Home ေဆာင္းပါး အသိတရားျဖင့္ သတိ္ထားၾကေစခ်င္ (ေဆာင္းပါး)

အသိတရားျဖင့္ သတိ္ထားၾကေစခ်င္ (ေဆာင္းပါး)

1201

အသိတရားျဖင့္ သတိ္ထားၾကေစခ်င္

ဆရာေမာင္(ပန္းတေနာ္)

( စက္တင္ဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၂၀၊ )

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြလည္းနီးလာၿပီ။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၾကမည့္ ပါတီေတြ၊ လူ
ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္လာၾကသည္။ မဲႏုိင္ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကိဳးစားေနၾက
သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ဤကဲ့သုိ႔အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္လည္း အမ်ားနည္းတူ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ရယူေပးမည္ဟု ကတိေတြေပးၿပီးစည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေနၾကသည္ကုိ
လည္းေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ ဤအလုပ္မ်ိဳးသည္ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္၍ လုပ္ေနၾကသည္မွာ အစဥ္အ
လာပင္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးၾကရမည့္ မဲဆႏၵရွင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မဲေပးႏုိင္မည့္အခြင့္
အလမ္း၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပကတိအေျခအေနမ်ားကုိမူ သတိမထားမိၾကသည္ကုိ ၀မ္းနည္းစြာေတြ႔ရပါသည္။
မဲစာရင္းတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ိဳး၊ မဲစာရင္းတြင္မပါ၀င္ဘဲ က်န္ရွိမႈမ်ိဳး၊ လႊတ္ေတာ္(၃)ရပ္မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ္
လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္မဲစာရင္းတြင္ မပါဘဲက်န္ခဲ့ရသည္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈစိစစ္မႈ
မ်ားကုိ သတိမထားျခင္းမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ (၂)ႀကိမ္တုိင္ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပဲြအရ ျဖစ္လာသည့္အစုိးရႏွစ္ရပ္ႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ ဆက္ဆံခဲ့ဖူးၾကၿပီ။ ထုိအေတြ႔အႀကဳံ
အရ အသိတရားမ်ား၊ သတိထားစရာမ်ားကုိလည္း အေတာ္အသင့္သိရွိၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ထုိအေတြ႕အႀကဳံမ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြအေပၚ အားငယ္စိတ္ပ်က္မႈမ်ား၊ စိတ္မ၀င္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္
ဟုပင္ ထင္ျမင္လာရသည္။ မဲဆႏၵရွင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားရင္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္မသက္ဆုိင္၊
မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အစုိးရတက္တက္ တုိ႔ကေတာ့ ဒုံရင္းပါပဲ ဟုေျပာဆုိမႈမ်ားကုိလည္းၾကားေနရျပန္
သည္။ ထုိသူတုိ႔အထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားသည္ အမ်ားအျပားပါ၀င္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ၄င္းအျပင္
ပါတီအသီးသီးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေနသားတက်ပါ၀င္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္တုိင္း
ရင္းသားပါတီမ်ားက တုိင္းရင္းသားပါတီကုိသာ မဲေပးၾကရန္တြန္းအားေပးစည္း႐ုံးေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာသည္။
တုိင္းရင္းသားမ်ားစိတ္ထဲ ေ၀ခဲြမရ စိတ္ပ်က္သူမ်ားကုိလည္း ေတြ႕ေနရျပန္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၅-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔မွ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက္ေန႔အထိ ပထမအႀကိမ္ မဲစာရင္းေၾကညာမႈ
ကုိ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားစြာၾကည့္႐ႈစိစစ္မႈ အားနည္းသည္ကုိေတြ႕ရပါသည္။ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူအမ်ားစု
သည္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ၾကည့္႐ႈသြားၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြက္ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ သတိထား
ၾကည့္႐ႈသြားၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္(၃)ရပ္မဲဆႏၵစာရင္းသာမက တုိင္းရင္းသား
လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵစာရင္းကုိပါ ၾကည့္႐ႈရမည္ဟု အမ်ားစုက မသိထားၾကပါ။ သိေအာင္လည္း ပညာေပးမႈမ်ား
လည္းရွိမေနပါ။

၄င္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မဲစာရင္းေၾကညာကပ္သည့္အေျခအေနကုိ သင္ခန္းစာအလုိ႔
ငွာ တင္ျပပါရေစ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ မဲစာရင္းကုိရပ္ကြက္အလုိက္၊ လမ္းအလုိက္၊ အိမ္ေထာင္မိသား
စုအလုိက္ ျပဳစုထားသည့္အတြက္ အလြယ္တကူရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္မဲစာရင္းတြင္ ပထ
မ အႀကိမ္ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမည္အကၡရာစဥ္အလုိက္ျပဳစုထားရာ အိမ္ေထာင္စုတစ္မိသားစုကုိ တ
ကဲြတျပား အႏွံ႔အျပားမွာရွာေဖြခဲ့ၾကရသည္။ ထုိထက္ပုိဆုိးသည္မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အမွတ္သေကၤတ
အမည္မ်ားေရွ႕တြင္ ဦး၊ ေဒၚ မ်ားကုိထပ္မံေရးသားသုံးႏႈံးထားသျဖင့္ ပုိ၍ရႈပ္ေထြးပါသည္။ဥပမာ။ နမ့္အုိင္ပြား
၏အမည္ေရွ႕တြင္ ̏ ေဒၚ တပ္လုိက္သျဖင့္ ေဒၚနမ့္အုိင္ပြားျဖစ္ၿပီး အကၡရာစဥ္တြင္ ̏ နအကၡရာေအာက္
တြင္ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္မဲစာရင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ကပ္ထား
ေသာ္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ မည္သုိ႔ျပဳစုမည္ကုိ မသိရေသးပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ႏုိ၀င္ဘာလ(၈)ရက္(တနဂၤေႏြ)ေန႔မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိမဲေပးပဲြမွာ လုပ္သားျပည္သူ
မ်ားတက္တက္ၾကြၾကြမဲေပးၾကပါသည္။ နံနက္ေစာေစာ မဲ႐ုံမဖြင့္မီကပင္ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ား ရွိၾက
သည္။ စာေရးသူလည္း ေစာေစာသြား၍ လႊတ္ေတာ္(၃)ရပ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ကုိလည္း မဲ
ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အသက္(၇၆)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ပညာေရးအၿငိမ္းစား ကရင္အမ်ိဳးသားဆရာတစ္
ေယာက္ မွတ္ပုံတင္ကုိင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိ မိသားစုတစ္ခုလုံးမဲမေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ မဲေပးခ်င္
ေၾကာင္း၊ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဟု အကူအညီေတာင္းခံလာပါသည္။ မဲစာရင္းတြင္ မပါေသာ္လည္း ခုိင္လုံ
ေသာအေထာက္အထားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတင္ျပႏုိင္ပါက မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
တာ၀န္ရွိေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ား ေျပာစကားကုိ မွတ္ထားမိသည့္အတြက္ လုိက္လံကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့
သည္။ ကူညီေပးပုံက ပထမဆုံး ရပ္ကြက္ေကာ္မတီရွင္႐ုံးသြားေရာက္ၿပီး မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း
တင္ျပကာ မဲေပးခြင့္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္သုိ႔သြားေရာက္တင္ျပရန္
လမ္းညႊန္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ုံးသုိ႔သြားေရာက္တင္ျပခဲ့ရျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္အေျဖရလဒ္ကား မဲစာ
ရင္းတြင္ မပါရွိ၍မဲေပးခြင့္မရွိပါေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းကုိသြားေရာက္မၾကည့္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္တြင္သာ တာ၀န္ရွိ
ေၾကာင္း ေျဖၾကားျငင္းပယ္မႈကုိခံခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု၂၀၂၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ
မဲေပးခြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေပၚရေအာင္ ႀကိဳတင္သတိေပးလုိပါသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲမေပးလုိက္ရျခင္းအတြက္ သာမန္အားျဖင့္သာမန္လူထုအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ်ခံ
ရမႈမရွိႏုိင္ေသာ္လည္း စာေရးသူအေနျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ(၂)ရပ္ ဆုံး႐ႈံးလုိက္ရသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။ ခံစားမႈတစ္
ရပ္မွာ ဆႏၵျပဳမဲေပးလုိသူ ပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီကုိ မဲမေပးလုိက္ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္
ပါသည္။ ဒုတိယ ဆုံး႐ႈံးမႈတစ္မ်ိဳးမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏လူဦးေရကုိ သက္ေရာက္ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးျခင္းျဖစ္
ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၇၈/၇၉ ခုႏွစ္ လူဦးေရးစစ္တမ္းအရ
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၈၁.၂% (ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္သမုိင္းမွတ္တမ္း) ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေရြး
ေကာက္ပဲြစာရင္းအရ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ၃၇.၅%၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြစာရင္းအရ ၅၀%ေက်ာ္သာ
က်န္ရွိေတာ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလူဦးေရစာရင္း
ကုိ ယေန႔ထက္တုိင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူဦးေရစာရင္းကုိ အတိအက်မသိႏုိင္ၾကပါ။
သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ေဖၚျပေသာ တုိင္းရင္းသားလူဦးေရစာရင္းကုိသာ ၾကည့္႐ႈခန္႔မွန္းေနၾက
ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အထက္ပါစာရင္းကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လူဦးေရမွာ အမွန္
ထက္ မ်ားစြာကြာျခားေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ မဲစာရင္းမ်ားေၾကညာရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားပင္
မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ၾကသည္ဟု ၾကားသိေနရပါသည္။ သာမန္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ ဆုိ
ဖြယ္ရာပင္မရွိဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ရပ္/ေက်း
ေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္ရာ ၄င္းတုိ႔၏မိသားစုတစ္စုလုံး ကရင္္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္မဲစာရင္းတြင္ မပါ
၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ယခုလတ္တေလာ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ား ပြက္ေလာ႐ုိက္ေနခ်ိန္မွာ မီဒီယာတစ္ခု၏ရင္ဖြင့္သံအစီ
အစဥ္မွာ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ေဖၚျပသည္ကုိေတြ႕လုိက္ရပါသည္။ ၂၀၁၀
ျပည့္ႏွစ္၌ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအုိဝ္းလူဦးေရ ၂၀၈၇၁ ဦးရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္
စာရင္းတြင္မေတြ႕ရေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေၾကာင္း၊ ထုိနည္းတူ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၌ ပအုိဝ္းလူဦးေရ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္စာရင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေၾကာင္း
ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ထုိအေၾကာင့္ပတ္သက္၍ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား/သူမ်ားက မိဘမရွိေသာသားသမီးမ်ားပမာ၊
တုိင္းျပည္မရွိေသာ လူမ်ိဳးပမာခံစာရေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔လူမ်ိဳးေပ်ာက္ဆုံးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးမ်ားမွာအခြင့္
အေရးဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားျပဳေျပာေပးမည့္သူမရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား၀န္ႀကီးမရွိ၍လား၊ ေဖ်ာက္
လုိ႔ရလုိ႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္တာလား စသည့္ျဖင့္ ရင္ဖြင့္သံကုိ ၾကားလုိက္ရပါသည္။ ထုိအျဖစ္သနစ္ကုိၾကည့္ပါက
တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏လူဦးေရသည္ တုိင္းရင္းသားအေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အထက္ပါ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားမွ သင္ခန္းစာရယူၿပီး တစ္စတစ္စေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္လာေသာ
ကရင္လူမ်ိဳးလူဦးေရစာရင္းကုိ ျပန္လည္မွန္ကန္ေစရန္ အနီးစပ္ဆုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္မွာယခု၂၀၂၀ျပည့္
ႏွစ္၊ေရြးေကာက္ပဲြမဲစာရင္းတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား မက်န္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပဲြသည္ (၅)ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပျပဳလုပ္ရသည္ျဖစ္၍ ယခုႀကဳံလာရသည့္အခြင့္အေရး
ကုိ လက္လႊတ္မခံဘဲ အသုံးခ်ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလတြင္ေၾက
ညာမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္မဲစာရင္းကုိ ေသခ်ာစြာၾကည့္႐ႈစိစစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀အသုံးခ်ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖဲြ႕ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္ထက္ ကရင္အမ်ိဳးသားတုိင္း အရွိတရားကုိ သတိ
ထားၿပီး အသိတရားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါသည္။

ဆရာေမာင္(ပန္းတေနာ္)