Home သတင္း တိုင္းရင္းသာဘာစကားျဖင့္ စာသင္ၾကားခြင့္ရေရး ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လိုလား

တိုင္းရင္းသာဘာစကားျဖင့္ စာသင္ၾကားခြင့္ရေရး ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လိုလား

1120

မတ္လ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစံု သင္ၾကားခြင့္ရေရးစနစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ(KPP)ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ(KNP)တုိ႔က လိုလားသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာပါတီ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက မတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဘာသာစကားျဖင့္ စာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားေရးရာေက်ာင္းမ်ား သတ္မွတ္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးကို ႀကီးၾကပ္ရန္ တုိင္းရင္းသား ပညာေရးအရာရွိမ်ား ခန္႔ထားျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးရန္လိုသည္ဟု KPP ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ အၿငိမ္းစားအလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ေစာေမာင္ တုတ္က ေျပာသည္။

၎က “အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကားခြင့္ရဖို႔ ပါရွိတဲ့အခ်က္ ကို လက္ခံတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက ဥပေဒသည္ စာရြက္ေပၚမွာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုတယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယခင္လ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္ေန႔က အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကြန္ရက္ (NNER) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ(၂၅)တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳဘာသာစကားစံု သင္ၾကားေရးစနစ္ကို ေရွးဦး ကေလးသူငယ္မ်ားမွစ၍ က်င့္သံုးရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

KNP တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး မန္းမင္းရဲေထြးက “ဥပေဒႀကမ္းမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို လက္ခံတယ္။ ၁၉၂၂ခုႏွစ္က တည္းက ပုိးကရင္ဘာသာကုိ အလယ္တန္းအဆင့္၊ စေကာကရင္ဘာသာကုိ အထက္တန္းအဆင့္ထိ သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့တယ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာမွီမွာ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ တစံုတရာ မရွိဘဲ ရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရတာ အခုထိပဲ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ့္ဘာ သာစကားနဲ႔ သင္ခြင့္ေပးသင့္ၿပီး ျမင္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသအလုိက္ သင္႐ိုးညြန္းတမ္းကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ သေဘာထားကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အသံုးစရိတ္၏ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုး ရန္လိုေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုသည္ဟု မန္းမင္းရဲေထြးက ဆက္ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ၾကားနားပြဲသို႔ KNP ပါတီက တက္ေရာက္ကာ အႀကံျပဳ စာတမ္းတင္ခဲ့သလုိ KPP ကလည္း ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ ၅ခ်က္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ အသီးသီးေပးပို႔ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကို မူလတန္းေအာက္အဆင့္ (သူငယ္တန္းမွ ဒုတိယတန္းအထိ)ကုိ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္သာ သင္ယူခြင့္ေပးထားၿပီး စနစ္တက် သင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္၊ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားကို အခ်ိန္မီ မပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္လစာေငြ အျပည့္မေပးျခင္းမ်ား ရွိေနေသးသည္ဟု ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ မ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆုိေနၾကသည္။