Home သတင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေရွ႕ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း KPSN ေျပာဆုိ

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေရွ႕ဆက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း KPSN ေျပာဆုိ

2334

ဇူလုိင္ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

လက္ရွိသြားေနသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးမႈခရီးမွာ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ကရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္-KPSN က ဇူလုိင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ကာ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ သြားေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမုိးမႈပုိမ်ားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (သုိ႔မဟုတ္) ဒီမုိကရက္ တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း KPSN၏ ေျပာခြင့္ရသူ ေစာအဲလက္စ္က ေကအုိင္စီသုိ႔ ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံေဘာင္ကုိေက်ာ္ၿပီး မသြားႏုိင္တာက တစ္ခ်က္၊ ေနာက္ၿပီး တပ္ရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈ တပ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈက တ အားႀကီးတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေျခေနေတြမွာ အကန္႔အသတ္ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္မွာ ေက်ာ္ျဖတ္ရမဲ့က႑အလုိက္အဆင့္၊ UPDJC အတြင္းေရးမႉးအဆင့္၊ UPDJC အဆင့္၊ UPC အဆင့္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အ ဆင့္ေတြက တပ္ရဲ႕ႀကီးစုိးမႈကုိ သြားၿပီးေတာ့မွ ေပးထားတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာက တပ္ရဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ဗီတုိ အာဏာအတုိင္း အတည္ျပဳရမယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ဒီ Peace Process ေခါင္းေထာင္လာႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ”ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတုိင္း ေရွ႕ဆက္သြားမည္ဆုိပါက အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္ ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိသာ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလုံးကို ျပဳျပင္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေစာအဲလက္စ္က ဆက္ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အစုိးရတပ္မေတာ္မွ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္၊ သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လူထုတစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ေရးထုိး ထားသည့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ျပည္သူေပါင္း ၈,၅၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရၿပီး ၎အေပၚ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ တစုံတရာေျပာဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း KPSNက ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

အလားတူ KPSN၏ အစီရင္ခံစာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈ ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္သစ္တစ္ခုကုိ ေရးဆြဲရန္၊ ထုိးစစ္ဆင္မႈ အားလုံးကုိ ရပ္တန္႔ သင့္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိ ႏႈိင္းမႈ ေကာ္မတီ (FPNCC)ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ က်င္းပရန္၊ ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကုိ ယာယီ ရပ္စဲရန္၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စသည္ျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား အႀကံဳျပဳေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းကုိလည္း တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားကုိယ္တုိင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ တရားေရး ယႏၱရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ေထာက္ပံ့မႈျဖတ္ေတာက္ ခံရသည့္ IDPs ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအတုိင္း ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေထာက္ပံ့ကူညီရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ ေငြေၾကးမ်ားမွာ စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္းအလဲသုိ႔ ဦးတည္ရန္ႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္တြင္းေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသည့္ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ဦးတည္ရန္ ဟူ၍ အႀကံျပဳထားသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္မွစတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ လက္ရွိအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD)အစုိးရ လက္ထက္အထိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း (၁၀)ဖြဲ႔ျဖင့္ အပစ္ရပ္စာ ခ်ဳပ္(NCA)ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္ခ်မ္းေရးညီလာခံမွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ (၃၇)ခ်က္ အထိ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားကာ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအႀကိမ္အစည္အေဝးပြဲကုိလည္း က်င္းပရန္ရွိသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္-KPSNကုိ ကရင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၂၉) ဖြဲ႔ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကရင္အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡဒဏ္ခံ နယ္ေျမမ်ားရွိ ျပည္သူလူ ထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထြက္လာရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။