Home သတင္း အန္စီေအစာခ်ဳပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ သို႔မဟုတ္ စစ္ေကာင္စီအတြက္ ထြက္ေပါက္ေလာ

အန္စီေအစာခ်ဳပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ သို႔မဟုတ္ စစ္ေကာင္စီအတြက္ ထြက္ေပါက္ေလာ

560

ႏိုင္ဗညားမြန္ ( ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၂၁ခုႏွစ္)

၂၀၂၁ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္းစုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္မွာ ၆ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးျဖစ္သည္။ NCA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေနသည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္သည့္ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA-S EAOs တို႔က အစဥ္တစိုက္ေျပာဆိုေနေပသည္။

သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၆ ႏွစ္ၾကာလာခဲ့သည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္သာမက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းတြင္ပါ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အန္စီေအ၏ အခန္းက႑ ကို ေမးခြန္းထုတ္ေနသလို စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ အန္စီေအပ်က္ပယ္ၿပီးဟု သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚ လာေပသည္။ အန္စီေအလက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဦး ေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST)ကမူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း NCA-S EAOs မွ ရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ၎တို႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ NCA-S-EAOs ၏ သေဘာထားရပ္တည္မႈမ်ား။
၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏သေဘာထားႏွင့္ ရပ္ တည္မႈမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားၾကသလို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ EAOs မ်ားအၾကားတြင္လည္း ကြဲ ျပားေနပါသည္။ PPST သည္ NCA-S EAOs ၏ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ (PPST) ၏ဘုံသေဘာထား (၇) အခ်က္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္ ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းအေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကို ဆန႔္ က်င္ကန႔္ကြက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း NCA-S EAOs မွ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအပါအဝင္ စီဒီအမ္လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH) က ထုတ္ျပန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပဋိဥာဥ္ (Federal Democracy Charter) သည္ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႀကိဳဆိုထားပါသည္။

ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ (CRPH) ႏွင့္ဆက္စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္သြားၿပီး အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈအဆင့္တစ္ရပ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ ျခင္းဟု ရႈျမင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။

ဩဂုတ္လ (၅) ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ASEAN ၏ဘုံ သေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ASEAN အထူးကိုယ္စားလွယ္ခန႔္အပ္ျခင္းကို ႀကိဳ ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာၾကားဝင္ေစ့စပ္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ပကတိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ပါရွိေပသည္။

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ NCA အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး၊ သက္ဆိုင္သူအားလုံးပါဝင္ၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအပါအဝင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ PPST ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (၇) ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၆ ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ PPST ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (၇) ရပ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြား မည္ဟု ပါရွိေပသည္။ PPST ၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား(၇)ရပ္အနက္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအားလုံးအျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးမတူညီမႈမ်ားအား အျမန္ဆုံးေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားေရး၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ သက္ဆိုင္ သူအားလုံးပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာသြားေရး၊ တိုင္းျပည္အာ ဏာကို အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လႊဲေျပာင္းေရး ကို ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၾကရန္ႏွင့္ လူထုကို အကာအကြယ္ေပးသည့္လုံၿခဳံေရးစနစ္ တည္ေဆာက္သြားေရးတို႔သည္ အေရးပါသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

PPST ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အားလုံးကို ၿခဳံၾကည့္ပါက PPST သည္ CRPH က ထုတ္ျပန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပဋိ ဥာဥ္ (Federal Democracy Charter) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈအဆင့္တစ္ရပ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ျခင္းရႈျမင္ေသာ္လည္း ၎၏အေျခခံရပ္တည္ခ်က္သည္ NCA အႏွစ္သာရကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေရးတို႔ျဖစ္သည္။

မရွင္းသည့္ PPST ရပ္တည္ခ်က္မ်ား
NCA ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ NCA-S EAOs ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတို႔ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိအေနအထားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မရွိႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို မရွင္းလင္းေပ။

NCA လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းပါက NCA စာခ်ဳပ္သည္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ PPST သည္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ ကို အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေဆြးေႏြးမည္ေလာဆိုသည့္ေမးခြန္း ျဖစ္ေစပါသည္။

အထူးသျဖင့္ PPST ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အမွတ္ (၃) ျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္အာဏာကို အရပ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လႊဲေျပာင္းေရးကို ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကရန္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။

တိုင္းျပည္အာဏာကို အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လႊဲ ေျပာင္းေရးသည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ထဲ အာဏာျပန္လည္အပ္ႏွင္း မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ စစ္ေကာင္စီက က်င္းပမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္လက္ထဲ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းမည္ေလာ ဆိုသည္ကို မရွင္းေပ။

အကယ္၍ PPST ၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အမွတ္ (၃) သည္ စစ္ေကာင္စီက က်င္းပမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္လက္ထဲ အာဏာလႊဲေျပာင္းမည္ဟု ဆိုပါက PPST သည္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဖ်က္ သိမ္းျခင္းႏွင့္ စစ္ေကာင္စီ၏ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံကိုပါ ေထာက္ခံရာ ေရာက္ေပသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ PPST သည္ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ေထာက္ခံထားၿပီး အာဆီယံကိုယ္ စားလွယ္နဲ႔တတ္ႏိုင္သမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဆိုထားသည့္အတြက္ ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းသည္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးသည္ အာဆီယံလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အသိသက္ေသႏိုင္ငံမ်ားလမ္း ေၾကာင္းမွ ခ်ဥ္းကပ္ေနေပသည္။

အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕အားလုံးအေနျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရးအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕ေတြၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈစတင္ရန္သာ ပါရွိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးဝင္းျမင့္အပါအဝင္ အဖမ္းဆီးခံေနရသူအားလုံး လႊတ္ေပးရန္ဆိုသည့္ သေဘာတူခ်က္မ်ိဳး မရွိေပ။

NCA သည္ စစ္ေကာင္စီအတြက္ ထြက္ေပါက္ေလာ
NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္လမ္းေၾကာင္းဟု တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း NCA စာခ်ဳပ္အေပၚ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို မည္သို႔မွ် ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ NCA ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ရန္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနေသာ္လည္း NCA စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ဟန႔္တားေနမႈႏွင့္ အၿမဲႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ဥပမာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုေနသည့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သေဘာတူေသာ္လည္း စစ္တပ္က ဟန႔္တားသည့္အ တြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ စတုတၱအစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့ ေပ။

NCA စာခ်ဳပ္အေပၚအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ တူေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုင္း၁-၁ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း၌ တည္သည္” ဆိုသည့္အပိုဒ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပိုဒ္ ၄ ႏွင့္ ထပ္တူ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ဤသို႔ေသာ အေနအထားေၾကာင့္ NCA သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ဆြဲသြင္းခံရသည္ဟု ေဝဖန္ေထာက္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးသည္ စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဖ်က္သိမ္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို ဘုံသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ေနေပသည္။ CRPH က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး စစ္ေကာင္စီအား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကျငာထားပါၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွလည္း အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအား အစိုးရ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။

ဤအေျခအေနတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္ သြတ္သြင္းခံရမည့္ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခခံမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးတို႔သည္ လူထုတစ္ရပ္လုံးက ေထာက္ခံမည္မဟုတ္သည့္ အတြက္ မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ စစ္ေကာင္စီ၏ႏိုင္ငံေရး အသက္႐ူေပါက္သာ ျဖစ္ေပ လိမ့္သည္။

ႏိုင္ဗညားမြန္သည္ မြန္ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၏ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။