Home သတင္း ကရင့္ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဥကၠ႒ႀကီး မန္းဘဇန္

ကရင့္ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဥကၠ႒ႀကီး မန္းဘဇန္

3150

မန္းထိန္ဝင္းစိန္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ရက္)

ဥကၠ႒ႀကီးမန္းဘဇန္သည္ ယုဒသန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္ပါဝင္စားၿပီး ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ခဲ့ရံုမက ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သားသပိတ္တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔ အေမရိကန္သမၼတ ဖရန္ကလင္ဒီရုစဗဲ့ႏွင့္ ၿဗိ တိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အတၱလန္တိတ္စာခ်ဳပ္ (Atlantic Charter) အရ စစ္ႀကီးၿပီးလွ်င္ ကိုလို နီႏိုင္ငံမ်ား လြတ္လပ္ေစရမည္။ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ပါက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေစရမည္ ဟူေသာသေဘာထားေၾကာင့္ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကား လာခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ျပင္ဆင္ခ်ိန္ႏွင့္အတူ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားတို႔လည္း ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားလာၾကသည္။ ရန္ကုန္ရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Karen Central Organization-KCO) ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မအူပင္ၿမိဳ႕ကရင္အမ်ိဳး သားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္လုပ္ေနသူ မန္းဘဇန္လည္း မအူပင္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။
၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အလံုရပ္ကြက္ရွိ ဗင္တန္ခန္းမတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ က မၻာႏိုင္ငံေရး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား မိမိတို႔၏အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အင္ အားစုစည္းမႈအျဖစ္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း(KNA)၊ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္း(BKNA)၊ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ကရင္္ဗဟိုအဖြဲ႔၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည့္ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔(KYO) ေလးဖြဲ႔ကိုေပါင္း၍ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည့္(KNU)တြင္ မန္းဘဇန္သည္ ဗဟိုအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း လြတ္လပ္ေရးအ ႀကိဳရည္မွန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွ ေသြဖည္ကာတစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔ တြင္ နုအက္တလီစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၃)ရက္ေန႔တြင္ (KNU)မွ ဖဆပလအစုိးရထံ ကရင္ျပည္နယ္အေရးကို တင္ျပခဲ့ရာ ဖဆပလအစိုးရမွ ကရင္ျပည္နယ္လိုခ်င္သူမ်ားသည္ လူနည္းစုႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ကိုင္တုတ္ဟု ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (KNU)၏ ေတာင္းဆိုမႈ ပိုမိုေလးနက္ေစရန္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ျပည္လံုး ကရင္လူထုအင္အား (၄၅၄,၁၀၀) ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ကရင္လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၆)ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလအစိုးရမွ (KNU)အား ေခၚ ယူေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဦးႏုမွ ကရင္ျပည္နယ္အေရးကို အေျခခံဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုရန္(သို႔မဟုတ္)တိုက္ယူရန္ နည္းလမ္း (၂)သြယ္သာရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။¬
ဖဆပလအစိုးရသည္ ကရင္ကိုဆက္လက္တိုက္ရန္ ဗကပႏွင့္ေစ့စပ္ရာမေအာင္ျမင္သျဖင့္ ဦးႏုမွ ေစာဘဦးႀကီး ထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ ေစာဘဦးႀကီး၊ မန္းဂ်ိမ္းထြန္းေအာင္၊ ေစာဘဲေလႏွင့္ ဘိေရွာ့ဝခ္တို႔ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ (KNDO) တပ္ရွိ လက္နက္မ်ားကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၈)ရက္ေန႔ သမိုင္းရပ္ကြက္ရွိ ဦးေသာ္(ပန္းကန္စက္)တြင္ အပ္နွံရန္၊ ေစာဘဦးႀကီးအားျပည္နယ္စံုစမ္းေရးေကာ္ မရွင္တြင္ ကရင္ျပည္အေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ လက္နက္ခ်ေရးအစီအစဥ္ ေရာက္သြားသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ (KNDO)ဥကၠ႒မန္းဘဇန္မွ ရန္ကုန္ကိုသြားၿပီး ဆာဘဦး၊ ဖဆပလႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအးေမာင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ကရင္ျပည္နယ္အေရးကိုတင္ျပထားၿပီး ၎ကိစၥ လက္ခံရင္ ျပႆနာေျပလည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ ဆာဘဦးမွ အန္ကယ္ဘာမွမေျပာလို အန္ကယ္ေျပာရင္ အန္ကယ္လည္ပင္းျပတ္သြားမယ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအးေမာင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုုရာတြင္ ေစာဘဦးႀကီးလက္ခံတာကို ခင္ဗ်ားတို႔လက္မခံရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုက္ရမွာပဲဟု ၿခိမ္းေျခာက္စကားေျပာခဲ့ႀကသည္။ မန္းဘဇန္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြလာေရာက္ေဆြးေႏြးတာ လက္နက္ခ်ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္္ျပထားတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ကိစၥ ေျပလည္ရင္ျပႆနာကၿပီးတာပဲ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီးအေၾကာင္းျပန္ၾကားမယ္ေျပာၿပီး အင္းစိန္ကို ျပန္လာခဲ့သည္။

အင္းစိန္ရွိ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေစာဟံတာသာေမႊး၊ မန္းဘဇန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုင္းေက၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္စိန္ တို႔မွ စစ္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးမေျပလည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာရျခင္္းျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ကရင္ျပည္နယ္အေရးလက္ခံျခင္းျဖင့္သာ ျပႆနာေျပလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရး ထိုးျပန္ၾကားလိုက္ရာ (KNU)ႏွင့္ ဖဆပလတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဖဆပလတပ္မွ အင္းစိန္ကိုျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၉ )ရက္ေန႔မွစ၍ တပ္မေတာ္ ေလတပ္ႏွင့္ လွိဳင္ျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေမယုစစ္သေဘၤာျဖင့္ အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ (KNU)ႏွင့္ (KNDO)ေခါင္း ေဆာင္မ်ားလည္း ခံစစ္ေသသည္ မိမိေသတြင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ စစ္သေဘာတရားအရ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၁)ရက္ေန႔ ညတြင္ အင္းစိန္မွ ဆုတ္ခြာၿပီး လွိဳင္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ကူခဲ့ရာ အင္းစိန္တိုက္ပြဲသည္လည္း ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ(၃၁) ရက္မွ ေမလ(၂၁)ရက္ေနအထိ ရက္ေပါင္း(၁၁၁)ရက္ၾကာခဲ့သည္။

အင္းစိန္မွ ဆုတ္ခြာခဲ့ၿပီး ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ၾကာအင္းေဇာင္းရြာတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ အေရွ႕တိုင္းသို႔ ေစဘဦးႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုင္းေကႏွင့္ စေကာေမာေလး(ခ)ေစာေမာင္ေမာင္သန္းတို႔ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတိုင္းတြင္ ေစာဟံတာသာေမႊး၊ မန္းဘဇန္တို႔ဦးေဆာင္ရန္ တာဝန္ခြဲခဲ့သည္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၇)ရက္ေန႔ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာကုန္းတြင္ မန္းဘဇန္ ဥကၠ႒၊ မန္းညြန္႔ဆိုင္ အတြင္ေရးမွဴးတို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း(KNU)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္မႈံ၊ တပ္မ(၇)ခုျဖင့္ တပ္မမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ျမသန္းႏွင့္ ဗိုလ္ပုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ဥကၠ႒ႀကီးမန္းဘဇန္သည္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါတီ-တပ္မေတာ္-တပ္ေပါင္းစုရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ နိုင္မည္ျဖစ္၍ ဘံုရန္သူကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အနန္းကုန္း ရြာတြင္ ဗကပႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ သခင္ဇင္-မန္းဘဇန္(ဇင္-ဇန္) စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၉ )ရက္ေန႔ တြင္ ေစာဟံတာသာေမႊးႏွင့္ မန္းဘဇန္တို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ေျမာင္းျမခရိုင္၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ ပါးရိုက္ေတာင္တန္း(ပရိုက္ဟု အသံထြက္သည္)ရြာတြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတိုင္း (KNU)ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး သည္ သီးျခားျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဗမာျပည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း သံုးသပ္ခ်က္အရ ကရင္ျပည္နယ္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ဗမာျပည္မမွ ခြဲမထြက္သည့္ ပူေပါင္းေနထိုင္ျခင္းလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎လမ္းစဥ္ကို (KNU)၏ ဒုတိယလမ္းစဥ္ဟုေခၚဆိုၿပီး ကြန္ဖရင့္ကိုလည္း ဝိန္႔ေထာင္ကြန္ဖရင့္(ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကြန္ဖရင့္)ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂရက္ေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ (KNU)ပါတီ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီကို မန္းဘဇန္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကရင့္လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္အား- (၁) ကရင္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Karen People Liberation Army-KPLA) (၂) ကရင္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးေျပာက္က်ားတပ္ ( Karen People Guerrilla Force-KPGF) (၃) ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (Karen National Defense Organization-KNDO) ဟူ၍ တပ္မေတာ္(၃)ရပ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၉ )ရက္ေန႔ ပဲခူးရိုးမတိုင္း(KNU)ပါတီကို ဥကၠ႒ေစာမ်ိဳးေသြး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ေအးဟန္ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕တိုင္းေမာကို ကရင္အမ်ိဳး သားကြန္ဂရက္တြင္ ေစာဟံတာသာေမႊး ဥကၠ႒၊ မန္းဘဇန္ ဒုဥကၠ႒(၁) (ႏိုင္ငံေရးတာဝန္)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေမာင္ ဒုဥကၠ႒ (၂) (ကာကြယ္ေရးတာဝန္)၊ စေကာလယ္ေတာ အတြင္းေရးမႉး(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္)တို႔ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (Karen Revolutionary Council- KRC)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယလမ္းစဥ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

(KNUP) ဘက္မွ လက္ဝဲဆန္ေသာအယူအဆႏွင့္ KRC အတြင္းမွ လက်္ာဆန္ေသာအယူအဆႏွစ္ခုတို႔သည္ အ ခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ကရင္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီအလံေအာက္တြင္ စုစည္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လ(၂၀)ရက္ေန႔ ကေဆာဝါးညီလာခံတြင္ ေစာဟံတာသာေမႊးမွ မိမိကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယလမ္းစဥ္ကို ဆန္႔ က်င္ၿပီး အယူဆအသစ္တစ္ခု တင္ျပလာခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ားကလက္မခံႏိုင္သည့္အခါ ေစာဟံတာသာ ေမႊးမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္(၁၀)ဦးျဖင့္ ခြဲထြက္သြားခဲ့သည္။ ကရင့္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံသ ေဘာထားကြဲျခင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ျပန္သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လိုင္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေခၚယူခဲ့သည္။ စစ္ေျမျပင္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ စားပြဲဝိုင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ သင္းကြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းထက္ စည္းေပါင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္သာ ေအာင္ပြဲခံ ႏိုင္သည္ျဖစ္သျဖင့္ (KNUP)မွ (KRC)ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း (KRC) မွ လက္မခံဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သီးျခားသြားေရာက္ခဲ့သည္။ (KNUP)မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ ေပါင္းစု (မဒညတ)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မန္းဘဇန္ႏွင့္ ဗကပသခင္တင္ထြန္းတို႔ ဦးေဆာင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအား သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာေနရန္၊ သြားလိုသည့္ေနရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္၊ အင္အားစာရင္းေပးရန္၊ စည္းရံုးေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔ သတ္လာသျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ (မဒညတ)ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ (KRC)သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရထံ အညံ့ခံပူးေပါင္းခဲ့သည္။

(KNUP)တြင္လည္း တရုတ္ျပည္ယဥ္ေက်းမႈေတာ္္လွန္ေရးကိုလက္ခံသည့္ အုပ္စုႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီအျဖစ္ ဒုတိယလမ္းစဥ္ကိုသာလက္ခံသည့္ အုပ္စုဟူ၍ အေတြးအေခၚ ႏွစ္ခု အက္ေၾကာင္းေပၚလာရာမွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လိုင္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေကာ္ထူးႏွင့္ဗိုလ္က်င္ေဖတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ (KNUP)ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးကို ပဲခူးရိုးမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေခၚယူခဲ့ရာ ဥကၠ႒ႀကီးမန္းဘဇန္မွ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ (KNUP)ႏွင့္ ကင္းကြာ ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ (KNU)ပါတီအတြင္းအယူအဆ ကြဲေနခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမမွ အေရွ႕တိုင္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးေကာင္စီ (Karen National Liberation Council-KNLC)ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ (KNLC)မွ (KNUP)၏ ဒုတိယလမ္းစဥ္ ထဲမွ နယ္ခ်ဲ႕ပေဒသရာဇ္ႏွင့္ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဆန္႔က်င္ေရးကို လက္ခံသျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္(Karen National United Front-KNUF) ေကအဲန္ယူတပ္ဦးကို ဥကၠ႒မန္းဘဇန္၊ ဒုဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမတို႔ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ (KNUF) ညီလာခံတြင္ (KNUF)ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး (KNU)အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔ ပဲခူးရိုးမတြင္ (ဗကပ)ေခါင္းေဆာင္သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ရန္ သူသည္ (KNUP)ကို ဆက္လက္ေခ်မႈန္းရန္ စီစဥ္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အဖက္ဖက္မွ ၾကပ္တည္းလာမႈအေပၚ ကရင္ျပည္သူတို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ကရင့္ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္မႈကို (KNUP)သည္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕တိုင္းရွိ(KNU)သည္ လည္းေကာင္း၊ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ (KNUP)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္ ဦးေဆာင္ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တပ္မႉးတပ္သားမ်ား၊ ရဲေမနန္႔က်င္ေရႊ(ပဒိုမန္းရွာဇနီး)ဦးေဆာင္ရဲေမမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၀၀)ေက်ာ္ တို႔ ရန္သူႏွင့္တိုက္ပြဲၾကားမွ အေရွ႕တိုင္းသို႔ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ပဲခူးရိုးမမွစတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္အတြင္း ကူးခဲ့ရာတြင္ က်ားမအပါအဝင္ရဲေဘာ္ ရဲေမ(၉)ဦး ေရနစ္က်ဆံုးၿပီး ေသနတ္(၂၄)လက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။

ေမလအတြင္း(KNU)ဗဟို ႒ာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခ်ီတက္ေရး(တရုတ္ျပည္)မွ ျပန္ဆင္းလာသည့္ (KNUP)ႏွင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေပါင္းစည္းမိၾကသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇြႏ္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ (KNUP)ႏွင့္ (KNU)ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဗဟိုညီညြတ္ေရးေကာ္မတီတို႔ ညွိႏိုင္းသေဘာတူညီမႈအရ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ (KNU)အျဖစ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းၾကရာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ အကြဲအၿပဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းလိုက္သည့္ (KNU)တြင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တခ်ိန္က လက္ဝဲဘက္အယူအဆသန္သူမ်ားႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက်္ာအယူအဆသန္သူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ(KNU)အေျခခံေဒသသည္လည္း ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္စပ္ေနျခင္း စသည့္အ ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ထိုးဝါးလိုေဒသ ဗဟိုေကာ္မတီအေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠ႒ႀကီး မန္းဘ ဇန္အစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမကိုလည္းေကာင္း ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ပဒိုသာျပည့္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အား ေျပာင္း လဲတာ ဝန္ေပးေရြးခ်ယ္ၿပီး မန္းဘဇန္အား နာယကေနရာတြင္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ မန္းဘဇန္မွလည္း မိမိအသက္ရွင္ေနသမွ် ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ (KNU)မကြဲေစရဟူေသာစိတ္ျဖင့္ နာယကေနရာတြင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းအေကြ႔အလွည့္အနိမ့္အျမင့္ၾကား ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ဥကၠ႒ႀကီးမန္းဘဇန္သည္ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္လာၿပီး အိုမင္းမစြမ္း မ်က္ေစ့ႏွစ္ကြင္းမျမင္ရသည္အထိ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းေဘး အင္ဖက္မိုး ဝါးထရံကာပ်ဥ္ ခင္းအိမ္ကေလးတြင္ ေန႔အခါပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ညအခ်ိန္တြင္ အိပ္ယာထက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေရဒီယိုတစ္လံုးျဖင့္ သတင္းမ်ားကိုနားေထာင္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ေသာ္လည္း ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ မည္သည့္အခါမွ် အ ညံ့ခံသည့္စိတ္ဓါတ္မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အိမ္ခန္းအျပင္ သားသမီးသမက္ေခၽြးမမ်ား ငိုသံၾကားသျဖင့္ သတိေမ့ေမ်ာ ေနသည့္ ဇနီးေဒၚၾကည္ၾကည္ထံသို႔ ဥကၠ႒ႀကီးမန္းဘဇန္ စမ္းတဝါးဝါးျဖင့္ အိမ္ေရွ႕ခန္းသို႔ထြက္လာရာ ခ်စ္ဇနီးေဒၚၾကည္ ၾကည္အနားတြင္ထိုင္၍ ေနာက္ဆံုးအနမ္းျဖင့္ – (ၾကည္ေရ သခင္ခရစ္ေတာ္ဆီ မင္းအရင္သြားႏွင့္ ငါေနာက္က လိုက္လာ မယ္။ ေတာ္လွန္ေရးခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ရန္သူဖမ္းဆီးမႈ၊ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ငါ့ကိုပါရမီျဖည့္ခဲ့သလို ေတာ္လွန္ေရးအေပၚလည္း မင္းသစၥာရွိခဲ့တယ္။) တစ္ဆက္တည္း သားသမီးမ်ားဘက္သို႔လွည့္၍ မင္းတို႔ကိုဘာမွ အေမြေပးႏိုင္တာမရွိဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးအေမြပဲ ေပးႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ဥကၠ႒ႀကီးမန္းဘဇန္ အသံတိမ္ဝင္သြားခဲ့သည္။

ခ်စ္ဇနီးေဒၚၾကည္ၾကည္ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠ႒ႀကီးမန္း ဘဇန္လည္း ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ သားသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထာဝရခြဲခြာသြားခဲ့သည္။ မာနယ္ပေလာအာဇာနည္ကုန္းတြင္ ဥကၠ႒ႀကီးမန္းဘဇန္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚၾကည္ၾကည္တို႔ ထာဝရလဲွေလ်ာင္းေနေသာ္လည္း ကရင္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔အား ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး တာဝန္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မန္းထိန္၀င္းစိန္