လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

Displaying 101 in ‘အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္’

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 6, 2018;

ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမုဒၵရာဇ္မင္းမွစ၍ ပုဂံမင္းဆက္ (၅၅)ဆက္၊ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ (၁၁)ဆက္၊ ေနာက္ဆံုး သီေပါမင္းအထိ ပေဒသရာဇ္စနစ္ျဖ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 30, 2018;

“ဒုကၡမ်ားကို ထာဝရ ခါးစည္းခံသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ” မိုးမ်ား သဲသဲမဲမဲႏွင့္ သြန္းၿဖိဳးလာေတာ့မည့္ ေမအကုန္ ဇြန္အကူးရာသီ ေရာက္ရွိလာျပန္ေပၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥတုရာသီတြင္ သက္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

April 28, 2018;

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ NCA ေရွ႕ခရီး ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မေျပလည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေတာမသတ္ႏ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

March 29, 2018;

ေျဖာင့္မတ္သည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဆက္ေစလို ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ဟု ညႊန္းဆိုေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿင... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 26, 2018;

လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ေရး ကရင္စာေပ၊ စကားကို တန္ဖိုးထား ေလ့လာထိန္းသိမ္းေပး ျပည္တြင္း၌ တရား၀င္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈ ၅ႏွစ္အတြင္းရွိလာၿပီးျဖစ္သည့္ ကရင္သတင္းစဥ္အေနျဖင့္ စာဖတ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

January 30, 2018;

မွန္ကန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးပန္းတိုင္ႏွင့္ ယေန႔လူငယ္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

December 28, 2017;

၂၀၁၈ကို မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေစလို ရြက္ေဟာင္းေႂကြစ၊ ရြက္ႏုဖူးစ ၾကည္လင္သာယာ ေကာင္းကင္ျပာႏွင့္အတူ ေဆာင္းပီသေနသည့္ ေအးျမတည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ ႏွစ္ ေဟာင္းကုန္ခ်ိန္ ႏွစ္သစ္... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

November 29, 2017;

အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ မီးခိုးတိတ္ စီးပြားေရး စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကို “မီးခိုးတိတ္ စီးပြားေရး”ဟု တင္စားေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ အဘယ... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 30, 2017;

ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ရန္လိုသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဝတ္ႀကီးေက်းရြာ အုပ္စု၊ သံုးအိမ္ေက်းရြာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထား... Read more ►

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

September 30, 2017;

ခရီးမတြင္ေသးသည့္ NCA လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စ... Read more ►