Home ထိပ္တန္းသတင္း NCA မထုိးရေသးသည့္ က်န္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာရန္ KNU ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို

NCA မထုိးရေသးသည့္ က်န္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္လာရန္ KNU ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုဆို

1924

ေမ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCAကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပါဝင္လက္မွတ္ မေရး ထုိးႏုိင္ေသးသည့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္လာရန္အတြက္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေမလ ၂၀ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္သည္။

KNU ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလးဝါးစခန္း၌ ေမလ ၁၆ရက္မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ အၿပီး အသစ္တက္လာသည့္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိပါလက္မွတ္မေရး ထုိးႏုိင္ေသးသည့္ အဖဲ႔ြမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံကာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု သေဘာ တူခဲ့ေၾကာင္း KNU၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ယခုလုိ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ေတာ့ နည္းလမ္းရွိသမွ်အကုန္လုံးေတာ့ ႀကိဳးစားသြားရမွာေပါ့။ ဆုိလုိခ်င္တာက က်ေနာ္တုိ႔ ေလာေလာဆယ္ လက္ မွတ္ထုိးထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ခ်ည္းကပ္တဲ့ပုံစံက တစ္မ်ဳိး၊ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိတဲ့ခ်ည္းကပ္မႈေတြနဲ႔ လုပ္သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိအေနအထားလဲဆုိတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ တဲ့အေပၚမွာပဲ မူတည္မွာေပါ့ေနာ္”ဟု ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ အေျခခံ မတူညီၾကသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ NCA ကုိ လက္မွတ္ထုိးသူႏွင့္ မထုိး သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၎ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ရွိေနသည့္အေနအထားအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရင္း အား လုံး အတူတကြ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ငါးရက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ ေကအဲန္ယူ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေကအဲန္ယူ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းရမည့္ ေကာင္စီ၊ ေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု အစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဒုဥကၠဌ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းမွ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ဒုဥကၠဌ (၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာအုိင္းဇက္ဖုိး၊ စစ္ဦးစီး ပထမတန္း G1 ဗုိလ္မႉးႀကီးေစာတာမလာ ေသာႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီပုိင္းတြင္ တာဝန္ယူထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွ ပဒုိေစာအယ္ကလူေစး၊ စီးပြားေရးက႑မွ ပဒုိေစာ တာဒုိမူး၊ လူမႈေရးတြင္ ပဒုိေစာဆဲပြယ္၊ လုံၿခဳံေရးပုိင္းတြင္ ေစာတာမူလာ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတတြင္ ေနာ္ခူခူဂ်ဴးႏွင့္ ခ႐ုိင္ ၇ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ပါ၀င္တက္ေရာက္သြားမည္ဟု ေကအဲန္ယူက ေျပာသည္။

က်င္းပရန္ ရက္ပုိင္းသာလုိေတာ့သည့္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေဝးကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႔အစည္း(EAOs) အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅၀ဦး တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္မေရး ထုိးထားရေသးသည့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားမႈရွိေနသည္။

ထုိသုိ႔ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံ မပါဝင္ႏုိင္ပါက အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ တစ္ ႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျဖမရႏုိင္ေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ဒုတိယ ဥကၠဌျဖစ္သူ ႏုိင္ဟံသာက ေမလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

(UNFC) အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ ေရးပါတီ(SSPP/ SSAA)၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ(ANC)ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU)တုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားရန္ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု UNFC ဘက္က ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူသည္ ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ ၈ဖဲြ႔တြင္ ပါ၀င္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ UNFC အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSA) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႔မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အပစ္မရပ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း ၁၃ဖဲြ႔ က်န္ရွိသည္။

ေမလ ၂၀ရက္ေန႔က ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ၏ ၁၆ႀကိ္မ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ဗဟုိ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးသုိ႔ ဗဟုိအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္ ၅၅ဦးရွိသည့္အနက္ ၅၁ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။