Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကရင္တို႔သာ ပံုေဖာ္ေပးရမည့္ ကရင္ပါတီမ်ား (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

ကရင္တို႔သာ ပံုေဖာ္ေပးရမည့္ ကရင္ပါတီမ်ား (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

1692

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ကရင္တို႔သာ ပံုေဖာ္ေပးရမည့္ ကရင္ပါတီမ်ား

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား လ်ာထား၊ ေရြးခ်ယ္ေရး သတင္းမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ ေဆာင္ေနေစကာမူ ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခ်ိန္နီးကပ္လာၿပီးျဖစ္သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးတို႔က ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရသည္။

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ ရာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ႀကီး/ငယ္ မေရြး ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္၊ အတည္ျပဳေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ကရင့္ႏုိင္္ငံေရးပါတီ အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေနာ္အုန္းလွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္အေပၚ အားေပးမႈ မ်ားအျပင္ ေ၀ဖန္သံမ်ဳိးစံုထြက္လာသည္။ သူမအေနျဖင့္ ကရင္ပါတီမ်ားထက္ ယခင္ကတည္းက ေရရွည္ လက္တြဲခဲ့ သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သေဘာမ်ဳိးဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ ကရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အႏုိင္ရရွိရန္ ၀န္းရံေပးမည့္ လူငယ္မ်ားလည္းရွိေနသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး စိတ္အားသန္ၿပီး အလားအ လာရွိေသာ ကရင္လူငယ္အခ်ဳိ႕က ကရင္ပါတီမဟုတ္သည့္ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အေနအထား လည္း ရွိသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကရင္ပါတီမ်ား၏ စည္း႐ံုးေရး အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ မည္သည့္အတြြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ပါတီတာဝန္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ ကရင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း ဆန္းစစ္ၾကရန္ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရး အစျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားစြာ ပိုမိုေပၚထြက္လာၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း မိမိတို႔လူမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကို အသီးသီးတည္ေထာင္လာၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကရင္ ပါတီမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္မွာ အားလံုးအသိ ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားစုေပါင္းေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ရိွသင့္သည္မွာ ျငင္းဆန္စရာ မလိုသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးစာရင္းဝင္သည့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ကရင္ပါတီမ်ား ရွိရန္လိုသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ကရင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အေျခခံ ရပုိင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရး၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အပါအ၀င္ က႑စံု ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ ေရွ႕တြင္ မားမား မတ္မတ္ရပ္တည္ေပးမည့္ ေသြးရင္းသားရင္း ကရင္ပါတီမ်ားရွိရန္လိုသည္။ မိမိတို႔တန္ဖိုးထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အလံေတာ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားသီခ်င္းမ်ား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ကရင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္မွာ ကရင့္သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ အထင္အရွားေတြ႔ႏုိင္သည္။

ကရင္ပါတီမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္မူဝါဒရွိသည့္ ပါတီမ်ားရွိသလို ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပါတီမ်ားလည္းရွိသည္။ ဦးေဆာင္သူမ်ားတြင္လည္း စီမံခန္႔ခြဲေရး အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ားရွိသ လို ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဖက္ဖက္ကို သိနားလည္ ျဖတ္သန္းလာၾကသူမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။

ကရင္ပါတီမ်ား အင္အားနည္းသည္ဟုဆိုကာ အျခားပါတီႀကီးမ်ားကိုယ္စားျပဳၿပီး ကရင့္အေရး လုပ္ေဆာင္မည္မွာ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမရွိ မ်က္ေမွာက္ပကတိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ တုိက္တြန္းလိုသည္။ ကရင္ပါတီမ်ားသည္ တစ္ပါတီမက ရွိေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ႏွင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စသည္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမထပ္ဘဲ မဲျပား မျပန္႔သြားေစရန္ တစ္နည္းတစ္လမ္းျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။

ပါတီမ်ား၏ မူဝါဒမ်ား အားနည္းလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားၾကသည့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားက တည့္မတ္ေပးရန္လိုသလို မူဝါဒ ခုိင္မာသည့္ပါတီမ်ားကိုမူ အင္အားေကာင္းရန္ ဝန္းရံရမည္သာျဖစ္သည္။ အလားတူ ကရင္ပါတီမ်ားကလည္း မိမိ လူမ်ဳိးမ်ားေရွ႕ေရးအတြက္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာမူ၀ါဒ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ရဲ၀ံ့ခိုင္က်ည္စြာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ျပရင္း ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ အနာဂတ္ကို ကရင္ပါတီ ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ အျပန္အလွန္ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္သြားရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။