Home သတင္း ကရင္လူငယ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား အသိအျမင္ဖလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္

ကရင္လူငယ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား အသိအျမင္ဖလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္

1969

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

လတ္တေလာေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာအသိ ပညာမ်ားကုိ ကရင္ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား ပုိမုိသိရွိနားလည္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖားအံခ႐ုိင္၊ ပုိင္က်ဳံၿမဳိ႕နယ္၊ ထီးကေဟာေက်းရြာ သူးမြဲကုိယ္ထူကုိယ္ထအထက္တန္းေက်ာင္း၌ အသိအျမင္ဖလွယ္မႈဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆုံပြဲ တစ္ခုကုိ ၾသဂုတ္လ၂၈ မွ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ယက္အဖြဲ႔-KSNGမွ ဦးေဆာင္ၿပီး KNU -ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အတြင္းရွိ ကရင္ပညာေရးဌာန -KED အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၆)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ကရင္လူငယ္တုိ႔ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကြန္ယက္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေစာေစးမူးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေတြအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမွာ လူငယ္ ေတြက အဓိကက်တယ္။ လူႀကီးေတြက အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိပဲ လုပ္ေဆာင္လုိ႔ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္လာမဲ့ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ လူငယ္ေတြကုိ အားေပးအားေျမာက္မႈက တအားနည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြက သူတုိ႔ ဘယ္ပုံစံ၊ ဘယ္က႑ကပါဝင္ရမလဲဆုိတာ နားမလည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကုိ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာပါ” ေျပာသည္။

သုံးရက္တာျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါ လူငယ္ေတြ႔ဆုံဖလွယ္ပြဲသုိ႔ ေကာ္လားေဟး၊ နယ္ခုိ႔ခီး၊ ဖားအံခ႐ုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း၊ မယ္လာအားခီး၊ သူးမြဲကုိယ္ထူကုိယ္ထအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဝေစာ စသည့္ ေက်ာင္း(၆) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကရင္လူငယ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်ား/မတန္းတူေရး၊ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လာေရာက္ဦးေဆာင္ၿပီး လူငယ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္လူငယ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား အသိအျမင္ဖလွယ္ပဲြ ( Photo_KIC)

မယ္လာအားခီး ေက်ာင္းဆရာက ေစာလားဆဲခမ္းက “ဒီေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈကေန ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အသိ ပညာေတြ လာေရာက္ေဝမွ်ေပးမႈအရ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ နဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ဟာေတြကုိ ပုိနားလည္သေဘာေပါက္လာတာေပါ့။ ဒီလုိအစီအစဥ္မ်ဳိးမ်ားမ်ားရွိျခင္းျဖင့္ လူငယ္ ေတြအၾကား အသိပညာပုိတုိးပြားၿပီး အျမင္ေတြ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာမယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္အမ်ဳိးသားအတြက္ ပုိလုပ္ ေဆာင္ေပးႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြ ပုိရွိလာမွာပါ ”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္ကုိ ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဦးေဆာင္၍ ကရင္ပညာေရးဌာန၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး-KWO၊ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္လူမႈေရး ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္(KESAN)ႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ရင္းစြန္႔ခြာရသူ ကရင္ျပည္သူမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ-CIDKP အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။
KSNGမွဦးေဆာင္ၿပီး ကရင္လူငယ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားအသိအျမင္ဖလွယ္ျခင္းကို အစုိးရႏွင့္ KNUတုိ႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကာလအတြင္း၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစ၍ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။