လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 101 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 31, 2016;

၂၁ရာစုပင္လံုနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း(EAO) ၈ဖြဲ႕က တစ္ ႏိုင္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 28, 2016;

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔အက်ိဳးေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ရွိ တေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ရစျပဳလာၿပီးျဖစ္သည္... Read more ►

မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ဘက္စံုေထာင့္စံု ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းပါ

June 29, 2016;

ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ အသြ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 30, 2016;

ႏိုင္ငံ့အေရး ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္ ခ်ီတက္ၾကေစခ်င္ ဇြန္၀သန္ ဥတုရာသီ အခ်ိန္မီ ေျပာင္းလဲလာသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာမ်ား ေျပာင္းလဲမႈေရခ်ိန္ကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု ... Read more ►

ကရင့္ေရးရာမ်ားကို စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ

April 27, 2016;

(အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္) ဧၿပီေႏြသည္ အညႇာအတာ ကင္းစြာ ပူျပင္းလွသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း ေနအပူႏွင့္အတူ ကရင့္ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားလည္း တအံု႔အံု႔တေႏြးေႏြး ရွိခဲ့ေနသည္က... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 30, 2016;

တိုင္းရင္းျပည္သူ အက်ဳိးတူေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔သည္ အစိုးရသစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ အခါသမယျဖစ္သည္။ ျပည... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 28, 2016;

ကရင္ပါတီမ်ား အမ်ဳိးသားအက်ဳိးအတြက္ စုစည္းညီညႊတ္ဖုိ႔လို တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေထာင္ရမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 29, 2016;

အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးေပ ေရာ္ရြက္ေဟာင္းေႂကြ၍ ေကာက္ဦးသစ္ေပၚသည့္ရာသီ ေရာက္ရွိလာေခ်ၿပီး။ ဥတုရာသီ ေရြ႕လ်ားေနသက့ဲသို႔ မၿငိမ္းခ်မ္းေသး ေသာ ျမန္မ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 29, 2015;

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ျဖတ္သန္းရမည့္ ၂၀၁၆ Time pass slowly ဆိုသည့္အတုိင္း ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၅ ကုန္ဆံုးကာ ၂၀၁၆ သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးျဖစ္သလို ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ေကာက္သ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

November 29, 2015;

အနာဂတ္အတြက္ တြဲလက္မ်ား ညီညာၾကေစခ်င္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ NLD အႏိုင္ရသည္ဟု တင္စားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက ႏို၀င္ဘာ ၈ရက္တြင္ ၿပီးစီးသြား ခဲ့ေပၿပီ။ တစ္... Read more ►