လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

KIC News Photo Gallery

Gallery images for July – December, 2015

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ေပးအပ္သည့္ ၂၅ႀကိမ္ေျမာက္ အီလ္ဂါဆုကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ဆုသြားေရာက္ ရယူစဥ္က ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း