လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 307 in ‘ေဆာင္းပါး’

မေျပာမၿပီး မတီးမျမည္ (ေဆာင္းပါး)

September 26, 2013;

စကိုင့္မီး လူ႕ဘ၀ဆိုသည္မွာ အမိ၀မ္းက စတင္ေမြးဖြား လာသည့္ေန႔မွစ၍ ေသဆံုးသည့္ေန႕အထိ ၾကားကာလကို လူ႔ဘ၀ဟူ၍ ဆိုၾကေလသည္။ လူတို႕၏ဘ၀တြင္ ပညာ၊ ဥစၥာဓန၊ စည္းစိမ္၊ ရာထူးဌာနႏၱ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရး (ေဆာင္းပါး)

September 23, 2013;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္) အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရ... Read more ►

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး အရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသုိ႔

September 10, 2013;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (ေဆာင္းပါး) (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္) ယခုအခါ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိသည္မွာလည္း မေရရာမေသခ်ာသလို၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆုိ သည္မ... Read more ►

မူးယစ္ေဆး ႏွင့္ ေ႐ႊသမင္

August 26, 2013;

(စကုိင့္မီး) မူူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ေဒသတစ္ခုတည္းနဲ႔ဲသာ သက္ဆုိင္ေနသည့့္ျပႆနာ မဟုတ္ဘဲ တစ္ကမၻာ လုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကမၻာ့လူသားတစ္ရပ္လုံးကို ၿခိ... Read more ►

“ဖက္ဒရယ္” ကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမလဲ

August 24, 2013;

ေမာင္ေက်ာ္စြာ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၄) လြတ္လပ္ပါသည္ဟုဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည့္ဝေသာဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဟူ... Read more ►

ကရင့္႐ုိးရာ လက္ခ်ည္ပြဲေတာ္

August 21, 2013;

ေစာတေကာ္အြာ ကရင့္႐ိုးရာ လက္ခ်ည္ပြဲေတာ္ဓေလ့အေၾကာင္းကို ေဖၚျပရလွ်င္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကို ဦးစြာ ေလ့လာ တင္ျပရမည္ျဖစ္၍ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္... Read more ►

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကို စြန္႔ခြာသင့္ၿပီ

August 10, 2013;

(ေအာင္ထူး) လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက မိမိ၏ ေဘးတြင္ကပ္ထုိင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညႊန္ျပကာ အတူလက္တြဲ အလုပ္ လုပ္ေနၾကျပီဟု ဆိုလွ်က္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးမႈ ရေနသေယ... Read more ►

အာဇာနည္မ်ား၊ သူရဲေကာင္းမ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္လမ္းအတိုင္း ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾက

August 10, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ ေသဆံုးျခင္းသည္ သက္ရွိတုိင္းအတြက္ ဘာမွ် မဆန္းက်ယ္ေသာ အရာကိစၥတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ (more…) ... Read more ►

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ၾကား၀င္ေျဖ ရွင္းေပးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိပါက လားဟ႐ုိ႔ (၃)

July 30, 2013;

M. ထက္ေခါင္(ေဆာင္းပါး) ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေပးမည့္ ပုဂၢဳိလ္ပီပီ ျပႆနာ၏ ဇစ္ျမစ္ကုိ ေသခ်ာစြာ နားလည္ၿပီး၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆုိးအေကာင္းကုိ စဥ္းစား ဆင္ျခင္တတ္ ရမည္။ စာနာေ... Read more ►

အခ်ိန္ဆြဲေစ်းဆစ္ေနသည့္ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

July 27, 2013;

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (Nation Wide Ceasefire) ဆုိသည္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရဘက္မွ ကနဦးေၾကညာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းတစ... Read more ►