လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 94 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

November 29, 2017;

အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ မီးခိုးတိတ္ စီးပြားေရး စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကို “မီးခိုးတိတ္ စီးပြားေရး”ဟု တင္စားေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ အဘယ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 30, 2017;

ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ရန္လိုသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဝတ္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္စု၊ သံုးအိမ္ေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထား... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

September 30, 2017;

ခရီးမတြင္ေသးသည့္ NCA လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စ... Read more ►

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

August 30, 2017;

ကရင္စာေပေလာက ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်ိန္တန္ၿပီ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စာေပစိစစ္ေရး မထားရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ စာေပေလာကတြင္ အမ်ိဳးစားစံုစာေပ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏု... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 31, 2017;

ျပည္သူ႔အတြက္ အာဇာနည္ဟူသည္ “အာဇာနည္မ်ဳိး ေသ႐ိုးမရွိ” ဟူေသာစကားတစ္ရပ္ကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူ႔အသက္ ပင္ ေသဆံုးသြားေသာ္ျငား အမည္န... Read more ►

ပကတိ အရွိအတုိင္း ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ဒုကၡသည္အေရး

June 29, 2017;

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား တေက်ာ့ ျပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆ... Read more ►

ေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿမဲမည္

May 29, 2017;

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ငါးႏွစ္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုငါးႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားဘက္က အမ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 30, 2017;

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား လိုခ်င္သည္ ယခုႏွစ္ဦးပိုင္း လတ္တေလာကာလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လူေျပာသူေျပာ အမ်ားဆံုးကိစၥမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မ်ား လိုခ်င္သည္ဟူေသာ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 1, 2017;

ဦးတည္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျပည္သူအမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿပီ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 27, 2017;

ပန္းတိုင္းပြင့္ေစ၊ ပြင့္ေသာပန္းတိုင္း ေမႊးေစ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္က ျမင့္တက္လာသလား၊ တန္႔ေနလား၊ တြန္႔ဆုတ္ေနသလားကို ေ၀ခြဲရခက္သည့္ကာလမွာ လက္ရွိကာလပင္ ျဖစ္ေနမလား ထင... Read more ►