Home ရုပ္သံ Radio Karen: အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေသာ ကရင္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုလုပ္ၾကရန္ KSNG တုိက္တြန္း

Radio Karen: အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေသာ ကရင္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုလုပ္ၾကရန္ KSNG တုိက္တြန္း

300