Home ထိပ္တန္းသတင္း အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1229

ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ရန္လိုသည္

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဝတ္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္စု၊ သံုးအိမ္ေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားက စီမံကိန္းအလိုမရွိဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေပၚလာသကဲ့သို႔ ယခုရက္ပုိင္း အတြင္း ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈရွိသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ NLD ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ယူသည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေနာက္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုး ႀကီးမားသည့္္စီမံကိန္းတစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ လ်ာထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ မဂၢါဝပ္ ၁၂၈၀အထိ ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ကာ ကုမၸဏီအေန ျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈဘဝ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈျဖစ္သည့္ USC (Ultra-Super Critical) နည္း ပညာျဖင့္ အာမခံခ်က္ရာႏႈန္းျပည့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈဘဝ ထိခိုက္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အား ထုတ္စက္႐ံု စီမံကိန္းအစား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနည္းပါးသည့္ အျခားနည္းျဖင့္သာ ထုတ္ယူေစလိုၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက လည္း မိမိတုိ႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ အေမြအႏွစ္ေနရာ ဆံုး႐ံႈးၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမႈ၊ လူမႈဘဝ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈရွိသည့္ အတြက္ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္း ျဖစ္တည္လာမႈကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ပံု၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ား စြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ TTCL (Toyo Thailand Company Ltd.,)တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MOU) ထိုးရာတြင္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေဒသမွ လူထုႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားထံ အခ်ိန္မီ အသိေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ TTCL ကုမၸဏီ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာသည့္ခရီးစဥ္တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ ေခၚယူသြားစဥ္ကလည္း သက္ဆိုင္ရာ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ေပးရန္ တရားဝင္ ဖိတ္ေခၚသည့္ ပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ နီးစပ္သူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း ေရြးခ်ယ္ေခၚယူသြားသည့္သေဘာမ်ဳိး ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အ ျပင္ စီမံကိန္းအတြက္ ဝတ္ႀကီးရြာသို႔ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းေလ့လာ တုိင္းတာမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေဒသခံမ်ားကို အေလးမထားမႈ၊ အထက္စီးဆန္ဆန္ျပဳမူျခင္း၊ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ ေျပာသည္။ ထို႔အ တြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ စီမံကိန္းအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေမးခြန္ထုတ္စရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ပိုမို တိုးပြားသြားေစခဲ့သည္။

အမွန္အားျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းတုိ႔မည္သည္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ မြန္ ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကတည္းက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ခံရၿပီး စီမံကိန္းရပ္နားလုိက္ရသည္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ယင္းအေပၚ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား နားလည္လက္ခံလာႏိုင္သည့္အထိ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ လိုသည္။ စင္စစ္ ယေန႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသည္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေန႔စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ျမင့္မားေနသည္မွာ မျငင္းသာ ေပ။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမႈကို ျပန္ဆန္းစစ္လွ်င္ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ထုတ္ယူ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။

လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္အတြက္ နည္းလမ္းရွာၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို နားလည္ႏုိင္ေသာ္လည္း “ျပည္သူႏွင့္အတူ” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ဟု သတ္ မွတ္ယူဆလွ်င္ ေပးဆပ္မႈႏွင့္ ရယူမႈကို ျပန္လည္ ခ်ိန္ဆႏိႈင္းယွဥ္ရင္း လူထုလက္ခံလာႏိုင္ေစရန္ အေလးထား အခ်ိန္ယူ ေဆြး ေႏြးစည္း႐ံုး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းကို ဇြတ္အတင္းသာ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ လူထု၏ယံု ၾကည္ကိုးစားမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသာ ရင္၀ယ္ပိုက္ေ၀ဒနာျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိုလည္း တုိက္တြန္းလိုပါသည္။