လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 101 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 28, 2014;

စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ မီဒီယာေလာက ေပၚထြန္းေစလို ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ညတြင္ မိတ္ေဆြသတင္းေထာက္တစ္ဦးက အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ဆံုးသြားၿပီဟူ ေသာသတင္းစက... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

September 28, 2014;

သခြတ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ ျဖစ္ေနၿပီလား ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေျပာင္းလဲ၊ တိုးတက္ေနပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနပါၿပီဟု ဦးသိန္းစိန္ အစို... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 27, 2014;

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ဖက္ဒရယ္အေရးအရာ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 29, 2014;

အခ်ိန္နဲ႔ ဒီေရဟာ လူကိုမေစာင့္ သို႔ေသာ္… ပစၥဳပၸန္ကာလ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္သည္ ေရွ႕ေနာက္ ၀န္မမွ်၍ ထမ္းပိုး မၿငိိမ္သည္ကို ထိန္းကာသြားေနရသည့္ ေရထမ္းသမား ႏွင့္ ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

June 29, 2014;

အလြဲအေျပာင္းလမ္းေပၚ၀ယ္ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဒုကၡသည္မ်ား တည္ရွိေနေသာ ေနရာမ်ား ၌ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကရာတြ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 27, 2014;

ဘယ္သူၿပိဳင္လို႔ လွပါေတာ့ႏိုင္ ယခုတေလာ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ေဒသခံတို႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ား တရစပ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ၾကားမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 28, 2014;

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမ်ား တည္တံ့ခိုင္မာေစဖို႔ အတာကူး၍ ႏွစ္သစ္ေျပာင္းလာသည့္တိုင္ ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမွာ မၿငိမ္းေအးေသးေသာ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး ပဋိ ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 28, 2014;

စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားက ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး၏ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံ ျ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 25, 2014;

စာတစ္ပုဒ္ေကာင္း သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခု ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ စီးဆင္းၿမဲပင္ျဖစ္ေပရာ ေႏွာင္းေခတ္သမုိင္း၏ စာမ်က္ႏွာမ်ား မွ သင္ခ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 26, 2014;

တိက်ေသခ်ာတဲ့ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈကို ႀကိဳဆုိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူဦးေရတုိးတက္မႈကုိ တုိင္းတာႏုိင္ရန္အတြက္ (၁၀)ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သန္းေခ... Read more ►