Home ရုပ္သံ Radio Karen:KNU မူတေရာ္ခရိုင္အတြင္း တပ္မေတာ္ဘတ္မွ လက္နက္ၾကီးလက္နက္ငယ္မ်ားပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြြာသားတစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိ။

Radio Karen:KNU မူတေရာ္ခရိုင္အတြင္း တပ္မေတာ္ဘတ္မွ လက္နက္ၾကီးလက္နက္ငယ္မ်ားပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြြာသားတစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိ။

707