Home ရုပ္သံ Radio Karen:ညာင္ေလးပင္ခရိုင္အတြင္းေက်းရြာေပါင္း ၅၃ရြာမွ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေနာ္မူေနာ္အမႈမွန္ကန္ေရး…

Radio Karen:ညာင္ေလးပင္ခရိုင္အတြင္းေက်းရြာေပါင္း ၅၃ရြာမွ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေနာ္မူေနာ္အမႈမွန္ကန္ေရး…

166