Home ေဆာင္းပါး ဘာတည္ေဆာက္ၾကေတာ့မွာလဲ (ေဆာင္းပါး)

ဘာတည္ေဆာက္ၾကေတာ့မွာလဲ (ေဆာင္းပါး)

1049

ဘာတည္ေဆာက္ၾကေတာ့မွာလဲ

ေဖာင့္ဖ

(၂၉ ဇူလိုင္ ၂၀၂၁)

နစက ဆန္႔က်င္သည့္သပိတ္တိုက္ပြဲ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားတြင္”ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရး”သည္ ျပည္သူအမ်ားသည္းေျခႀကိဳက္ေႂကြးေၾကာ္သံတစ္ခု ျဖစ္သြားသည္။ မည္သူေတြအတြက္ နားခါးေနမည္မသိ။ အရင္က ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဟုဆိုရာမွ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းအၿပီး သပိတ္တိုက္ပြဲတြင္မွ ေျပာင္းလဲလာျခင္း ျဖစ္သည္။ CRPH ကလည္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံခဲ့၍လည္း ဤသို႔ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္ သည္။

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာပါပဲ။ ေရွ႕ေနာက္ဘယ္ေနရာပဲေနေန အတူတူပဲဟု ယူဆမႈမ်ားရွိ သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ၿပီး ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံး၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အႏိုင္ရ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ဒီမိုကေရစီသေဘာအရ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏အဆိုကို မည္ သူမွ် ကန္႔ကြက္၍မရပါ။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ျပန္ေတာ့လည္း NLD လႊတ္ေတာ္အ မတ္မ်ား၏အဆိုကို မည္သူမွ်ကန္႔ကြက္၍ မရႏိုင္ခဲ့။ ဤသည္ပင္ ဒီမိုကေရစီအႏိုင္က်င့္ခံရသည္ဟု တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ျမည္တြန္ေတာက္တီးခဲ့ဘူးသည္။

ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားသည္ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ ျခင္းတို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရပါတီႀကီးက မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္လုံးကို ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ခြင့္ရသြားသလို ျဖစ္သြားသည္။ ဤျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ပင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားပါတီတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒ ရယ္စနစ္ထူေထာင္ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဖယ္က်ဥ္ခံဘဝျဖင့္ ေသးသိမ္ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး(NCA)ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖက္ဒရယ္ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေခတ္စားလာေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ဖက္ဒရယ္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဝပ္ေရွာ့မ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးအလိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိမိတို႔လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ရာစုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(ပင္လုံ)တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ႏိုင္ငံတည္ ေဆာက္ေရး (State Building)ႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး(Nation Building)ကို ခြဲျခား၍ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
အမွန္မွာေတာ့ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး(Nation Building) သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ၫႊန္းဆိုသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

NCA သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာတစ္ခုတည္းေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းတြင္ ႁမြက္ၾကားသြားခဲ့ျပန္သည္။

အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဖားေလးငါးေလးေပ်ာ္ေအာင္ မိုးသံ ေပးတာလားဟုပင္ ထင္မွတ္ခဲ့ရသည္။ အမွန္ပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္း မည္မွ်အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ဟုလည္း စိတ္တြင္ေတးမွတ္ထားခဲ့သည္။ စတုတၳအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(ပင္လုံ)ကို ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့သည္။ အဲဒီတုန္းက ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ေလထဲလြင့္ပါသြားခဲ့ေလၿပီ။ ယခုလက္ရွိ အေျခအေန အထိ တိုင္းျပည္ႀကီး ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေနသည္ကို အားလုံးေတြ႕ျမင္ၾကားသိၾကရေပၿပီ။

ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္လည္း ကြဲေနေသာမွန္တစ္ခ်ပ္ကဲ့သို႔ မည္သို႔မွ် ဆက္စပ္လို႔ရေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ NCA ေခ်ာ့လုံးျဖင့္ လည္း နစက က ျမဴဆြယ္သကဲ့သို႔ NCA ကို အမွ်င္မျပတ္ႏိုင္ေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ေနရသည္။

တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးသည္ အသက္လုပြဲပမာ အေရးႀကီးသည့္အထဲ အာဏာလုပြဲက ေပၚေပါက္လာသည္။ ႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေျဖရွင္းမည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္သည္လည္း တစ္စခန္းရပ္ ေတာ့သည္။
ကဲ … ခုေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ခုလိုပုံမ်ိဳးျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ၾကပါေတာ့မည္လဲ။
ဒီမိုကေရစီေရာင္နီသန္းခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္အိပ္မက္ကေလး မက္ခြင့္ရွိေသးသည္ဟု ထင္ထားရာမွ ဖက္ဒရယ္ လငပုပ္ ဖမ္းသြားေခ်ၿပီတကား။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၄)ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ျပည္နယ္(၁၃)ခုျဖင့္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း အျခားျပည္နယ္ေလးမ်ားက လာေရာက္ေပါင္းစည္းလာ မႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္(၅၀) ျဖစ္လာခဲ့သည္။
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလာရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ
၁။ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားလိုမႈေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို လက္နက္အားကိုးသည့္ နည္းျဖင့္ အသုံးျပဳလိုျခင္း
၂။ စီးပြားေရးတိုးတက္လိုမႈေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံက တစ္ႏိုင္ငံကို စစ္ေရးနည္းျဖင့္ အႏိုင္မက်င့္ဘဲ အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း
၃။ ျပည္ပအႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္၍ ေပါင္းစည္းၾကျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းရာတြင္
၁။ ႏွစ္ျပည့္တစ္ျပည္အျဖစ္ ေပါင္းျခင္း
၂။ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ေပါင္းျခင္း တို႔ရွိသည္။
ႏွစ္ျပည့္တစ္ျပည္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းၾကသည့္အခါ ပါဝင္သည့္ႏိုင္ငံအသီသီးမွာရွိသည့္ မူလပထမ သီးျခားထင္ ရွားရွိသည့္ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာ(Characteristic)မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ေပါင္းစည္းရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံအားလုံး အတြက္ သီးျခားထင္ရွားသည့္ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ထိုလကၡဏာသစ္သည္ မူလ အသီးသီးႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ အစိုးရမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ထိုႏိုင္ငံအားလုံးအတြက္ ဗဟိုအစိုးရတစ္ခုသည္ ေပၚေပါက္ လာသည္မွစ၍ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းရွိသည့္ တစ္ျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံ(Unitary State) ျဖစ္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္တိုင္းကို တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည့္ အေျခခံကိုတည္ေဆာက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အသက္သြင္းပုံေဖာ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္(၅၀)၌ အစိုးရအဖြဲ႕ (၅၀)ရွိၿပီး ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ေပါင္းလ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕ (၅၁)ဖြဲ႕ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း သုံးရာေက်ာ္ကတည္းက အေျခခံတိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး (Nation Building) ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံကို
ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး(State Building) ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ စုေပါင္းဘဝမ်ိဳး ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ရသည္ကို ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး (State Building) ဟုေခၚပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုတည္ေဆာက္လ်င္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တရားဝင္ အာဏာတည္ၿမဲေစရန္
၁။ တရား႐ုံးမ်ား
၂။ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား
၃။ စစ္တပ္
၄။ အေျခခံဥပေဒ
၅။ ဒီမိုကရက္တစ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတို႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ေဘာင္ခတ္ရပါသည္။

အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ဖန္တီးပုံေဖာ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး (Nation Building) ဆိုသည္မွာ သမိုင္းတင္ႏိုင္သည့္ကာလတစ္ခုအတြင္း
၁။ ဘုံယဥ္ေက်းမႈစ႐ိုက္
၂။ ဘုံတန္ဘိုး
၃။ အမ်ားသုံးဘာသာစကား
၄။ ဘုံအမွတ္အသားသ႐ုပ္ အေျခခံမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးသည္ ပို၍ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၿပီး ပို၍ခက္ခဲႏိုင္သည္။ လူမ်ိဳးစုအားလုံး မိသားစုစိတ္ ဓာတ္ေမြးျမဴႏိုင္ရန္ အမွတ္အသားသ႐ုပ္တစ္ခုႏွင့္ ဆြဲစုႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ရသည္။
ပါဝါအမာျဖစ္ေသာ စစ္အင္အား (Military Power)ျဖင့္ ႏိုင္ငံထူေထာင္၍ ရခ်င္ရမည္။ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး တြင္ စစ္အင္အားသည္ အလုပ္မျဖစ္ေပ။ စစ္ဖက္လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေပၚ ေပါက္လာၿပီး ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈအင္အား ပ်က္ျပားၾကရသည္။

ဥပမာျပရလ်င္ အၾကမ္းဖက္သမား ပုန္းေအာင္းခိုလႈံသည္ဟု ယူဆ၍ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစ္စတန္ကို အေမရိကန္က စစ္ေရးျဖင့္ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ႐ိုက္သြင္းပုံေဖာ္မည္ဟု ေမွ်ာ္ မွန္းထားေသာ္လည္း ထင္သလို ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ယခု အေမရိကန္တပ္မ်ား အာဖဂန္နစ္စတန္မွ ဆုတ္ခြာေနခ်ိန္တြင္ တာလီဘန္မ်ားက တိုင္းျပည္၏တစ္ဝက္ကို သိမ္းထားလိုက္ႏိုင္ၿပီ။ အေမရိကန္အကူအညီျဖင့္ စစ္ေရးအသာျဖင့္ ႏိုင္ငံ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး (Nation Building)ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ အဖန္တရာေၾကေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမွာ လဲ။ တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်မွာစိုးလို႔ အေၾကာင္းျပ အာဏာသိမ္းလိုက္၊ တိုင္းျပည္က ေခ်ာက္ထဲက်လိုက္ႏွင့္ ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္ ပုံျပင္က မဆုံးေတာ့ေပ။ မတူကြဲျပားမႈမ်ိဳးစုံလွေသာ တိုင္းျပည္တြင္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး တည္ ေဆာက္ရန္ မလြယ္သည့္အထဲ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား အနာဂတ္ေပ်ာက္ကုန္ၾကၿပီ။ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား အတြက္ လုံၿခဳံသည့္ တဲေလးတစ္လုံးပင္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ အခက္ႀကဳံေနရေခ်ၿပီ မဟုတ္ပါလား။

ေဖာင့္ဖ