Home ေဆာင္းပါး ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စကားတစ္မ်ိဳးသာ နားလည္သည့္စစ္အစိုးရ

ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စကားတစ္မ်ိဳးသာ နားလည္သည့္စစ္အစိုးရ

1456

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု(၇)ခုရိွၿပီး ကာလတိုျဖင့္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု (Gas Turbine) (၈)ခုရိွပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (၇)ခုမွ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ (၃၂၇)မဂါၢ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု မွ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ ၆၈၀ မဂါၢ၀ပ္ ထုတ္လုပ္္ေနပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ (၁၆၈) မဂါၢ၀ပ္ ထုတ္ေပးေနေသာ ဘီလူးေခ်ာင္း အမွတ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၂၀၀) ထုတ္လုပ္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။
ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္ (၁) မွလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားထုတ္ ပမာဏမွာ(၂၈) မဂါၢ၀ပ္ ရိွၿပီး ႏွစ္စဥ္ နာရီသန္းေပါင္း(၂၀၀)ထုတ္လုပ္သျဖင့္ လက္ရိွတြင္ ကယား ျပည္နယ္မွ ထြက္ရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ပမာဏမွာ (၁၉၆) မဂါၢ၀ပ္ရိွပါသည္။

မုိင္းနင္းမိေသာ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးတဦး

ျမန္မာျပည္၏ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ တည္ရိွေသာ ကယားျပည္နယ္သည္ ဧရိယာအက်ယ္ စတုရန္းကီလိုမီတာ (၁၁,၆၇၀)ရိွၿပီး လူဦးေရ (၂၅၉,၀၀၀) ခန႔္ရိွသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရ၏ (၅)ရာခိုင္ႏွုန္းသာရိွပါသည္။ ကယား ျပည္နယ္၏ အဓိက စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးရိွသစ္ မ်ားျဖစ္ေသာကြ်န္းႏွင့္ ထင္းရွဴးပင္မ်ား ထြက္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရလက္ထက္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီး ခဲ့ၿပီး ေတာင္အမ်ားစုမွာ ေတာင္ကတံုးမ်ားျဖစ္လာပါသည္။

၁၉၉၆ န၀တ ေခတ္ ကရင္နီ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ႏိွပ္ကြပ္ရာတြင္ ရြာေပါင္း ၂၂၀လုံး ဖ်က္ဆီး / ေမာင္း ထုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသျဖင့္ ျပည္တြင္း အေျခမဲ့ ကရင္နီီဒုကၡသည္ (Internally Displaced People) ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ထိုင္း-ျမန္မာ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ TBBC (Thai Burma Border Consortium) ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကရင္နီတိုင္းရင္းသား ေပါင္း(၉၂,၅၀၀)၊ တနည္းအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ျပည္တြင္း အေျခမဲ့ဒုကၡသည္ ျဖစ္သြားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ေသာ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ (၂၂,၀၀၀)ဦး ရိွေနပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား၏ လ်စ္လ်ဳရႈမူခံခဲ့ရၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ကယားျပည္နယ္ သည္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏိွပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဆင္းရဲျခင္းကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစား ေနခဲ့ရပါသည္။

အဓမၼလုပ္အားေပးျခင္း (Forced Labor) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္းမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွပါသည္။ အစိုးရ၏ မတရားဖိႏိွပ္မႈမ်ားကို လက္ႏွက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွ လက္ႏွက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၅ ဖြဲ႔မွာ အပစ္္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ၿပီး ခူထဲဘူးဖဲ ေခါင္းေဆာင္ေသာ KNPP ပင္မအဖြဲ႔မွာမူ အ ပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမူ႔မရရိွေသးဘဲ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္လွ်က္ရိွပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကက်ေသာ ကယားျပည္နယ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလိုင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အ ထက္ပိုင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႕ ဓါတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ကယားတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ လယ္ ယာၿခံေျမ အသိမ္းခံရသည့္အျပင္ ဓါတ္အားလိုင္းလံုျခံဳေရး အတြက္ဟုဆိုကာ (ေပ ၆၀ x ေပ ၉၀) အရြယ္ရိွၿခံ စည္းရိုးမ်ားကို ေဒသခံရြာသားမ်ားမွ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔တပ္မေတာ္မွ ၿခံစည္းရိုးကို ေဆာက္ခိုင္းေသာအခါ ရြာသားမ်ားအား လုပ္အားခ မေပးသည့္အျပင္ လိုအပ္ေသာ သစ္၊ ၀ါးပစၥည္းမ်ားကို လည္း ရြာသားမ်ားမွ စိုက္ထုတ္ရပါသည္။ ၿခံစည္းရိုး ကာၿပီးေသာအခါ၌ ၿခံစည္းရိုးအတြင္း ကြက္လပ္တြင္ နအဖတပ္မွ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေလ့ရိွပါသည္။
ကရင္နီသုေတသနျပဳစုအဖြဲ႔ (KDRG) ကထုတ္ေ၀သည့္အစီရင္ခံစာတခုတြင္ မီးလိုင္းတာ၀ါ တိုင္ေအာက္ေျခ တြင္ ျမဳပ္ႏွံထားခဲ့သည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း အလံုးေပါင္း (၁၈,၀၀၀)ခန္႔ရွိၿပီး ေလာပီတဓါတ္အားေပးစက္ရံု လံုၿခံဳေရး တြက္ေထာင္ထားေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းအေရအတြက္မွာ ေသာင္းဂဏာန္းရိွေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ ေလာပိတဓါတ္အားေပးစက္ရုံ၀န္းက်င္တြင္ ေထာင္ထားသည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ေဒသခံ စုစုေပါင္း ၃၀ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ တရိစာၦန္ အမ်ားအျပား ေသေၾက ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ ေၾကာင္း KDRG အစီရင္ခံစာကဆိုပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားမ်ား ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားမွာ မၿပီးဆံုးေသးပါ။ ဓါတ္အား လိုင္းတာ၀ါတိုင္ကို ရြာသား(၃)ေယာက္မွ (၄)ေရာက္အထိ (၁၂)နာရီတစ္ဖြဲ႔ လံုျခံဳေရးကင္းေစာင့္ေပးရပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ၿခံစည္းရိုးတြင္း ေထာင္ထားေသာေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားမွာ တရိစာၦန္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖစ္ေစ ေပါက္ကြဲခဲ့ပါကနီးစပ္ရာရြာသားမ်ားမွ ေျမျမဳပ္မိုင္းအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးရၿပီး တရိစၧာန္မ်ားကိုမူ နအဖ တပ္မွလာေရာက္သိမ္းယူေလ့ရိွပါသည္။

ေလ့လာသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ သံုးသပ္မိသည္မွာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုပ္အားမပါဘဲ ဓါတ္အားလိုင္း တာ၀ါတိုင္လံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာအ ေျခအေနတြင္ရိွပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအ သင္း၀င္ (၁၀)သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး၊ တပ္သားအင္အား ေလးသိန္းေက်ာ္ရိွေသာ တပ္မေတာ္သည္ ႏွစ္စဥ္စစ္သံုး စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္မွ သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ထိ သံုးစြဲသည့္ ေငြပမာဏ သည္ အိမ္းနီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စစ္အသံုးစရိတ္္ ေခါက္ခ်ိဳးမက မ်ားေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔၊ စစ္ရံုး အသီးသီးမွ သံုးစြဲေသာ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ ပမာဏကို တပ္မေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ထဲမွ မေပးဘဲ ျပည္သူမ်ားမွ ေပးေဆာင္ေနရပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္မီတာသံုးစြဲမႈမ်ားကို ကာမိေအာင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္သူမ်ားကို မီတာခ တုိးျမွင့္ ေကာက္ခံျခင္း၊ မီးမေပးဘဲ မီတာေဘာက္စ္မ်ားကို ခ်ေပးၿပီး ျပည္သူထံမွ ေငြယူၿပီးေျဖရွင္းေနရပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္တစ္ခုတည္း လစဥ္ သံုးစြဲေနေသာလွ်ပ္စစ္ပမာဏမွာ (၂၀) မဂၢါ၀ပ္ရိွပါသည္။ ၄င္းလွ်ပ္စစ္ ယူနစ္ အတြက္ ျပည္သူမ်ားမွ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ေငြပမာဏသည္ တစ္လလ်င္ က်ပ္ေငြ သိန္းငါးေထာင္ေက်ာ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးသိန္းေက်ာ္) ရိွၿပီး တစ္ႏွစ္လ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းနီးပါးရိွပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ အသက္ေသြး၊ ေခြၽးမ်ားစိုက္ထုတ္ရေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လွ်ပ္စစ္မီးအလင္း မရရိွေသးဘဲ တစ္ညတာ အခ်ိန္ကို ဖေယာင္းတုိင္မီး၊ ထင္း႐ူးဆီမီးျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ကုန္လြန္ေနၾကရပါသည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖၚျပထားသည္မွာ “ ေလာပိတမွ ထြက္ရိွမည့္ လွ်က္စစ္ဓါတ္အားသည္ က ယားျပည္နယ္၏ ေရသြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လွ်က္စစ္မီးအလင္းရရိွေစမည္” ဟု ေဖၚျပထားေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ကယားျပည္နယ္လူထု (၂၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးကို မမွန္တမွန္ ရရိွခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ၂၃ရက္ ၂၀၁၀တြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မွ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးသျဖင့္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္၊ လိုတာခု ေက်းရြာအနီးရွိ ေလာပိတမွ ပဲခူး တိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ထားသည့္ ၂၃၀ ေကဗီြေအ ဓာတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုင္ အမွတ္ ၁၃၄ ပ်က္စီးကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအဖြဲ႔က ယခုလ လဆန္းပိုင္းတြင္ တာ၀ါတိုင္အမွတ္ ၁၉၉ ကိုပါ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း စစ္အစိုးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းကိစၥ
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KNPP အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ခူထဲဘူးဖဲက စစ္အစိုးရ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္မွာ-
“ေလာပိတ ေရးအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံက ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္အတြင္းမွာ တည္ရိွေပမယ့္၊ ထြက္ရိွလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္က စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ အမ်ားစုကပဲ အက်ိဳးခံစားေနၾကၿပီးေတာ့၊ ေဒသခံ ကရင္နီျပည္သူေတြ ဟာ အနည္းအက်ဥ္းသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရိွၾကတဲ့အတြက္ အခုလို လုပ္တာပါ” ဟု ေျပာပါသည္။

ယခုခ်ိန္ခါတြင္ ဒီေမာဆိုး အနီးပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရန္အတြက္ တိုင္းတာ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဓါတ္မီးတုိင္မ်ားစိုက္ထူျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ရပါသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲေ့ေသာ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အမည္မ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း တူ ညီေသာစရိုက္ တစ္ခုမွာ-
“ နအဖ သည္ စကားတစ္မ်ိဳးဘဲေျပာတတ္ၿပီး မိမိကို ထိခိုက္နစ္နာမွ နားလည္တတ္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္ပါသည္။”

လက္ရိွပစၥဳပၸန္ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္အစိုးရ၏ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ ဆံေရးမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လွ်င္-
“အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္ ဆက္ဆံပါက နအဖ စစ္အစိုးအေနျဖင့္ နားမလည္တတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ ရွားေနပါသည္။”

ဖူးဒို
ေမလ ၁၇၊ ၂၀၁၀။