လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 96 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 27, 2014;

ဘယ္သူၿပိဳင္လို႔ လွပါေတာ့ႏိုင္ ယခုတေလာ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ေဒသခံတို႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ား တရစပ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ၾကားမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 28, 2014;

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမ်ား တည္တံ့ခိုင္မာေစဖို႔ အတာကူး၍ ႏွစ္သစ္ေျပာင္းလာသည့္တိုင္ ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမွာ မၿငိမ္းေအးေသးေသာ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး ပဋိ ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 28, 2014;

စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားက ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး၏ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံ ျ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 25, 2014;

စာတစ္ပုဒ္ေကာင္း သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခု ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ စီးဆင္းၿမဲပင္ျဖစ္ေပရာ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္း၏ စာမ်က္ႏွာမ်ား မွ သင္ခ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 26, 2014;

တိက်ေသခ်ာတဲ့ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈကို ႀကိဳဆုိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူဦးေရတုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာႏုိင္ရန္အတြက္ (၁၀)ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 21, 2013;

ကရင့္အနာဂတ္ကို လွပေစလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအား ကိုယ္စားျပဳ ဦးေဆာင္သူမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစင္တာတြင... Read more ►

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

November 27, 2013;

၁၇/၁ ကို ပယ္ဖ်က္ေရး ခဲယဥ္းေနေသးသေရြ ႔ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား လက္မွတ္ေရးထုိးရရွိထားသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 25, 2013;

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေရာင္မဆုိးၾကေစခ်င္ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အစခ်ီ... Read more ►

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိသည္အတြက္

August 28, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ယေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မ်ားျပားလွေသာ စာမ်က္ႏွာဥပစာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ “အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေ... Read more ►

ေျမေအာင္းနတ္ဆိုးေၾကာင့္ အိမ္ျပန္လမ္းမ်ား မေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္

August 21, 2013;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ စစ္မက္ေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ရသည့္ ခံစားခ်က္ကို မႀကံဳဆံုဖူး၊ မျမင္ေတြ႕ဖူးသူမ်ားက ၾကားဖူးနား၀ေလာက္ျဖင့္ မယံုစားႏိုင္ၾကေပ။ (more…) ... Read more ►