လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 92 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အခ်ိန္ေကာင္းကို တိုက္ယူပါ

August 13, 2009;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ‘အခ်ိန္’ဟူသည္ လူကို ေစာင့္တတ္သည္အရာမဟုတ္။ လူသားမ်ားကသာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ ေရး၊ တိုးတက္ျမင့္မားလာေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ကို တည... Read more ►

ေဖ်ာက္ဖ်က္မရသည့္ သမုိင္းတန္ဖိုး

June 30, 2009;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လူတဦးတေယာက္ သို႕မဟုတ္ တစုတဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ က်န္ရစ္စၿမဲပင္၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံု... Read more ►