လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 93 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 25, 2014;

စာတစ္ပုဒ္ေကာင္း သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခု ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ စီးဆင္းၿမဲပင္ျဖစ္ေပရာ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္း၏ စာမ်က္ႏွာမ်ား မွ သင္ခ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 26, 2014;

တိက်ေသခ်ာတဲ့ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈကို ႀကိဳဆုိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူဦးေရတုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာႏုိင္ရန္အတြက္ (၁၀)ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 21, 2013;

ကရင့္အနာဂတ္ကို လွပေစလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအား ကိုယ္စားျပဳ ဦးေဆာင္သူမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစင္တာတြင... Read more ►

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

November 27, 2013;

၁၇/၁ ကို ပယ္ဖ်က္ေရး ခဲယဥ္းေနေသးသေရြ ႔ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးရရွိထားသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 25, 2013;

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေရာင္မဆုိးၾကေစခ်င္ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အစခ်ီ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္အတြက္

August 28, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ယေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မ်ားျပားလွေသာ စာမ်က္ႏွာဥပစာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ “အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေ... Read more ►

ေျမေအာင္းနတ္ဆိုးေၾကာင့္ အိမ္ျပန္လမ္းမ်ား မေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္

August 21, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ စစ္မက္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ရသည့္ ခံစားခ်က္ကို မႀကံဳဆံုဖူး၊ မျမင္ေတြ႕ဖူးသူမ်ားက ၾကားဖူးနား၀ေလာက္ျဖင့္ မယံုစားႏိုင္ၾကေပ။ (more…) ... Read more ►

ျပည္နယ္တိုးတက္ရန္ ျပည္နယ္သားမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္

July 31, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ တိုင္းျပည္တစ္ခု တိုးတက္ေရးမွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ ၀တၱရားပင္ျဖစ္သည္။ (more…) ... Read more ►

စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္သို႔ ခ်ီတက္ရာ၀ယ္

May 29, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျမန္မာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းေရး ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား ဆူညံ၍ စစ္ေျပးဒုကၡ သည္မ်ား နယ္စပ္တြင္ ျပည့္ႏွက္ေနသည... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 3, 2013;

ဒုကၡအေပၚဒုကၡ မဆင့္ေစလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အေျခအေနမွာ ေရွ႕ဆက္ မတိုးေသးဘဲ တံု႔ဆိုင္းတန္႔ေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္အေတာတြင္း ေကအ... Read more ►