လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 96 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 30, 2016;

တိုင္းရင္းျပည္သူ အက်ဳိးတူေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔သည္ အစိုးရသစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ အခါသမယျဖစ္သည္။ ျပည... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 28, 2016;

ကရင္ပါတီမ်ား အမ်ဳိးသားအက်ဳိးအတြက္ စုစည္းညီညႊတ္ဖုိ႔လို တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေထာင္ရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 29, 2016;

အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးေပ ေရာ္ရြက္ေဟာင္းေႂကြ၍ ေကာက္ဦးသစ္ေပၚသည့္ရာသီ ေရာက္ရွိလာေခ်ၿပီး။ ဥတုရာသီ ေရြ႕လ်ားေနသက့ဲသို႔ မၿငိမ္းခ်မ္းေသး ေသာ ျမန္မ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 29, 2015;

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ျဖတ္သန္းရမည့္ ၂၀၁၆ Time pass slowly ဆိုသည့္အတုိင္း ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၅ ကုန္ဆံုးကာ ၂၀၁၆ သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးျဖစ္သလို ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ေကာက္သ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

November 29, 2015;

အနာဂတ္အတြက္ တြဲလက္မ်ား ညီညာၾကေစခ်င္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ NLD အႏိုင္ရသည္ဟု တင္စားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက ႏို၀င္ဘာ ၈ရက္တြင္ ၿပီးစီးသြား ခဲ့ေပၿပီ။ တစ္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

September 28, 2015;

႐ိုးရွင္းသည့္မဲစာရင္းသာ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လြတ္လပ္မွ်တမႈရလဒ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 29, 2015;

ဒီမိုအင္အားစုမ်ား ဖက္ဒရယ္အတြက္ ညီညႊတ္ၾကၿပီလား? ‘အခ်ိန္သည္ လူကိုမေစာင့္’ ဆိုသည့္အတိုင္း ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႔ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ပင္ ကုန္ဆံုးလာခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

July 30, 2015;

ညီေနာင္ခ်င္းခ်င္း ညီညႊတ္ ယိုင္းပင္းဖို႔ဆိုလွ်င္… တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

June 29, 2015;

အခ်ိန္တန္က အိမ္ျပန္ရမည္ဆိုေသာ္ျငား ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ျဖစ္သည္။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအစြန္အဖ်ား၊ ႏိုင္ငံစပ္ၾကား ေဒသမ်ား တြင္ ရပ္တည္သက... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 28, 2015;

အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ကာ အရွိန္ျမႇင့္ရမည့္ အမ်ဳိးသားေရး ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေနာက္ထပ္ ေျခလ... Read more ►