Home ရုပ္သံ Karen News | ကရင္ျပည္နယ္ရွိအစိုးရေက်ာင္း ၁၆၅ ေက်ာင္း၏အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႕ သတ္မွတ္

Karen News | ကရင္ျပည္နယ္ရွိအစိုးရေက်ာင္း ၁၆၅ ေက်ာင္း၏အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႕ သတ္မွတ္

114