Home COVID-19 နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် COVID-19ကို လက်နက်အဖြစ်အသုံးချဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်

နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် COVID-19ကို လက်နက်အဖြစ်အသုံးချဟု ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်

2088

ဇြန္ ၂ ရက္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးခ်ေန ေၾကာင္း အေရွ႕ေျပးအသံ(Progressive Voice) အဖြဲ႔က ယေန႔ ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆုိလုိက္သည္။

“ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္- ျမန္မာႏုိင္ငံမွ COVID-19 ကုိ လက္နက္အျဖစ္အသုံးခ်ျခင္း ” အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားလူထုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမား မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ကပ္ေရာဂါကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေရွ႕ေျပး အသံအဖြဲ႔၏ အႀကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ခင္ဥမၼာက “အစုိးရရဲ႕ “မည္သူမွ် ဖယ္ခ်န္မထားေရး” ဆုိတဲ့ မူကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ပ်က္ရယ္ျပဳလုိက္တာပဲျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔က တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္တာကုိ ခံေနရတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္က လူထုေတြအေပး ဆက္လက္က်ဴးလြန္းေနတဲ့ စစ္ရာ ဇဝတ္မႈနဲ႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကုိ ဖုံးကြယ္ဖုိ႔အတြက္ COVID-19 ကုိ အကာ အကြယ္အေနနဲ႔ သုံးေနတယ္ ”ဟု အစီရင္ခံစာ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာဆုိထားသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းတင္ျပမႈမ်ား၊ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၀ရက္ အထိ အစုိးရ၊ အရပ္ဖက္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(EAOs)စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး ကပ္ေရာဂါ ကာလတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပသည့္ အစီရင္ခံစားျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ အဖြဲ႔က ဆုိသည္။

ထုိအစီရင္ခံစာ၌ ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း ရခုိင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္အတူ အစုိးရ၏ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံအရပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ ၎အၾကမ္းဖက္မႈ ကုိ အဓိက ခံစားေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါအေပၚ အစုိးရ ႏွင့္ EAOs အဖြဲ႔မ်ား၏ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သုံးသပ္ ထားသလုိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး-KNU၊ သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္စီ-RCSS တုိ႔လုိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကပ္ေရာဂါ တုန္႔ျပန္တား ဆီးေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈမ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပထားၿပီး တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားမည့္အေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ဂရုမစုိက္ေၾကာင္းျပသေန သည္ဟု ဆန္းစစ္ေဝဖန္ထားသည္။

အစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လက္ရွိ အစုိးရ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးေရးတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ ကပ္ေရာဂါကာလ၌ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားၿပီး ပဋိပကၡ ဒဏ္ အမ်ားဆုံး ခံစားေနရသည့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွာ အကူအညီမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ဖယ္က်ဥ္ခံထား ရၿပီး ၎အတြက္ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေပၚ အကူအညီမ်ား တုိက္ရုိက္ေပးအပ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ဆုိထားသည္။

“NLD အစုိးရက ဗုိင္းရပ္စ္ျပန္႔ပြားမႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ EAOေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြက ဖယ္က်ဥ္ခံထားရၿပီး တမင္သက္သက္ ဖ်က္ဆီးတာကုိ ခံေနရတယ္။ ေဒသခံ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူေတြအေပၚ ဘာကန္႔သတ္ခ်က္မွ မထားဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ဆီကုိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီေတြ တုိက္ရုိက္ေရာက္ရွိဖုိ႔က အရမ္းအေရးႀကီးတယ္”ဟု ခင္ဥမၼာက အစီရင္ခံစာ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ အာဏာရ အစုိးရ ပါတီ အပါအဝင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ေရွးရႈ႕၍ ပါတီ တံဆိပ္(Logo)မ်ားပါဝင္သည့္ အကူအညီပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးလႉျခင္းျဖင့္ ကပ္ေရာဂါအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ အသုံးခ်ေနေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာက ဆုိထားသည္။

အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆုံးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီေပး ေရးအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမထားရွိရန္၊ COVID-19တုန္႔ျပန္မႈ အကူအညီမ်ား တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအား လုံးသုိ႔ အဟန္႔အတားမရွိ ေရာက္ရွိေစရန္၊ EAOsမ်ား၏ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ၿခိမ္း ေျခာက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားမျပဳရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

၎အျပင္ ႏုိင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံေနရသည့္ အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ကပ္ေရာဂါ တုန္႔ျပန္ေရး အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားဆီသုိ႔ တုိက္ရုိက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီမ်ားေပးအပ္သြားရန္လည္း ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔က တုိက္တြန္းထားသည္။

ေရွ႕ေျပး အသံ (Progressive Voice) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းမွ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ရက္အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ (Burma Partnership) မွ အေျခခံ ေပါက္ဖြားလာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။