Home ရုပ္သံ Radio Karen: စစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြား ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ ေျမၿပဳိမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ပ်က္ျပားႏုိင္ဟု Justice For Myanmar...

Radio Karen: စစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြား ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ ေျမၿပဳိမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ပ်က္ျပားႏုိင္ဟု Justice For Myanmar ဆုိ

354