Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ဘန္ေကာက္ျပန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပင္ဆင္ထားရန္လိုၿပီ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ဘန္ေကာက္ျပန္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ျပင္ဆင္ထားရန္လိုၿပီ (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1485

(အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ လူငယ္၊ လူလတ္ပုိင္းမွစ၍ လူႀကီးပိုင္းအထိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္ သက္လာလွ်င္ မၾကာခဏ ၾကားသိရသည့္ စကားလံုးအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ ယင္းမွာ “ဘန္ေကာက္ တက္မယ္”၊ “သူ႔မိဘ ေတြ ဘန္ေကာက္မွာ”၊ “ဘန္ေကာက္က ျပန္လာတယ္”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္မႈ အေျခအေနကို ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းသို႔အလုပ္သြားလုပ္ကိုင္ေနမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အ ေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္မွ သြားေရာက္သူ ၃၀၄,၉၈၀ဦးရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၁၆၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းေျခာက္ေထာင္)ေက်ာ္မွာ ေယာက်္ားေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဒဏ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ဆယ္သန္းေက်ာ္ ရွိသြားၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းမွစ၍ ထုိင္းသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္္လုပ္ေနသူမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ တဖြဲဖြဲ ျပန္ဝင္ လာေနၾကသည္မွာ ေမလပိုင္းအထိ ျဖစ္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူသံုးသိန္းေက်ာ္ ထုိင္းသို႔ သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ျပႆနာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနမွာ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား တစ္သိန္းေက်ာ္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည့္အတြက္ အလုပ္သ မားဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ျပန္လာရဖြယ္ရွိေနသည္။

၎အျပင္ ေနရပ္ျပန္လည္ေရာက္ရွိသူ အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရာ ရပ္ရြာအ တြင္း ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ရန္ထက္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔သာ ျပန္လည္သြားေရာက္ကာ လုပ္ကိုင္လုိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းအ စိုးရ၏ ကပ္ေရာဂါကာလ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်လာေသာ္လည္း ေရာဂါကူးစက္မႈ တားဆီးခ်က္မ်ားမွာ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ လုပ္အားခမွ ရရွိလာေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို မိသားစုစား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေနရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဇာတိေျမ ျပန္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ေငြမွာ ေရတိုအခ်ိန္၌ မသိ သာေသးေသာ္ျငား ေရရွည္ဘ၀ရပ္တည္ေရးမွာ ထင္သာျမင္သာစြာ ခက္ခဲလာမည့္အေျခအေနရွိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကူးသန္းသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္းေၾကာင့္ လစဥ္ က်ပ္ ဘီလီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍ ဝင္ေငြ ဆံုး႐ံႈးသည့္အျပင္ ထုိင္းတြင္ အလုပ္သြားလုပ္သူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေနၾကသည့္ နယ္စပ္ရွိ ႏွစ္ႏုိင္ငံကူးသန္းကာ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ တႏိုင္တပိုင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူေနၾကသည့္ ေန႔တဓူဝ ၀မ္းစာရွာေနၾကရ သူမ်ားလည္း အလုပ္ပါးကာ ဝင္ေငြေလ်ာ့ေနၾကသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေရး အစီ အစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဘတ္ဂ်က္မည္မွ်ခြဲေဝေပးသြားမည္ကိုမူ တိတိက်က်မသိရ။ ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းထိခိုက္မႈ၊ ထုိင္းျပန္အလုပ္သမား မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးထိခိုက္မႈတို႔အေပၚ မည္သို႔ကုစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ကိုလည္း မသိရဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

မၾကာမီကာလအတြင္း မိုးစပါးစိုက္ရာသီ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို ဝင္ကူရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိလယ္ယာက႑မွာ ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား မလာေသး မွီကာလ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို အထိုက္အေလ်ာက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ ဥပမာ – ျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မိုးစပါးစိုက္ဧက ၁၉၀,၀၀၀ အတြက္ သြင္းအားစုမ်ား ပိုပံ့ပိုးေပးရန္စသျဖင့္ ကူညီေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြပံ့ပိုးသြားရန္ လိုအပ္သည္။

လက္ရွိ ထုိင္းျပန္မ်ားတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သယ္ေဆာင္လာျခင္းရွိမရွိကို ျပည္နယ္အစိုးရက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း ေရရွည္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လမ္းညႊန္မည့္အခ်ိန္ ကိုမေစာင့္ဘဲ မိမိတို႔ျပည္နယ္ အတိုင္းအတာအားျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် တီထြင္ႀကံဆကာ နည္းလမ္းရွာရင္း ေရတို၊ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား သမာသမတ္က်က် ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားေစလိုပါသည္။