Home လူထုအသံ ေပးစာက႑ ကရင္ျပည္နယ္မွ CDM ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေပးစာ

ကရင္ျပည္နယ္မွ CDM ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေပးစာ

1242

ပထမဆုံး ကရင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို “CDM မွာ ပါဝင္ဖို႔ အသိပညာရွိစို႔” ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းပါရေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမွာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းထဲက CDM မလုပ္ရေသးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ CDM ပါဝင္လာသင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သန္း (၅၀)ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အနာဂတ္လွပရန္ လက္ရွိ CDM တြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကယ္တင္ရန္အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္း ငယ္ရရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအေျခအေနမွာ စစ္အာဏာရွင္ယႏၲရား ယိုယြင္းပ်က္စီးလာၿပီး ဌာန အလိုက္ ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား လုံးဝ ရပ္တန႔္သြားရန္ အာဏာရွင္၏ တရားမဝင္ေသာ အမိန႔္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေဆာင္႐ြက္ေပးေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ CDM မလုပ္ရေသးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေစာင့္ေနရ သနည္း။ ဓမၼ၊ အဓမၼအလုပ္ကို ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေလာက္ၿပီ ထင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေတြေဝေနရပါသ နည္း။ က်ေနာ့္အျမင္မွာ အခ်က္ (၂)ခ်က္ေၾကာင့္ ေတြေဝေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။

(၁) မိသားစု စားဝတ္ေနေရး
(၂) မိမိဘဝႏွင့္ မိသားစုဘဝ လုံၿခဳံေရး
စေသာ အခ်က္(၂)ခ်က္ႏွင့္ ေတြေဝေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။

အဆိုပါ ေတြေဝေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွင္းျပပါ့မည္။ (၁) စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ ထက္က လစာ ၂လစာ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးထားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ စားဝတ္ေနေရး ႀကီးႀကီးမားမား မရွိဟု ယူဆပါသည္။ (၂) မိမိဘဝႏွင့္ မိသားစုဘဝလုံၿခဳံေရးအတြက္ ရက္အနည္းငယ္သာ အနစ္နာခံ၊ အပင္ပန္းခံရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ CDM လုပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ထိုက္သင့္သေလာက္ လစာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနမည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

CDM ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ျပည္သူ႔အစိုးရဘက္မွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ လက္နက္ ကိုင္အပိုင္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း CDM မပါဝင္ေသးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း သိရွိထား ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ CDM မပါဝင္ေသးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အသက္ကို ကယ္ တင္ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း(၇)တိုင္းအတြင္းရွိေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားအားလုံး အျမင္မွန္ရသင့္ၿပီဟု ျမင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က တိုင္းရင္းသား ေဒသ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အသက္ စေတးရ၊ ဖိႏွိပ္ခံ ေအာက္က်ေနာက္က်ေနခဲ့ရသည္မွာ သိႏွင့္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္အာဏာရွင္ တြန္းလွန္ဆႏၵျပပြဲမွာ အသက္စေတးခဲ့ၾကရသူမ်ားမွာ ျပည္မေဒသမွ ျပည္သူႏွင့္ CDM ဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ကူရာမဲ့အခ်ိန္တြင္ပင္ စြန႔္စားရဲေသးလွ်င္ (အမ်ားအား ျဖင့္)ဝန္းရံေပးသူရွိသည့္ ျပည္နယ္ေဒသရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေတြေဝေနပါသနည္း။ ယခု အခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကိုလည္း သိရွိထားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔ CDM မလုပ္ရေသးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ကြၽန္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ဆက္ရွိရန္ မစဥ္းစားဘဲ CDM လုပ္ၾကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ထမ္းမ်ား မဆိုထားဘိ။ ယခု လက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားမွာ စစ္ယူနီေဖာင္းခြၽတ္ မ်ား၏ သားသမီးဝန္ထမ္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိေနတာ သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ေဝးလံေခါင္ပါး အႏၲရာယ္မ်ားေနရာမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာ ရွိပါသလား။ ဥပမာ (နတလ)ဌာနတြင္ အႀကီးအကဲအားလုံးမွာ ယူနီေဖာင္းခြၽတ္ခ်ည္းဆိုသည္ကို သိၾကၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ အဆိုပါဌာန စဖြဲ႕စဥ္က ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ငယ္တြင္ ယူနီေဖာင္းခြၽတ္မဟုတ္ေသာ အရာရွိငယ္ကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းသာ ထားရွိပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ယူနီေဖာင္းခြၽတ္မ်ား ရာထူးတိုး၍ ေနရာမရွိ သည့္အခါ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးအဆင့္တြင္ ျပန္ထားသည္။ သူတို႔ေနရာရွိေအာင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ တြင္ရွိေသာ ႐ုံးဌာနမ်ား ပယ္ဖ်က္ၿပီး အရာရွိငယ္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎တို႔လက္ေအာက္ တြင္ ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္၊ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ အတိုးနည္းေခ်းေငြမ်ား ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး နတလ သည္ ေဝးလံေခါင္ပါးေဒသမွာ လမ္း၊ တံတားလုပ္ေဆာင္ကာ ေဒသခံျပည္သူက လက္မခံ၍ ေငြရွိေသာ္ျငားလည္း လုပ္ငန္းရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ငန္းမရွိေတာ့သည့္ ဌာနက ၾကာၾကာ ဘယ္ခံႏိုင္မည္နည္း။ အလုပ္မရွိဘဲ ဌာနတစ္ခုလုံး လစာကို ပုံမွန္အတိုင္း ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအရာလည္း တိုင္းရင္းသားေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ား သိၿပီးသား ထင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က မရွိသည့္ ဌာနမ်ားကိုလည္း ေျပာခ်င္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီရရွိၿပီးမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလႉရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ဌာနမ်ား မိမိဌာန မည္မွ်ၾကာရွည္ခဲ့မည္ နည္း။ အသိပညာရွိလွ်င္ စဥ္းစား၍ရၿပီဟု ထင္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းဟူသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူက လစာေပးၿပီး အားကိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ မသိနားမလည္ ဟန္ေဆာင္ကာ လုပ္ခလစာယူၿပီး ကိုယ့္မိသားစုတစ္ခုတည္း ေကာင္းစား “ဘယ္သူေသေသ ငေတ မာရင္ ၿပီးေရာ” အေတြးမ်ိဳး မေတြးေစလိုပါ။ မေကာင္းမႈဖယ္၊ ေကာင္းမႈကယ္ စိတ္ထားၿပီး သုကၡေစလႊတ္ရာထံ သံသရာဝယ္ အမွားအမွန္ ခြဲတတ္ရန္ ပညာအသိ၊ သတိရွိဟူေသာ ဘုရားရွင္ဆုံးမစကားႏွင့္အတူ သိျမင္ႏိုင္ ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါေစသတည္း။

(အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္)