Home ရုပ်သံ အံတူၢ်ထၣ်ကီၢ်ပူၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဒဲက၀ီၤဖိဘၣ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူလၢတၢ်ထၢဆဲးဆါအီၣ်တလးအီလၣ်ဒီး ကုၤတလးအီဒံၣ်

အံတူၢ်ထၣ်ကီၢ်ပူၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဒဲက၀ီၤဖိဘၣ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူလၢတၢ်ထၢဆဲးဆါအီၣ်တလးအီလၣ်ဒီး ကုၤတလးအီဒံၣ်

44

gN79NTI8PSs