Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

1865

ဆင္ျခင္စရာ ဘတ္ဂ်က္ဘ႑ာႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ပြဲေတာ္မ်ား

အစိုးရသက္တမ္း ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း တိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ား ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ေပၚထြက္လာသည္။ ဒံုးၿပိဳင္ပြဲ၊ တုိင္းအဆင့္/ခ႐ိုင္အဆင့္ လက္ခ်ည္ပဲြ၊ တုိင္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ စသျဖင့္ က်င္းပေနသ လို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တုိင္းအဆင့္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ကို အစိုးရက ကမကထျပဳကာ တမူထူးျခားစြာ က်င္းပခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ကရင့္႐ိုးရာပဲြေတာ္မ်ားကို အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားရွိ ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပရာ၌ အစိုးရဘတ္ ဂ်က္အခ်ိဳ႕ သံုးစြဲကာ က်င္းပေပးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ MCC ခန္းမ၌ ရန္ကုန္တုိင္းအဆင့္ ဒံုးၿပိဳင္ပြဲကို ေငြက်ပ္သိန္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ အကုန္အက်ခံကာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ၿပိဳင္ဒံုးမ်ား ေပၚထြက္လာေရးကို ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ အတိုင္းအတာ မည္ မွ်ေရာက္ရွိခဲ့သည္ကိုမူ မေတြ႔ရွိရဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ MCC ခန္းမ၌ ရန္ကုန္တိုင္းအဆင့္ ခ်ည္ျဖဴ ဖြဲ႔ မဂၤလာအခမ္းအနားကို က်င္းပျပန္သည္။ ထုိပဲြအတြက္ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ ကုန္က်သည္ဟု နီးစပ္သူမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခ့ဲ သည္။ ပြဲေတာ္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ရာ အမွန္စင္စစ္ ရန္ကုန္တြင္ လက္ခ်ည္ပဲြ က်င္းပေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္ႏွင့္ခ်ီၿပီးျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ ၆ရက္ေန႔၌ တုိင္းအဆင့္ ေကာက္သစ္စား ပြဲေတာ္ က်င္းပျပန္ သည္။ ပြဲေတာ္မက်င္းပမွီ ေဝဖန္သံမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ဝိေရာဓိျဖစ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္ဟူသည္ လူအမ်ားကို ေပ်ာ္ ရႊင္စရာ ျဖစ္ေစသလို ႐ိုးရာပဲြေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲရသျဖင့္ မိမိတို႔၏မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို တိုးပြားေစသည့္နည္းတူ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပြဲေတာ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ထြက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသည္မွာလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ ေပၚထြက္လာသည့္ ပဲြေတာ္မ်ားကိုၾကည့္ရင္း ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ သံုးသပ္မိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္း နဝတအစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားအားကစားပြဲေတာ္၊ ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္၊ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မာရသြန္ေျပးပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းမ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း စတင္သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ၄၄ႏွစ္ၾကာ ေဝးကြာလာခဲ့သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။

ပြဲေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ လွည့္လည္သံုးစြဲေငြမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ အေပါင္းလကၡ ဏာအသြင္ေဆာင္ျခင္းမ်ားရွိသလို ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းရျခင္း စသည္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္မူမ်ား ရွိလာသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေငြကို ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ က်ခံသံုးစြဲျခင္းကိုလည္း ဆင္ျခင္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ တကယ္ တမ္းတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး၊ လက္ခ်ည္ပြဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ားက အစိုးရဘတ္ဂ်က္မရလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ အစဥ္ အလာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ကရင့္ေရးရာဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သိန္း ၂,၅၀၀တြင္ ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁,၈၀၀ သံုးမည္ဟု လ်ာ ထားသည္။ ကရင့္ေရးရာအတြက္ ဘတ္ဂ်က္သည္ မမ်ားျပားေသာ္လည္း ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ သံုးစြဲျခင္းကို ဆင္ ျခင္ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ား၏ လမ္းပန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စု အသီးသီးအတြက္ ကရင္စာေပျမႇင့္တင္ေရးမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၾကသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ ကရင့္ေရးရာ ဘတ္ဂ်က္သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖစ္သည္။ ထုိဘတ္ဂ်က္ဘ႑ာေငြထဲက ပြဲေတာ္မ်ား အတြက္ သံုးစြဲျခင္းမွာ အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ဆိုသည္ထက္ အတန္အသင့္ ပမာဏသာ ျဖစ္သင့္သည့္အျပင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအ တြက္ ရရွိလာမည့္ရလဒ္မွာ ေရတိုထက္ ေရရွည္လုိအပ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ က႑မ်ားတြင္ သံုးစြဲျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစလို သည့္အတြက္ ကရင့္အေရးအရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈရလဒ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေစ လိုပါသည္။