတဲ့ တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖုိ႔အ တြက္ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးစနစ္၊ အဆင့္အတန္းမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့ ASEAN တုိင္းျပည္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ASEAN Education Community မွာ compatibility ရွိဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္သိရသေလာက္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံပဲ အေျခခံပညာ ေရးမွာ (၁၁)ႏွစ္ပဲ သင္ၾကားၿပီးေတာ့ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ကုိေပးတဲ့အတြက္ ကေလးေတြဟာ (၁၆)ႏွစ္အရြယ္ကတည္း က ဘဝရဲ႕အေရးႀကီးဆုံးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပညာေရးစနစ္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ Educational mobility and transferability မွာ အမ်ားႀကီး အခက္အခဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံရပါတယ္။

(၄) ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအပုိင္းပါ။ ဒီအပုိင္းမွာ တကၠသုိလ္ပဋိညာဥ္စာတမ္းေတြ ေရးဆြဲေစၿပီး ေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ (autonomy)ကို ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခုိင္မာအားေကာင္းလာ ေစဖုိ႔ ဆုိတဲ့အခ်က္လည္း သိသာထင္းရွားတဲ့တုိးတက္မႈတစ္ခုလုိ႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ တကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္၊ အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲျခင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆရာဆရာမမ်ား ေခၚယူခန္႔ထားျခင္း၊ ေက်ာင္းသားလက္ခံျခင္း အစရွိတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ တကၠသုိလ္တစ္ခုစီက ပုိၿပီး လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိလာဖုိ႔ရယ္ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ပညာေရးက႑မွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစုိးရေတြရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ပါဝင္ခြင့္ကလည္း သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါ ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

ဆုိလုိခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး တည္ေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကုိက္ညီ မဲ့ ပညာေရးက႑ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိလည္း စၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ မွာပါ။

အားနည္းေနေသးတဲ့ အပုိင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။
သိသိသာသာ ေတြ႔ရတာကေတာ့ ပညာေရးက႑မွာ အစုိးရရဲ႕ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိတာ ကုိ ေတြ႔႔႔႔႔႔႔႔ရပါတယ္။ အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာေရး အစရွိတဲ့ က႑အားလုံးမွာ ဗဟုိကေန အဓိကတာဝန္ယူၿပီး လုပ္ရမယ္၊ အေကာင္းအထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိက မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ အေျခခံအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္တစ္ဦးတည္းအေနနဲ႔ ယူဆတာက ျပည္တြင္းပုဂၢလိကပညာေရး အခန္း က႑ကုိလည္း ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ဖြင့္လွစ္ေပးဖို႔ လုိပါတယ္။

အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေနၿပီးေတာ့လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမွာ ၎တို႔ရဲ႕ သင္႐ုိးလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ဗဟိုအစုိးရကပဲ ဦးေဆာင္တဲ့ ပညာေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ အားကိုးေနရအံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အားနည္းေနမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔က ေတာ့ စံခ်ိန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအပုိင္းကုိ ဦးစားေပးၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါ တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေနာက္ဆုံး အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကုိ ေထာက္ျပ အႀကံျပဳလုိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ မွာ အခုလက္ရွိသြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔လည္း ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းညႇိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ ထူေထာင္ၾကမယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အဲဒီႏုိင္ငံေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အစရွိတာေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိးကုိလည္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ စဥ္းစားသင့္တယ္လ႔ို ျမင္္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစေရးကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကာလအတြင္း လက္ရွိ အစုိးရအေနနဲ႔ ပညာေရးနယ္ပယ္အဆင့္ဆင့္က သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းေတြကုိ ျပဳစုတဲ့အခါမွာ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ပံ့ပိုးအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အခ်က္ေတြကုိ စဥ္းစားၿပီး ေတာ့ ျပဳစုဖို႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ Peace Education နဲ႔ Education for Peace Policy ဆုိတဲ့အေျခခံ လမ္းညႊန္ေတြကုိ ဒီမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္း အစျပဳႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အနာဂတ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ ပညာေရးက႑ကေနၿပီးေတာ့လည္း ပံ့ပုိးတည္ ေဆာက္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ေႀကာင္း အႀကံျပဳပါရေစ။