Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1467

ျပည္တြင္း ကရင္စာသင္ၾကားေရး ဘယ္ဆီေရာက္ေနၿပီလဲ?

ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးေလးႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ ကရင္စာသင္ၾကား ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားတက္သေရာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေလ့ရွိသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းဖြင့္ခါနီးေရာက္တုိင္း ကရင္စာသင္ၾကား မည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ဆိုင္ရာေဒသရွိ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားက မြမ္းမံသင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္၌ ကရင္စာသင္ၾကားမႈသမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေခတ္တစ္ခ်ိန္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၁၂ခုႏွစ္တြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားဘာသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္စာကို ၄တန္းအထိ သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့သည္။ ၁၉၂၄ခုႏွစ္တြင္မူ ၇တန္းအထိ သင္ယူႏုိင္ခဲ့လို ၁၉၂၆ခုႏွစ္တြင္ ၁၀တန္းထိ ကရင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိခဲ့ ၿပီး ၁၉၃၆ခုႏွစ္တြင္မူ တစ္ျပည္လံုးရွိ ကရင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၁၀တန္းအထိ ကရင္ဘာသာျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခဲ့ ရသည္။ ထိုအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ကရင္စာေပကို ယေန႔ထိ မိမိတို႔ ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္စာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ကေလးမ်ား တျခားဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာ မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစုိက္မႈ အားနည္းသြားမည္ဟု စိုးရိမ္သည့္ မိဘႏွင့္ ဆရာအခ်ဳိ႕ရွိေနၾကသလို တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳသည့္ ဗမာ စာတစ္ခု တတ္ေျမာက္႐ံုႏွင့္လည္း ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီဟု နားလည္လက္ခံထားၾကသူ မိဘမ်ားကို အျပစ္မဆိုလုိေသာ္လည္း ယင္းမွာ အျပည့္အဝ မွန္ကန္ျခင္းမဟုတ္သည္ကို ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားတတ္ေစလိုသည္။

ကမၻာတြင္ လက္ရွိ စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔ဆိုလွ်င္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သာ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ပညာရပ္မ်ားကို ပညာေရးဆံုးခန္းတုိင္ထိ သင္ၾကားေအာင္ျမင္ကာ ဘာသာျပန္ေဆာ့ဝဲလ္ မ်ားျဖင့္ ကမၻာပတ္ သြားလာလႈပ္႐ွားေနသည္ကို ေလ့လာရင္း သတိျပဳသြားသင့္သည္။ မ်က္ေမွာက္ နည္းပညာေခတ္ႀကီးတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာရပ္မ်ား ေန႔စဥ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည္ကို အမွီလုိက္ကာ သင္ယူႏုိင္မွသာ ေခတ္ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ႏုိင္မည့္သေဘာ ရွိေနသည္။ ထို႔အတြက္ တုိင္းရင္းဘာသာသင္ၾကားမႈသည္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မွတ္ယူ၍ မရသလုိ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္သာ အဓိက အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနေပသည္။

အစိုးရ၏ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ကရင္စာသင္ၾကားေရး အေျခအေနမွာ ပံုမွန္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ထက္ မိမိတို႔စာေပကို သိရွိႏုိင္ေရး အေျခခံအေပၚ ျဖည့္စြက္ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ သင္ၾကားေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ “ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ” ဆိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔စာေပကိုလည္း ျပန္လည္ေလ့လာထိန္းသိမ္းၿပီး ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သင္႐ိုးညြန္းတမ္းတစ္ခုရွိမည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရးစနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးရာေရာက္သည္။ ထို႔အတြက္ ကရင္စာ ကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျဖစ္သေဘာ သင္ယူေနျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မရွိျခင္း၊ အရည္အခ်င္းထက္ အေရအ တြက္ကိုသာ ဦးစားေပး စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ေတြ႕က်က်၊ စနစ္တ က် ေအာက္ေျခမွစ၍ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးဟူသည္ စာေပ၊ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုသုခုမမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ယင္းလကၡဏာရပ္မ်ား ကင္းမဲ့ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ဆိုလွ်င္ လူမ်ဳိးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေျမၿမိဳ၍ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္၊ လူၿမိဳ၍သာ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ႏုိင္သည့္ ဆို ႐ိုးစကား ရွိေသာ္ျငား ယခုအေျခအေနမွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အဂၤါရပ္မ်ား တစ္စစီ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္အေရး ျဖစ္လာေနသည္။ ယင္းသို႔ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးလကၡဏာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရင္း လူမ်ိဳးအလုိက္၏ သမုိင္းေပးတာဝန္ စာေပထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္မႈကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသအသီးသီးရွိ ကရင္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား၊ ကရင့္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာ ေရးက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ဟန္ခ်က္ညီစြာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။