Home သတင္း ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ Justice For Myanmar ေတာင္းဆုိ

ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ Justice For Myanmar ေတာင္းဆုိ

1614

ဇြန္ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

တပ္မေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဦးေဆာင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ အဓိက က်ေသာ ရာထူးေနရာမ်ား ဆက္လက္ရယူထားျခင္းသည္ ႀကီးမားသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဆုိးရြားသည့္ အက်ဳိး စီးပြားပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၎အေပၚလြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ယေန႔ (ဇြန္လ ၁၇ရက္)တြင္ Justice for Myanmar အဖြဲ႔က ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

တပ္မေတာ္သား အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လုိ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ား၌ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပစၥည္းဝယ္ယူေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ က႑ မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ ထိပ္တန္းအႀကီးအကဲ အရာရွိမ်ားက လႊမ္းမုိးထားေၾကာင္း Justice for Myanmar ဖြဲ႔က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ တပ္ပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈတြင္ပါဝင္ေနသည့္ အဆုိပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈမရွိဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာသုံးစြဲမႈတြင္ပါဝင္ရသည့္ စစ္တပ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ ရာထူးတာဝန္မ်ား ရယူထားျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး ဆက္စပ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရေနၾကေၾကာင္း Justice for Myanmar ၏ ေျပာ ခြင့္ရ မရတနာေမာင္က ယခုလုိေျပာသည္။

“ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္သန္းနဲ႔ အျခားစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ရ မွာျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီမုိက ေရစီ နည္းက် ႀကီးၾကပ္မႈေတြမရွိဘဲနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းရာထူးေတြကတဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရရွိခံ စားေနၾကတယ္” ဟု ၎က ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္တပ္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ စစ္တပ္၏ဘ႑ာေရးကုိ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းသဖြယ္ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္အေပၚ အစုိးရအေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေနသနည္းဆုိသည့္အေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သလုိ စစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈသည္ စနစ္တက်ျဖစ္ေနၿပီး ၎ အေပၚလ်င္ျမန္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ ဒီမုိကေရစီ နည္းက်လုပ္ဟန္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း မရတနာေမာင္က ဆက္လက္ ေျပာဆုိထားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါရုိက္တာသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္သန္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္ တပ္မေတာ္၏ စစ္လက္နက္မ်ားအပါအဝင္ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရးတြင္ တာဝန္ယူရသည့္ တပ္မေတာ္ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမႉးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၎အျပင္ Myanmar Five Star Line Co. Ltd. ၊ Kayah State Mineral Production Co. Ltd. ၊ Myanmar Land and Development Ltd.၊ Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery)၊ Myanmar Ruby Enterprise (Gems & Jewelry) Co. Ltd.၊ Myawaddy Trading Ltd. ၊ Adipati Agricultural Produce Trading Ltd. ႏွင့္ Gandamar International Trading Ltd. အပါအဝင္ ပုဂၢလိကပုိင္ႏွင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ၁၉ ခုတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး တာဝန္ယူထားသူျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူ လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္၏ ဦးေဆာင္ နာယကျဖစ္ၿပီး ၎အျပင္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စုိးဝင္း ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္္ အပါအဝင္ စစ္တပ္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအျဖစ္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေနၾကကာ စစ္တပ္၏ ေအာက္ေျခႏွင့္ အျခားအဆင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနတြင္ အနည္းဆုံးလစာျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရသည္ဟု Justice for Myanmar က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္သည္ စစ္တပ္၏ လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ၿပီး တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသာလွ်င္ အစုရွယ္ယာ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ စစ္တပ္အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဝယ္ယူေနသည္ဟု ဆုိသည္။

“အာဏာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဖုိ႔နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ပိတ္ဆုိ႔ဖုိ႔ ေၾကာင္းက်ိဳးျပခ်က္ေပးေနတဲ့ ျပည္ တြင္းစစ္မီး ဆက္လက္ ေတာက္ေလာင္ေနဖုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မက္လုံးတစ္ခုလည္း ရွိေနတယ္။ အဲ့ဒီလုိမွ သူတုိ႔ အက်ဳိးအျမတ္ဆက္လက္ရရွိမယ္။ ဒီလုိလုပ္ရင္းနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ စစ္ရာဇဝတ္ မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ရာဇဝတ္မႈေတြကုိ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနၾကတယ္။ ဒီအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက ရာဇဝတ္မႈဘဲ၊ ဒါမ်ဳိးကို အေရးယူရမည္” ဟု မရတနာေမာင္ က ဆက္လက္ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္တပ္၏ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အဓိကအရာရွိႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ေအးဝင္း ႏွင့္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္လင္းေဒြးတုိ႔သည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပုိင္၏ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္သည္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသလုိ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရသူ ဥပေဒအရာရွိ အႀကီးအကဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမွာ စစ္ေဆးခံရျခင္း မရွိဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈမရွိ လည္ပတ္ေနေၾကာင္းလည္း Justice for Myanmar ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေထာက္ျပထားသည္။

အလားတူ အျခားစစ္တပ္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထြန္းေအာင္( စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္-ေလ)၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မုိးေအာင္ ( စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္-ေရ) ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မုိးျမင့္ထြန္း (ေနျပည္ေတာ္ အေျခစုိက္ ကာကြယ္ေရးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔ အမွတ္(၆) အႀကီးအကဲ) စသည္တုိ႔လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္၏ ဒါရုိက္တာမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း Justice for Myanmar က ဆုိထားသလုိ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ အစီရင္ခံစာ၌လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Justice for Myanmar အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရရွိေစေရးအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႔ ေဆာ္ေနသည့္ အမည္မေဖာ္လုိေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရရွည္တည္ တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈ၍ စစ္တပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။