လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 101 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ သမုိင္းတန္ဖိုး

June 30, 2009;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လူတဦးတေယာက္ သို႕မဟုတ္ တစုတဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ရစ္စၿမဲပင္၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံု... Read more ►