Home ရုပ္သံ Radio Karen :ေနာ္မုေနာ္အား သတ္ျဖတ္မႈအေပၚ တရားစီရင္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းအတြက္ KPSN က ရႈတ္ခ်။

Radio Karen :ေနာ္မုေနာ္အား သတ္ျဖတ္မႈအေပၚ တရားစီရင္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းအတြက္ KPSN က ရႈတ္ခ်။

688