Home သတင္း အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသုိ႔

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသုိ႔

1788
ေမာင္ေက်ာ္စြာ (ေဆာင္းပါး)

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္)

ယခုအခါ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိသည္မွာလည္း မေရရာမေသခ်ာသလို၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆုိ သည္မွာလည္း “အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈ”မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ေမ်ာေနေပသည္။

“အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈ”ဆုိသည္မွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ အေပးအယူလုပ္ၾကမည္၊ ဘယ္လိုကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ဆုိသည့္ကိစၥမ်ားကို အျပန္အလွန္ တီးေခါက္ၾကသည့္ သေဘာမွ်သာ ျဖစ္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ (တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းျဖစ္ေစ / တစ္ျပည္လံုးျဖစ္ေစ) အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးလွ်င္ တက္ေရာက္ရမည့္အဆင့္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ အဖြဲ႔ ၁၄ဖြဲ႔ အပစ္ရပ္စဲထားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ အဓိကသေဘာထားမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကို လက္နက္ျဖဳတ္ၿပီး “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ”ေဘာင္ထဲသြတ္သြင္းေရးသာ ျဖစ္သည္။

“တုိင္းရင္းသားမ်ား ရပုိင္ခြင့္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးေနၿပီ၊ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထားတင္ျပေပးပါ၊ ယေန႔ေခတ္ သည္ လက္နက္ကုိင္ေတာင္းဆုိတဲ့ ေခတ္မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထုိင္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္”စသျဖင့္ ‘လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဒုတိယ ဥကၠ႒’ ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာေနသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွလည္း ယင္းအခ်က္ကို သံသယျဖစ္ေနသည္။ အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမေဆြးေႏြးဘဲ လႊတ္ေတာ္သုိ႔လႊဲေပးသြားမည္ကို သံသယရွိေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ မေရမရာ၊ မေသခ်ာႏွင့္ ဇာတ္ေမ်ာေနေပသည္။ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၊ စစ္တပ္တို႔ က အကြက္႐ုိက္ တီးခတ္ေနေသာ စည္းဝုိင္းအတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား “ထ”ရမလို၊ “က”ရမလို ျဖစ္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရက “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ကားပါမစ္၊ ကုမၼဏီ ထူေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း” စေသာ မက္လံုးမ်ားျဖင့္တစ္ဖက္မွ ျမဴဆြယ္၍ ၂၀၀၈အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္ထဲသုိ႔ သြတ္သြင္းေနသလို၊ အျခားတစ္ဖက္မွေန၍ စစ္တပ္ကလည္း “အခြန္မေကာက္ရ၊ တပ္သားသစ္ မစုေဆာင္းရ၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္၍ လႈပ္ရွားသြားလာ ျခင္း မျပဳရ”ဟူေသာ “ျဖတ္ ၄ျဖတ္” မူသစ္ ၆ရပ္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္ေနသည္၊ ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ “အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈမ်ား”မွ “ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေရးအဆင့္”ကို မည္သုိ႔ တက္လွမ္းၾကမည္နည္း။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာလား သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ မွာ ေဆြးေႏြးမွာလား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမွာလား။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား လိုလားသည့္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးဆုိ သည္မ်ားမွာ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ်ပင္ မပါရွိေခ်။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အခန္း(၁) “ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား” အခန္း၌ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မ ၁၅၊ ပုဒ္မ ၂၂တုိ႔ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၉တြင္ ျပည္ နယ္ ၇ခုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ခု၊ ပုဒ္မ ၅၆တြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၅ခုႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း ၁ခုတုိ႔ ျပ႒ာန္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ”က ေပးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ မဟာအခြင့္အေရးမ်ား ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ယခင္ “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ”တြင္ “ျပည္နယ္ ၇ခု/တုိင္း ၇ခု”သာရွိရာမွ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”တြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ / တုိင္း စုစုေပါင္း ၆ခု ထပ္မံတုိးလာသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ပိုရလာသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသလား။ ယင္းသို႔ ကုိယ္ ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ / တုိင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးသျဖင့္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရအား ေက်းဇူးတင္ၾကရမည္ေလာ။

အခန္း(၁) “ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား” အခန္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ-
ပုဒ္မ ၃ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုတုိ႔ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္”

ပုဒ္မ ၁၅ “ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ထိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ ၂၂ “ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ –
(က) တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ) တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရးႏွင့္ ယုိင္းပင္းကူညီေရးတို႔ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။
(ဂ) တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ ၇ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း ေနာက္ ထပ္ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႔စည္းေပးမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္နယ္သစ္မ်ား မည္သုိ႔ ဖြဲ႔စည္းရမည္ ဆုိသည့္ အေျခခံမူမ်ားလည္း ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေခ်။

ထိုနည္းတူပင္ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္၊ “ဝ” လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တုိင္းမ်ား သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တုိင္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိျခင္း မရွိ ေခ်။

ထပ္မံ၍ အသစ္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မျပဳသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ တည္ရွိေနသည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒႀကီး၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/တုိင္းမ်ား၏ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ နယ္နိမိတ္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းကိုပင္ တမင္တကာ ခက္ခဲေအာင္ ျပ႒ာန္းထားပါ သည္။

သုိ႔အတြက္ ျပည္နယ္သစ္ဖြဲ႔စည္းေရး/ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တုိင္းမ်ားသစ္မ်ား ထပ္မံဖြဲ႔စည္းေရးဆိုသည္မွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”တြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တန္းတူရည္တူျဖစ္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးအတြက္ မည္သုိ႔ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းမည္နည္း။ “ဝ” တိုင္း ရင္းသားမ်ားေတာင္းဆုိေနသည့္ “ဝ”ျပည္နယ္သစ္ဆိုသည္ကိုလည္း မည္သုိ႔ဖြဲ႔စည္းမည္နည္း။

“ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရး” ဆုိသည္မွာ သိပ္ေဝးလြန္းလွသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ေရးကဒ္(မွတ္ပုံတင္)ထဲတြင္ အမည္၊ လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတို႔ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးသြင္းေဖာ္ျပရန္ပင္ လြန္စြာခက္ခဲလွ ပါသည္။

မိမိမည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပရျခင္းသည္ အင္မတန္ေကာင္းပါသည္။ မိမိလူမ်ဳိး ႐ိုးရာအစဥ္အလာဓေလ့နဲ႔အညီ အမည္ မွည့္ေခၚႏုိင္ရမည္။ အမွန္ေတာ့ နာမည္ၾကား႐ံု၊ ဖတ္ရ႐ံုမွ်ျဖင့္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္ကို သိရွိႏုိင္သည္မွာ အင္မတန္ ေကာင္းသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိမ်ဳိး႐ိုးအလိုက္ မိမိတို႔အမည္ေရွ႕တြင္ “ေစာ/မန္း၊ နန္း၊ မရစ္၊ မရန္၊ ခြန္၊ စုိင္း၊ နန္း၊ ႏုိင္/မိ၊ ခုိင္” စသျဖင့္ အမည္မွည့္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာ ထိုသို႔ မွည့္ေခၚရန္ ခက္ခဲ ေနသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မိမိဘဝေရွ႕တက္လမ္းႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ေနရာ၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိအမည္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ သည့္ဘာသာကို ရင္နာနာႏွင့္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ၾကရသည့္ သာဓကေတြ ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။

အထင္ရွားဆံုး သာဓကတစ္ခုကိုေျပာရလွ်င္ (၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ) (ဖဆပလ)အစုိးရဒီမုိကေရစီေခတ္၌ သမၼတျဖစ္ခဲ့ေသာ၊ ကရင္လူမ်ဳိး သမၼတမန္းဝင္းေမာင္သည္ သူ၏အမည္ ေရွ႕ဆံုးစကားလံုး “မန္း”ကို ျဖဳတ္၍ “ဦးဝင္းေမာင္”အျဖစ္ ေျပာင္းေပးခဲ့ရ သည္ မဟုတ္ပါလား။ အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ “ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္”ဆုိသည့္ ဗလာစကားလံုးျဖင့္ တုိင္းရင္းသားကို ဗမာမႈျပဳျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ တမင္ဖံုးကြယ္/ႏွိပ္ကြပ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ တကယ့္အစစ္အမွန္ ျပည္ေထာင္စုမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ဟူ၍ မရွိႏုိင္ပါ။

အမ်ဳိးသမီးအမည္မ်ားထက္ အမ်ဳိးသားအမည္မ်ားတြင္ ပုိ၍သိသာထင္ရွားသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ထဲတြင္ ထိုအမည္မ်ား ၾကားရျခင္း မရွိေခ်။ ေအာက္ေျခအဆင့္ေတာ့ မေျပာတတ္၊ (စကခ)မႉး၊ တပ္မမႉး၊ တုိင္းမႉး “ဗိုလ္ခ်ဳပ္”ႏွင့္ အထက္အဆင့္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိသလဲ။ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရ အုပ္စုိးသည့္ကာလတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိး ဗိုလ္ဟုန္းငုိင္း (ယခု ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)တစ္ဦးသာ ဒု/တုိင္းမႉးအျဖစ္ ၾကားဖူးသည္။ ဗိုလ္ဟုန္းငုိင္းလည္း ဒု/တိုင္းမႉး အဆင့္၌ပင္ ဂိတ္ဆံုးသြား သည္။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဆုိလွ်င္ စစ္တပ္ထဲ ထိပ္တန္းရာထူးမေပးရ ဆိုသည့္ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ဆုိသည္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တန္းတူရည္တူ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာမွ ေပၚထြက္ လာေသာ အေျခခံဥပေဒ မဟုတ္ေခ်။ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼ အတည္ျပဳထားျခင္းသာ ျဖစ္ သည္။ ထိုအေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို တိတိက်က် အာမခံႏုိင္သည့္အ ခ်က္မ်ား လံုးဝ မပါရွိေခ်။ သုိ႔အတြက္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲ အရင္ပထမဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအျဖစ္ တစတစ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္းမွာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းမွတပါး အျခားမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

သုိ႔ပါ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲဝင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္။ “အလြတ္ သေဘာေတြ႔ဆံုမႈ”ဆုိသည္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ “အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအဆင့္”သုိ႔ တက္လွမ္းၾက ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို တကယ္တမ္း အာမခံႏုိင္မည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။