Home ရုပ်သံ တၢ်ထုးBGFသုးခိၣ်ဖိခွါအသိလ့ၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဖီၣ်က့ၤကိးၦၤကညီ ၄ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုာ်(KNLA)သုးခိၣ်တဂၤ

တၢ်ထုးBGFသုးခိၣ်ဖိခွါအသိလ့ၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဖီၣ်က့ၤကိးၦၤကညီ ၄ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုာ်(KNLA)သုးခိၣ်တဂၤ

257

_WTpZOOwwdA